Helse og omsorg

Venstre mener at respekten for enkeltmenneskets rett til et meningsfylt liv skal følge oss gjennom alle faser i livet. Les hva Larvik Venstre mener om helse og omsorg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

omsorgshender

Foto: .

Utdrag fra Larvik Venstre sitt valgprogram for 2011-15:

Helse, rehabilitering, aktivisering, pleie og omsorg og forebyggende arbeid er tjenester de fleste vil komme i kontakt med. Venstre mener det er viktig at respekten for enkeltmenneskets rett til et meningsfylt liv skal følge oss gjennom alle faser i livet

Venstre legger vekt på familiesentrenes betydning i det helsefremmende og forebyggende arbeidet. Ungdommen benytter seg i liten grad av det etablerte helsetilbudet og skal derfor ha tilgang til helsepersonell på de arenaene de befinner seg.

I Larvik kommune får vi en stadig større andel innbyggere med høy alder, og de har ulike, komplekse og sammensatte lidelser. Tilbudet må derfor være tilpasset den enkeltes behov. Samtidig får vi flere friske eldre. Venstre vil legge til rette for at folk skal kunne bo hjemme. Det er også viktig å styrke hjemmebasert tjeneste og gode rehabiliteringstjenester.

Venstre mener at antall institusjonsplasser skal økes i takt med antall eldre, men fordelt på færre dyre plasser i sykehjem og flere plasser i omsorgsboliger og i vanlige boliger med tjenester. Det må legges til rette for døgnbemanning i omsorgsboliger.

Helsetjenesten i kommunen må tilføres høy faglig kompetanse og ressurser.
Venstre ønsker samhandlingsreformen velkommen. Kommunen må gis de nødvendige økonomiske rammebetingelsene for gjennomføring.

Venstre vil støtte enkeltmennesker og foreninger som påtar seg omsorgsoppgaver.
Forebyggende tiltak vil bli prioritert når det gjelder rusmisbruk. Rehabilitering av tyngre rusmisbrukere må inneholde et individuelt program med nettverk av kommunale tjenester som boliger og arbeidstiltak.

Larvik Venstre vil:
styrke familiesentrene og helsesøstertjenesten ved videregående skole og ungdomsskoler.
at valgmulighetene mellom hjemmebaserte tjenester, omsorgstjenester og sykehjemstjenester må gjøres reelle gjennom behovsdekning på de tre områdene.
satse på flere plasser i omsorgsboliger og i vanlige boliger med tjenester
ha døgnbemanning i omsorgsboliger
støtte frivillige krefter.
styrke hjemmebasert tjeneste og gode rehabiliteringstjenester
prioritere forebyggende tiltak når det gjelder rusmisbruk, og at kommunens rusmiddelplan skal følges opp.

Les hele Larvik Venstre sitt program

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**