Ansatte må få gå opp i stillingsprosent

Venstre er klar over at utbredt bruk av deltidsstillinger og små stillingsstørrelser er et problem spesielt innen pleie- og omsorg. Vi må gjøre noe med dette, både av hensyn til den enkelte ansatte men også for å sikre rekruttering til denne type yrker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Det svarer Nittedal Venstre på spørsmål fra Fagforbundet i Nittedal.
– Det er et rimelig krav at ansatte som ønsker det skal få gå opp i ønsket stillingsstørrelse ved ledighet. Vi registrerer dessuten at dette angår mange kvinner, og at mannsdominerte yrker har kommet lengre på dette området, sier Inge Solli (V).

Her kan du lese Nittedal Venstres svar på Fagforbundets spørsmål.

Valg 2011:
Svar fra Nittedal Venstre på spørsmål fra fagforbundet i Nittedal

Heltid/Deltid:
Nittedal kommune er en stor arbeidsgiver hvor vi vet at det innen flere sektorer er en utbredt bruk av deltidsstillinger og små stillingsstørrelser.
· Vil partiet garantere at alle ansatte som ønsker det skal få gå opp i ønsket stillingsstørrelse ved ledighet?
Vi er klar over at utbredt bruk av deltidsstillinger og små stillingsstørrelser er et problem spesielt innen pleie- og omsorg. Vi er derfor enig i at vi må gjøre noe med dette, både av hensyn til den enkelte ansatte men også for å sikre rekruttering til denne type yrker. Det er et rimelig krav at ansatte som ønsker det skal få gå opp i ønsket stillingsstørrelse ved ledighet. Vi registrerer dessuten at dette angår mange kvinner, og at mannsdominerte yrker har kommet lengre på dette området.

Bruk av vikarer og midlertidige ansatte:

· Vil partiet satse på å bemanne opp tjenestene med faste ansettelser for å redusere vikarbehovet i kommunen?
Vi vil forholde oss til gjeldende lovverk og inngåtte avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstagerorganisasjonene. Faste ansettelser er å foretrekke i stillinger og tjenesteområder med relativt jevn arbeidsmengde over tid. Vi vil bruke vikarer ved fravær og ved utførelse av arbeidsoppgaver med tidsbegrenset varighet.

· Vil partiet jobbe for å redusere den eksterne konsulentbruken i Nittedal Kommune i neste periode?
Innen en del fagområder er det riktig å knytte til seg eksterne konsulenter. Vi vil ha fokus på kvalitet på de kommunale tjenestene og kostnadseffektivisering, og med bakgrunn i dette finne riktig nivå på konsulentbruken i samråd med rådmannen.

· Vil partiet jobbe for at det opprettes egne vikarpooler med fast ansatte som kan dekke kommunenes vikarbehov?
Dette er et forslag som vi kan vurdere, men vi har ikke programfestet et slikt tiltak.

· Vil partiet jobbe for å avvikle bruk av eksterne bemanningsbyråer?
Nei, men vi vil gjennomføre rekrutteringstiltak og arbeidsforhold som sikrer tilstrekkelig bemanning og gjør det interessant for kompetente personer å arbeide for Nittedal kommune. Vi vil
satse på kompetanseutvikling og rekruttering av dyktige medarbeidere i kommunen.

Privatisering:
· Vil partiet i perioden privatisere / konkurranseutsette :
Venstres generelle syn: Konkurranseutsetting kan være et aktuelt og riktig virkemiddel, men krever at kommunen har god kompetanse og kan som bestiller kvalitetssikre leveransene fra utførende leverandør. Venstre ser at konkurranseutsetting kan bli dyrt for kommunen, men åpner for å benytte dette virkemidlet dersom kommunens interesser kan ivaretas på en god måte. Venstre søker de gode løsningene, det som fungerer.
Vi vil:
ha fokus på kvalitet og kontrollmuligheter ved eventuell konkurranseutsetting av kommunale tjenester.
vurdere konkurranseutsetting av enkelte kommunale tjenester.

