En veg for alle

Veger bør planlegges ut fra hensynet til de myke trafikkantene. Økt støtte til sykkelfelt og gang/sykkelveier i alle fylkets kommuner, vil kunne påvirke ulykkesstatistikken i positiv retning. Dette skriver Joachim Bræk Poppe-Holmdahl i et innlegg som står å lese i Tønsbergs Blad 16.08.2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Firefeltsveg er en dårlig løsning for Karmsundsgata

Når vi ferdes i trafikken, skal vi oppføre oss hensynsfullt, aktpågivende og varsomt. Det er ikke bare fordi det står i veitrafikklovens § 3, men også fordi vi alle har ansvar for hverandres sikkerhet.

Fra tid til annen dukker det opp historier i mediene om uoverenskomster mellom forskjellige kategorier trafikkanter.

Sykkelforholdene på riksvei 152.

Foto: Ivar Ruud Eide

Det være seg fotgjengere som krysser vegbanen, biler som krysser gang- og sykkelstier, rulleski og rullebrett på gangvegen eller syklister som sykler i vegbanen, bare for å nevne noen. Dette er hendelser som verken er ulovlige eller uønsket, men som for enkelte kan være til irritasjon og utgjøre en fare. Dette gjelder særlig når det ikke blir vist hensyn til medtrafikanter.

Vi har de siste årene sett en gledelig utvikling i antallet personer som velger å bruke sykkel. Det være seg framfor bil, til og fra jobb og skole, eller som helsebringende fritidsaktivitet. Det har også vært en økning i aktive innen sykkelsporten. Når vi nå stadig blir flere trafikkanter som skal dele vegene, vil dette sette yterligere press på dem. Dette fører til at risikoen for konflikter vil øke. Da må vi forebygge ved å tilpasse vegene.

Først og fremst er det av avgjørende betydning at traseer og krysningspunkter blir lagt og utformet slik at de er naturlige å bruke dem. De må være sammenhengende, og tilpasset de hastigheter trafikantene har. Om du kommer langs en veg i 30-40 kilometer i timen, skal det ganske mye trening til å klare å forsere fortauskanter og lignende uten å være til fare for dine medtrafikanter. Om du da i tillegg må skifte side av vegen til stadighet, gjør ikke det situasjonen noe tryggere.

Vegarbeid

Foto: Poppe-Holmdahl

Når veger skal planlegges bør vi starte med de myke trafikkantene. Når hensynene til disse er på plass, kan vi planlegge videre ut fra det. Det bør som et minimum være sykkelskulder på alle veger. Da vil de som skal hurtig fra A til B kunne kjøre her, mens de som er ute på søndagstur, eller enda ikke har lært tilstrekkelig om ferdsel trafikken, bruke sykkelstiene. Med det vil også førere av motoriserte kjøretøy, kunne ha en viss trygghet når de ønsker å komme forbi.

I løpet av den første uka av Tour de France, har vi flere ganger sett hvor lite som skal til før det kan gå galt, når motorkjøretøyer møter sykkel. Både Juan Antonio Flecha, Johnny Hoogerland og Nicki Sørensen kom seg tilbake på sykkelen. Men det er dessverre ikke alle som gjør det. Bare i 2010 ble 5 syklister drept og 557 skadd på norske veier. Mange av disse ulykkene kunne ha vært unngått med bedre tilrettelegging.

Bro, vei

Når vi i nær fremtid skal få bygget en veg over Vestfjorden, vil vi legge disse prinsippene til grunn.

Myke trafikkanter skal kunne ferdes trygt, samtidig som bilene skal komme fram uten unødvendige hindringer.Det vil være bra både for miljøet, trafikkantene og sikkerheten. Irriterte trafikkanter er gjerne mindre aktpågivende og hensynsfulle, og da kan det ofte bli så som så ved varsomheten.

Vi i Venstre har programfestet at vi skal forsterke satsingen på sykkel i Vestfold. Vi ønsker å gi økt støtte til sykkelfelt og gang/sykkelveier i alle fylkets kommuner. Vi vil prioritere trafikktiltak i pakt med nullvisjonene, både hva gjelder skader, ulykker og utslipp.

 Vei med sykkelskulder

Vei med sykkelskulder
Foto: Dag Vige

Joachim Bræk Poppe-Holmdahl
Kommune- og fylkestingskandidat
for Nøtterøy og Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**