Landbruksdebatt på Hamar 14.juni 2011

LO og Bondelaget inviterte til landbruksdebatt på Hamar med mange innledere og til slutt, en paneldebatt med Hedmarks stortingsrepresentanter og Venstres Erik Ringnes

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Program:
10.00 Åpning v/Einar Myki og Hege Søberg
konferansier og ordstyrer Aslak Bonde
10.20 Merkevaren Norge
Audun Pettersen, avdelingsleder reiseliv, Innovasjon Norge
10.40 Landbrukets betydning, utfordringer og muligheter i et verdikjedeperspektiv
Haavard Elstrand, landbruksdirektør Hedmark
11.10 Kaffe
11.30 Norsk næringsmiddelindustri, ren verdiskaper
leder Jan-Egil Pedersen, NNN, LO
11.50 En skog av muligheter
Skogbruk og skogbasert industri, fra bioenergi til verdensledende i trearkitektur
v/ Asmund Bunkholt, daglig leder i TreFokus AS.
12.10 Naturbasert reiseliv – vårt konkurransefortrinn.
Hilde Charlotte Solheim, dir. HSH reiseliv
12.30 Lunsj
13.30 Korn " Gudslånet". Har vi råd til å miste det norske kornet?
Lars Fredrik Stuve, adm. dir. i Norske Felleskjøp
13.50 Det kan bli dyrt å kjøpe billig.
– tør vi gamble, lukke øynene for dagens og morgendagens forsikring?
Beredskap er å være forberedt i dag på hva som kan komme til å skje i morgen.
Erik Reinert, professor
14.10 Hva bringer morgendagen?

Politikere i panel:
Gunnar Gundersen, Stortingsrepresentant H
Trygve Slagsvold Vedum, Stortingsrepresentant Sp
Erik Ringnes, leder i Hedmark Venstre
Thor Lillehovde, Storingsrepresentant Ap
Kjell Bjørseth, fylkesleder KRF
Per Roar Bredvold. Stortingsrepresentant Frp
Karin Andersen, Stortingsrepresentant SV

Erik Ringnes holdt følgende innlegg :
Bra initiativ!
Interessant at LO og Bondelaget arrangerer dette møtet sammen
Understreker det som mange ikke er klar over:
At det er et skjebnefelleskap mellom landbruket og næringsmiddel/foredlingsindustrien
Norge: et høykostland hvor bearbeidingskostnadene er så høye at næringsmiddelsindustrien neppe vil drive videre på importerte råvarer
Det vil si: Uten et levedyktig landbruk — vil Norge ha lite eller ingen næringsmiddelindustri, men import av ferdigvarer
Næringsmiddelindustrien sysselsetter ca 40.000 arbeidstakere og utgjør den nest største
Industrigrena i Norge!
Altså : Uten et levedyktig landbruk, vil Norge tape veldig mange arbeidsplasser i næringsmiddelindustrien og dermed også tapt verdiskaping
Landbruket er viktig også for en del andre næringer: særlig reiseliv, transport, leverandørindustrien, håndverkere etc
Landbruket representerer også betydelige kulturverdier — tenk bare på bygningsarven og alle de fredede husene som er knyttet til gardsdrift
Men alt dette forutsetter likevel at det er en viss lønnsomhet i basisnæringa
Selv om mange av framtidas bønder vil drive med mangesysleri og vil drive landbruk i kombinasjon med tilleggsnæringer eller jobb utenfor bruket
Hva er status nå?
Vi står sannsynligvis foran en dramatisk rekrutteringssvikt i jordbruket
Mange odelsberettigede vil ikke overta gården og
Det sikreste tegn på at noe er galt
Det trengs en nye landbrukspolitikk og
Det haster
Dagens regjering har stort sett drevet "brannslukning"
det vil si bevilget noe mer penger inn i dagens struktur
Altså driver symptombehandling
Uten å gjøre det som er det viktigste:
Analysere situasjonen og ta noen større politiske grep
Det trengs mer til enn økte bevilgninger i forbindelse med jordbruksoppgjørene
Stortingsmeldingen om landbruk?
Utsatt – sannsynligvis pga stor indre uenighet i regjeringen
Vet mer enn nok — mangler politisk handlekraft
Stoltenberg: krevd at alle inntekter skal regnes inn i bondens inntekter — også bierverv
Det er ganske provoserende og tar fokus bort fra hovednæringa
Og kan føre til at stortingsmeldinga blir tilbakeskuende og dermed ikke svarer på landbrukets utfordringer
Og viser hva som er denne regjeringens kurs framover for landbruket
Hva er problemet i norsk landbruk?
Det er noen åpenbare svar:
Lave inntekter
Store reguleringer
Dermed lite handlingsrom
Næringa er styrt av kvoter og konsesjoner og med
Boplikt
Dette gjør i sum at mange unge søker andre utfordringer
Vi må øke handlingsrommet til den enkelte bonde
Det kan gjøres ved å :
Fjerne odelsloven
Fjerne delingsforbudet
Fjerne den statlige boplikten — overlate dette til kommunene

Som dermed skal legge forholdene til rette for:
At folk lettere kommer seg både ut og inn av næringa
Det er viktig at det Utformes produksjonsmål for norsk landbruk som er politisk forpliktende
Avgjørende at vi har landbruk av et visst omfang — ellers kan landbruket gradvis bli ubetydelig
Sikre en kjerne av heltidsbønder
Som sikrer et faglig høyt nivå som veiledningstjenesten og forskningsmiljøet kan samarbeide med
Selv om de fleste i Norge nok også framover vil være deltidsbønder
Men det haster — ellers kan vi våkne opp til ei næring uten utøvere

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**