· Tekniske tjenester i Nittedal kommune?
En del av disse tjenestene kan være egnet for konkurranseutsetting, men det er en forutsetning at kommunen har tilstrekkelig innkjøpskompetanse.
· Helse og omsorgstjenester i Nittedal kommune?
Det er ikke hensiktsmessig å konkurranseutsette sykehjemmene.
· Barnehager i Nittedal kommune?
Vi ønsker en kombinasjon av kommunale og private barnehager.
· Eventuelt andre tjenester? Hvis ja, hvilke?
Det som står generelt i vårt program om konkurranseutsetting gjelder.
· Vil partiet reversere konkurranseutsettingen og jobbe for rekommunalisering av tjenester i Nittedal Kommune?
I noen tilfeller. Vi vil gjeninnføre lokale kjøkken ved Skytta og Døli. Mat er viktig både for helse og livskvalitet.
· Ved konkurranseutsetting, vil partiet sørge for at ansatte som eventuelt blir med over til ny arbeidsgiver beholder tariff og pensjonsrettigheter?
Vi vil følge gjeldende lovverk og avtaler på dette området.

Anbudspolitikk:
Nittedal kommune er en stor byggherre og innkjøper av tjenester i regionen. Vil partiet:
· Ha en nulltoleranse for sosial dumping, og således benytte sin posisjon til å sikre et seriøst arbeidsliv?
Ja, vi aksepterer ikke sosial dumping.
· Stille krav om at selskap som tar oppdrag for kommunen fortrinnsvis er en godkjent opplæringsbedrift?
Vet ikke om vi kan stille dette som et krav, men det er et godt forslag at dette er en del av vurderingsgrunnlaget.
· Kreve skatteattest og HMS-erklæring fra alle som leverer varer og tjenester og som ellers utfører arbeid for kommunen?
Virker som et godt forslag, men det må ses nærmere på hva dette innebærer i praksis.
· Kreve at Nittedal kommune i alle anbud skal gjøre det klart at det bare er leverandører/entreprenører som lønner sine ansatte i samsvar med tariff som kan få anbud? Og sørge for at dette blir fulgt opp?
Ja, det er vi enig i.

Grunnbemanning:
· Vil partiet jobbe for økt grunnbemanning innen alle kommunale tjenester?
Vi vil sikre effektive kommunale tjenester og god økonomistyring. Vi vil satse på kompetanseheving og rekruttering av dyktige medarbeidere i kommunen. Kvalitet på tjenestene er ikke bare avhengig av antall årsverk eller hva tjenestene koster, men vi forstår at en viss grunnmemanning må på plass for at tjenestene skal kunne utføres på en god måte.

Lærlinger:
· Vil partiet jobbe for å få antall lærlinger opp på det nivå som er vedtatt i kommunestyret?
Ja, kommunen bør ta sin del av ansvaret.
· Vil partiet jobbe for at det tas inn lærlinger inne alle relevante fag?
Dette må vurderes ut fra kommunens behov, men vi er positive til en slik målsetning.

Varaordfører:
· Vil partiet beholde ordningen med frikjøpt varaordfører?
Det vil vi ta stilling til etter valget. bl.a ut fra helheten i arbeidsvilkårene for politikere i Nittedal. Vi mener at opposisjonen har for dårlige arbeidsvilkår i dag, også med bakgrunn i at flertallet har to politikere på heltid.

SFO:
· Vil partiet jobbe for lavere foreldrebetaling i SFO?
Vi vil redusere ekstrabetalingen i SFO i forhold til betaling i skoleferier til 50 kr per dag.
· Vil partiet jobbe for et økt kommunalt tilskudd til SFO?
Vi vil utvikle kvaliteten på SFO-tilbudet og verdsette barns frie lek. Vi vil innføre normer for voksentetthet i SFO, og ha nye tilbud innen skolefritidsordningen slik som Natur-SFO.

Bygninger:
· Vil partiet prioritere vedlikehold av bygningsmassen?
Ja, vi har støttet opprettelsen av eiendomsselskapet som skal ha dette som en hovedoppgave. Det ligger også energiøkonomisering i godt vedlikehold.
· Hvis ja, hvordan?
Følge opp oppgavene til eiendomsselskapet, og tiltak i klima- og energiplan som er relevant ift. kommunens bygninger.

Eiendomsskatt:
· Vil partiet innføre eiendomsskatt igjen for å kunne bedre kommunens tjenesteproduksjon og bedre de ansattes arbeidsforhold?
Nei, vi vil ikke innføre eiendomsskatt for å dekke kommunens løpende driftskostnader. Dersom eiendomsskatt innføres, skal inntektene øremerkes investeringsformål og gjelde for en tidsbegrenset periode.

