Fokuset må være på fylkets kjerneoppgaver

I fylkestingets møte 21. juni ble strategien for Larvik Arena IKS behandlet. IKS’et ble i sin tid etablert under forutsetning av at arenaen skulle være selvfinansierende både med hensyn til drift og investeringer. Forutsetninger som det kan vise seg svært vanskelig å imøtekomme, sa Kåre Pettersen i debatten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Larvik Arena

Larvik Arena
Foto: Kåre Pettersen

Venstre har tidligere påpekt at de forutsetninger som lå til grunn for opprettelsen av Larvik Arena IKS var basert på et for dårlig grunnlag.

Det er ingen tvil om at Larvik Arena har blitt et flott bygg for både profesjonell og breddesatsingen innenfor håndball i Larvik kommune. I tillegg har Thor Heyerdahl VGS fått en flott idrettshall. Så langt er alt vel.

Håndballaktiviteter beslaglegger ca 90 % av hallens tid, slik at rundt 10 % er ledig for kommersiell inntjening for IKS’et. I strategidokumentet heter det at det er vanskelig å få et plussresultat på utleie til idretten alene.

Styret skriver også i strategidokumentet at det er vanskelig å få til messer og konferanser siden skolen benytter hallen på dagtid. Videre er det vanskelig å endre på konsertarrangørenes innarbeidede spillesteder vanskelig.

Det har tidligere vært gitt ekstrabevilgninger til Larvik Arena for å øke inntjeningen. Igjen foreslår rådmann nye 5 millioner til investeringer som i stor grad skal benyttes til å bygge ut serveringstilbudet i hallen. Det var her pengene var å hente, kunne man både lese og høre.

Venstre er uenig med fylkesrådmann i at servering og konsertarrangement i det profesjonelle

Kåre Pettersen

Kåre Pettersen
Foto: H. Bast

markedet er noe fylkeskommunen skal beskjeftige seg med. Spesielt når fylkesøkonomien er som den er, uttalte Venstres Kåre Pettersen da saken ble behandlet. -Ved anstrengt økonomi må fokuset være på fylkets kjerneoppgaver.

Videre fikk hovedutvalget for samferdsel og næring orientering i junimøtet om at det foregår en satsing på den profesjonelle konsert og messemarkedet i regi av en gruppe bestående av Farris Bad, Quality Tønsberg, Park Hotel samt Oslofjorden Conference Center (Brunstad). Med andre ord spisses konkurransen ytterligere i det markedet Larvik Arena skal operere i.

Med bakgrunn i den usikkerhet og det manglende fokus som serverings – og konsertarrangement ved Larvik Arena IKS utgjør, fremmet Kåre Pettersen et alternativ forslag til rådmannens innstilling om ytterligere investeringer.

I forslaget fra Venstre anmodes fylkesrådmannen om å utrede avvikling av Larvik Arena IKS og alternativ organisering av eierskap. Utredningen skal omfatte følgende faktorer:

– Fylkeskommunen går ut av eierskapet til arenaen fra 2012/2013
– Eierskapet til arenaen ivaretas av Larvik kommune og/eller private aktører
– Fylkeskommunen/THVS leier lokaler til kroppsøving m.m.
– Eventuelle nye/planlagte investeringer i arenaen utsettes inntil alternativ organisering er utredet og avklart.

Venstres forslag slik det ble framstilt kan du lese her. Ved votering i fylkestinget fikk Venstre støtte fra FrP og Rødts representanter. Voteringen endte med 12 stemmer til Venstres forslag mot 27 stemmer for rådmannens innstilling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**