Meråker skal fortsatt være egen kommune

I Meråker Venstre føler vi at enkelte forsøker å føre oss inn i en større sammenslutning i Værnesregionen som kan ende opp som en storkommune med Stjørdal som senter.
Dette er ikke Meråker tjent med, skriver Venstres førstekandidat i Meråker Egil Haugbjørg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Innlegg av Egil Haugbjørg – førstekandidat for Meråker Venstre
Vi i Venstre er ikke motstander av samarbeid med de andre kommunene i regionen, men dette samarbeidet må vokse fram etter ønske fra lokalbefolkningen og ikke etter ensidige utredninger fra administrasjonen og påtrykk utenfra. Vi mener det videre samarbeidet må forankres i reelle vedtak i kommunestyrene. Før mer makt i større fagområder blir overført til regionnivå, må folket få uttale seg i folkemøter og lignende.

Meråker Venstre slår fast at Meråker skal opprettholdes som egen kommune, og målet vårt er å gi et bredest og best mulig tjenestetilbud for de som bor her. Vi tror ikke at dette blir bedre dersom vi blir utkant i en storkommune.

Venstre vil sette sterkt fokus på lokalpolitikernes rolle i den kommende valgperioden, og vi mener det er behov for å vise hvem som har det siste ordet i det som skal skje ved å vise politisk mot og lederskap. Lokalpolitikerne skal trekke opp hovedmålene for den kommunale aktiviteten gjennom grundige prosesser og vedtak i langtidsbudsjett med klare mål og prioriteringer. Det skal utarbeides klare planer som både kommunepolitikerne og kommuneadministrasjonen skal arbeide etter.
Andre verdier enn kortsiktig økonomisk tenkning og kortsiktige budsjettvedtak skal danne grunnlaget for det langsiktige arbeidet.

I Venstre savner vi også større åpenhet i forvaltninga, og konkret vil vi foreslå at kommunestyremøtene legges ut på nett. Vi vil også be om egne temamøter med avdelingsledere og tillitsvalgte for at lokalpolitikerne skal få bedre innsyn i det daglige arbeidet. Vi vil også reise forslag om en egen uformell spørretime med ordfører ved møtestart av hvert kommunestyremøte.
Meråker Venstre vil kreve at kommunestyret og befolkningen skal få større innsyn i selskaper som kommunen eier en stor del av. Årsmeldinger og regnskap for Merut AS, Maskintråkk AS, Meråker Alpinsenter AS m.fl. skal forelegges kommunestyret som referatsak. Meråker Venstre mener slike tiltak vil skape lokalpolitisk engasjement og bidra til å styrke den folkevalgte kontrollen og øke interessen for lokalpolitikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**