Gjør det enklere å leve med kulturminner!

Viktige kulturminner forfaller og forsvinner. Dette bekymrer Venstre, for kulturminner er avgjørende for at fremtidige generasjoner skal forstå norsk kulturarv og historie

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Private eiere og frivillige aktører gjør en uvurderlig innsats i kulturminnearbeidet. Mange sitter med eiendom som er omfattet av et vern, og dette er kulturminner som har verdi både for den enkelte eier, men også for storsamfunnet. Men den økonomiske byrden ved å holde disse viktige kulturminnene ved like kan være en betydelig belastning for eierne. Samfunnet setter store begrensninger på eiendommer med kulturminner i økende tempo, men løper samtidig fra regningen for å ta vare på kulturverdiene. Dette misforholdet bidrar til forfall, konflikt og tap av kulturminner.

Venstre ønsker å gjøre noe med dette. Vi mener derfor at det må utarbeides en skatte- og avgiftspakke for å styrke bevaringen og istandsetting av kulturminner i privat eie. Ressurser som blir benyttet for å ta vare på viktige verdier må kunne kvitteres ut gjennom skatte- og avgiftssystemet på en fornuftig måte. Det er avgjørende at eierne som skal holde kulturarven i stand blir gitt denne tilliten av det offentlige, slik at konfliktnivået reduseres og eiernes motivasjon til å gjøre denne viktige jobben styrkes.

Våre felles kulturminner er vårt felles ansvar.

Gi din stemme til Venstre ved kommune- og fylkestingsvalget i september

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**