Maks velferd ut av hver krone

Venstre er et ansvarlig parti som ønsker å få størst mulig velferd eller nytte ut av de midlene som er stilt til rådighet av fellesskapet. Les om økonomi og organisasjon fra vårt valgprogram for 2011-2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Penger, sedler

Foto: Microsoft

Ledelsen av kommunen skal skje med respekt for overordnede mål og visjoner, økonomiske rammer, gjeldende plan-, regel- og avtaleverk samt etiske prinsipper. Dette krever målrettet styring, rasjonelle beslutninger, gode holdninger og riktig kompetanse både hos administrasjon og politikere. Konkret betyr dette forsvarlig forvaltning av alle forhold knyttet til inntekter og kostnader, eiendeler og gjeld samt organisering. Organisasjonsløsningene må være hensiktsmessige, driften må være rasjonell, og unødvendige utgifter — herunder også lokale særordninger for kommunalt ansatte — må kuttes. Tæring må settes etter næring og unødvendig bygningsmasse må selges.

Når det gjelder markeds- og verdistyring mener Larvik Venstre at det er en del å hente. Innenfor markedsstyring ligger bruk av ulike konkurranseformer som interne markeder, fritt forbrukervalg, anbudskonkurranse og stykkprisfinansiering. Dette krever god kompetanse. Larvik Venstre mener at slik kompetanse må opparbeides gradvis gjennom utprøving og vil vise særlig forsiktighet innenfor helse og omsorg.

Verdistyring må bli et satsningsområde i kommunen. Mye av det økonomiske og organisasjonskulturelle uføret Larvik er oppe i, skyldes mangelfull disiplin og organisasjonskultur. Med andre ord ønsker Larvik Venstre en atferdsendring gjennom satsning på holdninger, normer, verdier.

En annen årsak til de økonomiske utfordringene i Larvik er de lave overføringene staten gir Larvik sammenliknet med andre kommuner. Larvik må, i samarbeid med kommuner i tilsvarende situasjon, jobbe for å endre på den økonomiske fordelingsnøkkelen mellom kommunene i Norge.

Larvik Venstre vil:
foreta en kritisk gjennomgang av ethvert økonomisk anliggende i kommunen.
gi lovpålagte oppgaver førsteprioritet. Annen pengebruk skal vurderes dersom det gir klare økonomiske gevinster eller har annen særskilt god nytteverdi.
at størst mulig velferdsproduksjon per krone er målet for kommunal forvaltning; altså må innbyggernes eller brukernes ve og vel stå i sentrum, ikke ideologiske kjepphester.
vise respekt for alle relevante mål og rammer, regler og prinsipper.
satse på en gradvis oppbygging av markedskompetanse ved forsiktig utprøving.
tildelinger skal, så langt det lar seg gjøre, skje i det ordinære budsjettet. Grunnene må være svært overbevisende når det gjelder behov for tildelinger midt i budsjettåret.
at verdistyring skal være et satsningsområde framover både for administrasjon og politikere.
ha full og åpen konkurranse om kommunens innkjøp og salg. Det gjelder også eiendommer.
fokusere på energisparingstiltak (ENØK) og godt vedlikehold i kommunale bygg både for å spare miljø og penger.

Les hele Larvik Venstre sitt program

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**