Varm velferd når du trenger det

Vi mener et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. I Norge er det ikke lenger viktigst å gi mer til alle, men å hjelpe enkeltmennesker som trenger det. Historiene om alle som ikke får de helsetjenestene de trenger er for mange. Det gjelder eldreomsorg, psykiatri, rehabilitering og tilbudet til rusavhengige.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Eli Aspen fra Sola Venstre uttaler seg om velferdspolitikk:

Venstre vil ha mer velferd der du bor, og at langt flere helse- og omsorgstjenester skal utføres lokalt. Vi vil gi hjelpen nærmest mulig den enkelte borger og pasient. Det er nødvendig for å få bedre omsorg og verdighet for alle. Dette krever sterkere og større kommuner, sterkere lokaldemokrati og mer lokalt ansvar.

I Venstre er vi mer opptatt av om velferdstjenestene er gode, enn av hvem som utfører dem. Vi har ikke som mål å bruke private tjenester i alle sammenhenger, men det finnes en rekke ideelle organisasjoner og private institusjoner som gir gode omsorgstjenester. Disse gir et verdifullt bidrag til den norske velferdsstaten.

Venstre vil:
styrke kommunene og gi dem større ansvar for helse- og omsorgstilbudet.
satse på forebygging, bl.a. ved å styrke primærhelsetjenesten.
gi sykehjemsplass til alle som trenger det, og styrke kvaliteten i sykehjemmene.
ha nye, forsterkede institusjoner i kommunene som kan avlaste sykehusene, flere rehabiliteringsinstitusjoner.
være villige til å ta i bruk konkurranseutsetting for å sikre brukerne og styrke kvaliteten på omsorgstjenestene.
satse på et kvalitativt godt barnevern ved å overføre ressurser fra BUFetats regionkontorer til den kommunale barneverntjenesten.
etablere lavterskeltilbud på kommunenivå for psykologisk behandling uten henvisning.
redusere skjemaveldet i helse- og omsorgssektoren: Mer behandling, mindre byråkrati.

Venstre og velferd
Venstre har arbeidet med velferdspolitikk gjennom hele partiets historie. Folketrygden ble vedtatt etter Venstres modell i 1967, og Venstre innførte folkeskoleloven som ga alle barn lik rett til utdanning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**