Frøya Venstre med skarp kritikk av rådmannens vurdering i ordførersaka

Under behandlinga av ordførersaka i Frøya kommunestyre 23.6.2011, om ordfører Hans Stølans ureglementerte handtering av en del saker, fremma Venstre og Krf forslag om et tilleggspunkt med kritikk av rådmannens saksframlegg. Forslaget fikk bare stemmene til Venstre, Krf og SV.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Vil du ha større skrift, trykk CTRL + (mindre skrift, trykk CTRL — ). Kan trykkes én eller flere ganger.

Ordførersaka ble behandla i formannskapet 21.6. Formannskapet vedtok at saka skulle behandles i åpent møte, og alle saksdokumentene unntatt kommuneadvokatens vurdering skulle være offentlige.

Formannskapet gjorde følgende vedtak (innstilling til kommunestyret):

«1. Saken er av beskjedent økonomisk omfang og formannskapet ønsker ikke å foreta noen anmeldelse. 2. Han Stølan bes om å tilbakebetale ADSL-abonnement i Frøya kommune sitt navn, kr 2004.»

Dette ble vedtatt med 4 mot 2 stemmer, avgitt av Frp og Sp, som stemte for et forslag som i tillegg innebar å be Stølan trekke seg fra sine politiske verv.

I kommunestyremøtet 23.6. fremma Frp, H og Sp dette forslaget på nytt, men forslaget fikk bare disse partienes stemmer, og formannskapets innstilling ble vedtatt.

Men flere i kommunestyret reagerte på rådmannens saksframlegg. Venstre og Krf fremma følgende forslag til tilleggspunkt:

«Kommunestyret er ellers betenkt over rådmannens saksframlegg, som framtrer som personlig argumenterende, ubalansert og uprofesjonelt.»

Forslaget falt, mot stemmene til V, SV og Krf.

Bakgrunnen for tilleggspunktet var at vi mente at rådmannens saksframlegg var under enhver kritikk og ikke kunne gå upåtalt hen. Framstillinga var sterkt personlig prega, i tillegg til at den var ubalansert og vidløftig (søkt). Det forventes av et saksframlegg at det er saklig (ikke personlig), at det holder faglige mål, og er mest mulig objektivt og balansert. Personlige følelser blandes ikke inn. Rådmannens saksframlegg holdt ikke på noe vis mål i forhold til disse grunnleggende og sjølsagte krava.

Venstres kritikk av rådmannens saksframlegg vakte heftige reaksjoner, bl.a fra fungerende ordfører Bremnes, representanten Helge Borgen og fra rådmannen sjøl. Forslagsstillerne ble kritisert for at tillegget snudde saka på hodet: i stedet for å rette fokus mot Stølan, ble den retta mot rådmannen.

Men saksframlegget var så useriøst og uprofesjonelt at det MÅTTE påpekes. Om saksframlegget fikk passere upåtalt, ville det gi svært uheldige signaler både med tanke på framtidig saksbehandling og med tanke på kommunestyrets omdømme.

Rådmannens saksframlegg (saksopplysninger og vurderinger) kan du lese HER.

Innlegg fra Ola Vie (SV), Sveinung Gundersen (Krf) og Johan G Foss (V) i Hitra-Frøya 28.6.2011 der kritikken av rådmannens saksframlegg forklares ytterligere, kan du lese HER.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**