Fornybar fremtid for hele landet

– Kommunene må få minst like godt utbytte av vindkraft som de har fått av vannkraft, sier Venstres leder, Trine Skei Grande. Hun vil innføre naturressursskatt for vindkraftanlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Trine Skei Grande (V) mener grønne sertifikater ikke er nok for å sikre et miljøvennlig samfunn.

Trine Skei Grande (V) mener grønne sertifikater ikke er nok for å sikre et miljøvennlig samfunn.
Foto: Caroline Roka

Stortinget har vedtatt av vi skal innføre grønne sertifikater, og selv om Venstre er uenig i regjeringens signal om at store deler av industrien skal unntas markedet, er dette er stort skritt for fornybarsatsingen i Norge. Men nå er forhandlingene med EU om hvordan fornybardirektivet skal innføres i Norge er utsatt.

– Regjeringens nøling setter hele ordningen med grønne sertifikater i fare. Venstre mener regjeringen nå må innfri EUs krav til økt bruk av fornybar energi, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

Grønne sertifikater er ikke nok

Samtidig er ikke grønne sertifikater nok for Venstre.

– Kommunene må få minst like godt utbytte av vindkraft som de har fått av vannkraft. Det må bli lettere å etablere småkraftverk. Industrien må ta de grepene de må for å nå klimamålene. Slik vil Venstre skape et miljøvennlig samfunn, sier Skei Grande videre.

Vindkraftkommunene må tjene penger

 Det må lønne seg for kommunene å satse på vindkraft.

Det må lønne seg for kommunene å satse på vindkraft.
Foto: www.freedigitalphotos.net

Venstre vil ha mer vindkraft. Da må vindkraftkommunene sikres en andel av den verdiskapingen som deres vindkraftressurser danner grunnlag for.

– Norge har et 100 år langt regime for vannkraft som ivaretar lokalsamfunnets interesser. Dette har ikke Senterpartiets olje- og energiministre maktet å få på plass for vindkraft, sier Skei Grande.

Naturressursskatt, konsesjonsavgifter og konsesjonskraft har gitt vertskommuner for vannkraft stabile inntekter. Dette vil Venstre også sikre for vindkraftkommuner, slik at vindkraft får større legitimitet i lokalsamfunnene.

Må komme lokalsamfunnene til gode

– Vindkraftutbygging har mange paralleller til vannkraftutbygging. Vi utnytter en evigvarende energiressurs, i form av vannet som renner eller vinden som blåser. Ressursene må utnyttes der de befinner seg. Det er ingen utslipp til atmosfæren, men de fornybare energikildene innebærer nedbygde arealer og landskapsinngrep og kan forstyrre dyre- og fugleliv, påpeker Skei Grande (V).

Venstre mener den prinsipielle argumentasjon Stortinget la til grunn for innføring av naturressursskatt på vannkraft for 12 år siden i aller høyeste grad er overførbar til vindkraft.

– Det er urimelig at lokal naturkapital stilles til kraftprodusentenes disposisjon uten godtgjørelse til berørte lokalsamfunn, sier Skei Grande videre.

 Lokalsamfunn må få kompensasjon for naturen de mister.

Lokalsamfunn må få kompensasjon for naturen de mister.
Foto: Kenneth Gjesdal

Venstre mener en tilsvarende ordning for vindkraftsektoren må utformes med nødvendige tilpasninger. Så lenge skatten utformes slik at den ikke medfører økte utgifter på utbygger, bør ikke en slik ordning være til hinder for mer vindkraft. Tvert imot vil utbygger bli møtt av mer velvillige kommuner, og dermed redusere et vesentlig hinder mot vindkraftutbygging i dag.

Sammen med å gjøre det enklere å etablere små- og mikrokraftverk og å forplikte industrien til å omstille seg i fornybar retning, vil naturressursskatt for vindkraft være et viktig steg mot et miljøvennlig samfunn.

Virker som om Borten Moe er redd
Regjeringens ønske om å gi industrien fritak fra kjøp av grønne sertifikater undergraver nødvendigheten av nye arbeidsplasser, nye kilder til energi og ny teknologi for å møte fremtiden.

– Det kan virke som om Ola Borten Moe og resten av regjeringen er redde for hva fremtiden vil gi for industri og lokalsamfunn. De velger å drømme seg tilbake til tidligere tider i stedet for å ta grep for fremtiden, sier Venstre-lederen.

Venstre mener en naturressursskatt for vindkraft vil være både god klimapolitikk og god distriktspolitikk. Utbyggere får tilgang til kommersiell utnyttelse av lokale vindressurser i et kraftmarked som i økende grad verdsetter fornybar, CO2-fri kraft. Slik utvikler vi landet, for miljøets og innbyggernes beste.

Les også landsstyrets uttalelse om vindkraft.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**