Politiske vedtak:
· Vil partiet kontrollere at alle politiske vedtak følges opp, som eksempel lærlingevedtaket?
Det er behov for å følge opp politiske vedtak på en bedre måte, og jevnlig rapportering på dette fra rådmann til kommunestyre må gjennomføres.

Barnehage:
· Vil ditt parti styrke driftsbudsjettene i de kommunale barnehagene?
Hvis ja, hvordan? / Hvis nei, hvorfor ikke?
Venstre vil at barnehagetilbudet i Nittedal skal holde høy kvalitet. Driftsbetingelsene for barnehagene må bedres, og det må satses på gode rekrutteringsordninger for å skaffe tilstrekkelig kompetent personell til bygdas barnehager.

· Vil ditt parti arbeide for økt pedagogisk bemanning i barnehagene?
Hvis ja, hvordan? / Hvis nei, hvorfor ikke?
Erfaring viser at barnehagene som har et høyt antall pedagoger og et sterkt faglig miljø, tiltrekker seg og beholder pedagoger. Venstre vil styrke det pedagogiske miljøet i barnehagene.
Ansatte i barnehagene må tilbys konkurransedyktige lønnsbetingelser, og relevant etterutdanning.
Vi vil:
styrke muligheten for ufaglærte til å ta førskolelærerutdanning ved å kunne tilby stipend og/eller dekking av læremateriell.
vurdere behovet for å etablere gratis assistentskole for ufaglærte.
utvide bruken av spesialpedagoger i barnehagene. Spesialpedagogene skal styrke både kommunale og private barnehager.

· Vil ditt parti arbeide for økt grunnbemanning i barnehagen?
Hvis ja, hvordan? / Hvis nei, hvorfor ikke?
Viser til punktene ovenfor. Forøvrig vil vi likebehandle kommunale og private barnehager når det gjelder rammetilskuddet.

Skole:
· Vi ditt parti arbeide for å øke driftsbudsjettene til Nittedals skoler?
Hvis ja, hvordan? / Hvis nei, hvorfor ikke?

Ja, dette har vi allerede vist gjennom våre alternative budsjetter der vi har økt driftsbudsjettet for skolene. Vi mener at praksisen med krise i kommuneøkonomien på høsten og overskudd med tilhørende utdeling av gaver til "gode formål" på våren er en dårlig løsning, spesielt for skolene som har vært lojale og spart penger.
Vi vil gi gode rammebetingelser for den enkelte skole og lærer, og mindre byråkratiske og detaljerte regler.
Vi vil tilføre nødvendige midler for å ta høyde for økt lederressurs, økt elevtall, delingstimer og annen tilpasset opplæring.

· Vil ditt parti arbeide for økt pedagogtetthet i skolen?
Hvis ja, hvordan? / Hvis nei, hvorfor ikke?
Vi vil gjenreise respekten for læreren gjennom å tilføre kompetanse, og ved å la læreren i hovedsak drive med undervisning.
Vi vil styrke de faglige og sosiale rådgivningsfunksjonene i barneskolen og i ungdomsskolene.
Vi vil at skoletilbudet tilrettelegges for integrering av elever med fremmedkulturell bakgrunn.
Vi vil involvere foreldre / foresatte i arbeidet med å skape gode resultater og godt miljø ved skolene.
Vi vil opprette en tjeneste og støtte skoler der det er spesielle utfordringer som må løses.

· Vil ditt parti forsterke satsningen på videreutdanning i skoleverket?
Hvis ja, hvordan? / Hvis nei, hvorfor ikke?
Vi vil satse systematisk på etterutdanning for ansatte i grunnskolen. Vi vil prioritere kompetanseutvikling for lærere innen matematikk, naturfag, IKT og kroppsøving.
Vi vil innføre kompetanseår der lærere etter et visst antall år kan få permisjon med lønn for å oppdatere sin kompetanse.

· Vil ditt parti arbeide for å øke ledelsesressursen ved den enkelte skole?
Hvis ja, hvordan? / Hvis nei, hvorfor ikke?
Vi vil tilføre nødvendige midler for å ta høyde for økt lederressurs, økt elevtall, delingstimer og annen tilpasset opplæring.

01.07.2011

Inge Solli
Nittedal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**