Kultur og idrett

Utdrag fra valgprogrammet for 2011-2015: Larvik Venstre ønsker en kultur- og idrettspolitikk med vekt på mangfold og frivillighet. Venstre vil ikke styre kulturlivet, men tilrettelegge for de uttrykk som måtte dukke opp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Idrett og folkemusikk

Foto: Ingvild Stegane

For Venstre er det viktig å verne og stimulere kystkulturen for at den skal bringes videre til kommende generasjoner. Prosjekter som Orlogsbriggen Fredriksvern er viktig for å vise tidligere tiders båtkonstruksjon og håndverk.. Venstre er bevisst på vår felles rolle som forvaltere av kulturminner. Vern må også omfatte kulturminner under vann.

Kommunen rommer kulturminner fra alle tider fra eldre steinalder til det moderne industri- og kunnskapssamfunn, og dette vil vi gjenspeile både for fastboende og besøkende. Venstre vil også utvikle det kommunale samarbeidet med historielag og lokale samlinger.

Det frivillige kultur- og idrettsarbeid for barn og unge må støttes. Det er viktig for å skape trivsel og forebygge samfunnsproblemer. Venstre ønsker å tilrettelegge for at bygninger, idrettsanlegg og svømmehaller skal være tilgjengelige for brukerne. Venstre vil støtte drift av lokale kultur- og grendehus. Kultur og idrett skal brukes aktivt i integreringsarbeidet for å bygge et flerkulturelt samfunn basert på toleranse og respekt.

Venstre vil satse aktivt på kulturformidling for barn og unge i grunnskolen. Bibliotekenes rolle bør styrkes innenfor digital formidling og digitale medier. Kulturskolen gir et viktig kulturelt bidrag til hele kommunen. Venstre vil øke støtten til Kulturskolen slik at flere får plass.

Lokale kunstnere og musikere skal sikres rimelig leie av lokaler, uavhengig av alder og tilhørighet. En levedyktig kunstprofesjon i kommunen skal sikres gjennom omsetning, offensive atelierordninger og lokale stipend. Kommunens rike musikkliv skal også stimuleres gjennom lokale stipend. Kulturhuset Bølgen er en viktig arena for amatører og profesjonelle utøvere og er en berikelse for kommunens kulturliv. Ambisjonene til drift av Bølgen skal sikres..

Larvik Venstre vil:
prioritere det frivillige kultur- og idrettsarbeidet og gi økonomisk støtte til lag og foreninger.
styrke samarbeidet mellom kommune, historielag og private samlinger.
føre en forpliktende politikk for vern av kulturminner på land og i sjøen.
at kommunen aktivt skal stimulere kystkulturen.
Bruke idrett og kultur aktivt i integreringsarbeidet og bygge et flerkulturelt samfunn.
gi rom for både bredde- og toppidrett, med vekt på allsidighet og aktivitetsglede.
styrke bibliotekenes rolle innenfor digital formidling og digitale medier.
arbeide for at kunstnere og musikere får rimelige lokaler og lokale stipend.
arbeide for at profesjonelle utøvere gis gode muligheter.
øke støtten til Kulturskolen.

Les hele Larvik Venstre sitt program

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**