Velferdsbyen Kristiansand

Alle mennesker skal ha rett til frihet og et verdig liv. Velferdsstaten skal bidra til dette, som
borgernes felles system for rettferdighet og trygghet. De grunnleggende forutsetningene
for et godt liv skal være der for alle, uavhengig av de ulikheter vi fødes inn i og de
tilfeldigheter som livet bringer. Til grunn for alt ligger det personlige ansvaret hver enkelt har for seg selv og sine medmennesker. Det kan ingen velferdsstat erstatte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Alle mennesker skal ha rett til frihet og et verdig liv. Velferdsstaten skal bidra til dette, som
borgernes felles system for rettferdighet og trygghet. De grunnleggende forutsetningene
for et godt liv skal være der for alle, uavhengig av de ulikheter vi fødes inn i og de
tilfeldigheter som livet bringer. Til grunn for alt ligger det personlige ansvaret hver enkelt har for seg selv og sine medmennesker. Det kan ingen velferdsstat erstatte.

De fleste har det godt i Kristiansand i dag. Likevel vet vi at noen av våre innbyggere sliter med levekårsutfordringer, som for eksempel rusproblemer, psykisk sykdom og tidlig uførhet. Forebygging og rehabilitering skal være hovedfokus i kommunens omsorgstilbud. Eldre må i større grad få innflytelse på innholdet i tjenestene de får fra det offentlige. Et mer fleksibelt tilbud vil i større grad fange opp de ulike ønskene og behovene også eldre har.

At barn opplever trygghet og gode levekår er sentralt i et velferdssamfunn, og for Venstre er barns oppvekstvilkår noe av det aller viktigste vi kan fokusere på. Det innebærer en tidlig innsats og satsing spesielt inn mot skole, barnehage, barnevern, helsetjenesten og andre deler av det offentlige som møter barn og ungdom. Det skal være godt å vokse opp i Kristiansand.

Dag Vige

Foto: WestFoto Henning Vik

De tre viktigste sakene for Venstre:

•Rehabilitering og forebygging er omsorgstjenestens viktigste oppgaver. Venstre vil innføre tilbud om forebyggende hjemmebesøk til alle innbyggere som ønsker det ved for eksempel 70- eller 75-årsalderen, for å komme tidlig inn med dialog og tilbud.
•Barnevernstjenesten trenger økte ressurser og kompetanse som kan målrettes tiltak for barn og barnefamilier. Flere oppgaver og midler må overføres fra statlig til kommunalt barnevern.
•Vi må verne om gode lavterskel- og akuttilbud til rusavhengige. Samt styrke og garantere ettervernstilbudet for de som har gjennomført behandling, blant annet ved å støtte arbeidet som gjøres av frivillige organisasjoner og private aktører.

Venstre vil også:

•At barn ikke skal oppleve fattigdom. Barnefamilier som mottar sosialhjelp over tid skal ha en disponibel inntekt tilsvarende Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO) sine satser for livsopphold.
•Støtte tiltak som tilbyr fysisk aktivitet og sosiale arenaer for eldre innbyggere i kommunen.
•Ta i bruk ny omsorgsteknologi som kan gi trygghet og skape bedre kontakt med hjelpeapparatet for den enkelte.
•Øke antall plasser på sykehjem og i omsorgsbolig for å møte det voksende behovet. Aktivitet og fokus på borgerens ressurser skal være en del av sykehjemstilbudet
•Være positiv til private aktører i omsorgstjenesten og offentlig-privat samarbeid om utbygging av omsorgsboliger og sykehjem. Et mangfold av tilbydere og samarbeid med private kan bidra til innovasjon og utvikling av bedre tjenester.
•Verne om midler til psykisk helsevern i kommunen, slik at tilskuddet fra opptrappingsplanen fortsatt går til psykiatritilbudet i kommunen.
•At kommunal boligpolitikk skal handle om sosial boligbygging, og om å ta ansvar for at de som i dag er ufrivillig bostedsløse får et anstendig sted å bo
•At NAV og andre offentlige kontorer i Gyldengården skal ha åpent til klokken 19.00, én dag i uken, for å øke tilgjengeligheten for borgerne.
•Verne om lang åpningstid og fleksibilitet i barnehagene.
•Åpne for å prøve ut heroinassistert behandling som en del av tilbudet på vei mot å bli rusfri. Venstre mener det er uetisk å forby en behandling som kan hjelpe noen av de svakeste ruspasientene.

Les hele Kristiansand Venstres program her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**