Bystyret utsatte saken og ønsket dialog før bystyrets behandling av bruksendring for Kranveien 62 A

Dag Jørgen Hveem (V) utsettelsesforslag ble vedtatt med 25 mot 5 stemmer (3 fra Rødt, SP og uavhengige) da bystyret onsdag behandlet søknad om bruksendring for Kranveien 62A. Det hele startet med at Harald A. Eriksen (H) gikk på talerstolen og presiserte at det var en feil i saksfremlegget idet han ikke hadde foreslått at det skulle gis dispensasjon til fritidsformål!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Et klart politisk flertall stilte seg bak Dag Jørgen Hveems utsettelsesforslag da bystyret behandlet saken onsdag

Et klart politisk flertall stilte seg bak Dag Jørgen Hveems utsettelsesforslag da bystyret behandlet saken onsdag
Foto: Jan Kløvstad

Med denne misforståelsen avklart ble det en lang diskusjon og rundt 20 innlegg og replikker før Dag Jørgen Hveems forslag ble vedtatt.

Forslaget lyder slik:
Saken utsettes. det nedsettes et utvalg bestående av to politikere oppnevnt av formannskapet, samt en eller flere fra administrajson (oppnevnt av rådmannen). Utvalget skal vurdere grunnlaget for en omforenet løsning mellom kommunen og Kranveien 62A som – om mulig – imøtekommer søknaden fra tiltakshaver samtidig som hensynet til allmennheten ivaretas fullt ut.

Politisk deltakelse vil kunne sikre bedre (politisk) forankring tidlig i prosessen påpekte Dag Jørgen Hveem i sin begrunnelse og la til. Hensynet til allmennheten og vern av strandsonen bør tillegges stor vekt. Men også viktigheten av utvikling av attraktive områder for bolig/fritidsformål bør hensyntas. Dette bl.a. fordi den økte kjøpekraften dette legger grunnlag for, er viktig for opprettholdelse og utvikling av handels- og servicetilbud i Risør.

Kjell Skarheim takket for valgkampsaken og sa han gledet seg til politisk debatt på torvet under valgkampen, men hva skal de diskutere – han stemte jo for Dag Jørgens forslag og det blir vel ikke rare debatten når man er enige om vedtakene!

Jeg tror utsettelsesforslaget er bedre for allmennheten, Risør kommune og søkeren og jeg harvstor tro på at utvalget finner frem til en omforenet løsnsing til beste for alle parter sier varaordfører Jan Einar Henriksen. Jeg håper utvalget også tar for seg den totale arealbruken, parkering, sikring av badeplassen og fremtidig bruk av selve Sagjordet når de setter seg ned for å finne løsninger. Kanskje noe av løsningen ligger i å etablere en moderne ballbinge i kombinasjon med P-plasser på Sagjordet slik bl.a. Kåre Karlsen i Risør seilforening kastet frem da vi diskuterte saken over en kopp kaffe. Ved å se på muligheter fremfor problemene tror jeg utvalget vil få frem en vinn vinn situasjon for området rundt Sagjordet avslutter Henriksen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**