En skole for kunnskap og like muligheter

Her kan du lese mer om vår politikk for Fredrikstad-skolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Skole, elev, lese, skrive, utdanning

Fredrikstad-skolens viktigste oppgave er å gi den enkelte elev et best mulig kunnskapsnivå, gode grunnleggende ferdigheter og tro på egne evner. Vi vil ha en god offentlig skole som gir alle like muligheter til kunnskap, til å ta i bruk sitt potensial og til å bidra i samfunnet uavhengig av bakgrunn.

Statistikk viser at en stor andel av Fredrikstads innbyggere har dårlige levekår. Dette gir seg utslag i lav skatteinngang, høye utgifter til barnevern, dårlige resultater i skolen og store utgifter til sosial- og omsorgssektoren. Det viktigste tiltaket for å bedre levekårene er å ha en god skole. Elevene må følges tettere opp de første skoleårene, og opplæringen i basisferdighetene lesing, skriving og regning må styrkes. Dette forutsetter blant annet en særlig satsing på real- og språkfag. Lærernes kompetanse innen IKT må også styrkes.

En god skole med gode lærere er det beste tiltaket for å bedre levekårene.

Fredrikstad-skolen har tre utfordringer som må løses de neste fire årene:

Forbedre resultatene i skolen
Få ned frafallet i videregående skole
Forbedre samarbeidet mellom skole og hjem

3.1 BYEN MED EN SKOLE HVOR LÆRERNE ER KOMPETENTE OG TRYGGE
For å bedre resultatene i Fredrikstad-skolen er vi avhengige av et godt samarbeid mellom hjemmet, eleven, læreren og skoleledelsen. Læreres faglige og pedagogiske kompetanse er avgjørende for elevers læring. Derfor er det viktig å bedre den formelle kompetansen til dem som er lærere i dag. Vi trenger lærere med høy faglig standard fra en variert utdannings- og yrkesbakgrunn.

Lærere må hele tiden ha rett og plikt til å fornye og videreutvikle sin fag- og yrkeskompetanse. Derfor vil Fredrikstad Venstre innføre en ordning med systematisk etter- og videreutdanning for lærere som er ansatt i Fredrikstad-skolen. Det skal være et målrettet opplegg for lærere slik at den formelle kompetansen heves og fornyes med jevne mellomrom for alle lærere i alle fag.

Gode lærere har gode ledere. Derfor vil vi at det i enda større grad enn i dag legges vekt på å rekruttere, utvikle og beholde dyktige skoleledere i Fredrikstad-skolen. Vi ønsker en tydelig skoleledelse på alle nivå i kommunen som kan ledelse som fag, og som gir trygghet til sine medarbeidere.

Gode lærere gir gode elever.

Fredrikstad Venstre vil:

styrke rektors rolle
sette av midler som skal brukes til systematisk etter- og videreutdanning av lærerne
øke hver skoles "videreutdanningspott", slik at de får en reell mulighet til å la lærerne hente faglig og pedagogisk påfyll
sørge for gode opplærings- og videreutdanningsprogrammer for skoleledere innen pedagogisk arbeid, samt drift og utvikling av skolen
gi lærere i Fredrikstad-skolen tilleggsutdannelse innen det å jobbe i en flerkulturell skole, og finne gode rekrutteringsmetoder for å få rekruttert flere lærere med minoritetsbakgrunn
videreutvikle mentor-ordningen for nyansatte lærere i Fredrikstad-skolen
redusere tiden hver enkelt lærer bruker på byråkrati og skjemavelde, slik at mer tid kan benyttes til elevkontakt og skoleutvikling
gjennomgå vikarbruken i Fredrikstad-skolen med sikte på å heve kvaliteten og øke rekrutteringen
ha åpenhet om resultatet av nasjonale prøver og andre evalueringer av skolen i Fredrikstad

3.2 BYEN MED EN SKOLE SOM SER DEN ENKELTE ELEV
Kampen mot frafall i den videregående skolen starter i grunnskolen. Altfor mange går i dag igjennom et tiårig grunnskoleløp uten noen mestringsfølelse. For å legge til rette for enkeltelevens utvikling trenger vi tydelige læringsmål, klare krav til elevene og gode lærere. En god kartlegging av den enkelte elevs ferdigheter og kunnskapsnivå de første skoleårene er nødvendig for at hver enkelt elev skal få relevant oppfølging. Derfor ønsker Fredrikstad Venstre at det skal gjøres gode evalueringer, og at det gis konkrete tilbakemeldinger til elever og foresatte gjennom hele barneskolen.

Alle elever skal få den opplæringen som er tilpasset den enkeltes behov og forutsetninger, og vi vil at Fredrikstad skal bli en foregangskommune i organiseringen av tilpasset opplæring. Vi vil ha mer spesialpedagogisk kompetanse flyttet nærmere eleven, og at innsatsen konsentreres om å hjelpe elevene i de første skoleårene slik at færrest mulig elever trenger videre hjelp senere i skolesystemet. Fredrikstad Venstre er positiv til at også andre yrkesgrupper trekkes inn i Fredrikstad-skolen for å styrke det sosialfaglige miljøet.

Fredrikstad Venstre mener det er nødvendig med en bedre rådgivningstjeneste, økt oppmerksomhet rundt overgangen mellom grunnskole og videregående skole, og en sterkere oppfølging av den enkelte elev helt fra de første skoleårene. Samarbeidet mellom skole, barnevern og politi må systematiseres og åpnes opp, slik man har fått til andre steder i landet gjennom “Salto"-modellen.

Tidlig innsats nytter.

Fredrikstad Venstre vil:

ha tettere oppfølging av elevene de første årene de går på skolen
innføre en ordning der elever og deres foresatte får skriftlige tilbakemeldinger basert på faglig utvikling fra første klassetrinn
følge opp rutinene for hvordan mobbing håndteres på den enkelte skole
ha flere spesialpedagoger som jobber direkte med elever fremfor saksbehandling
innføre Salto-modellen for systematisk samarbeid mellom skole, barnevern og politi

3.3 BYEN MED EN SKOLE SOM SAMARBEIDER MED HJEMMET
Samarbeid mellom skole og hjem er grunnsteinen i et vellykket skoleløp for våre barn. Fredrikstad-skolen skal ikke stå for oppdragelsen av barna våre, det er foreldrenes ansvar. Skolen har derimot ansvaret for læringen til barna, og å sørge for at grunnlaget for et godt samarbeid mellom skole og hjem er til stede. En innsats for å bedre samarbeidet mellom skole og hjem er særlig viktig for integreringen.

Forventningene hjemmet har til skolen, og omvendt, må avklares så tidlig som mulig i skoleløpet. Venstre mener at Fredrikstad-skolen må systematisere og følge opp samarbeidet mellom skole og hjem gjennom hele skoleløpet i større grad enn i dag.

Et godt samarbeid mellom skole og hjem gir gode elever.

Fredrikstad Venstre vil:

jobbe systematisk med å forbedre samarbeidet mellom skole og hjem for den enkelte elev
vurdere å ha egne rådgivere med ansvaret for samarbeidet mellom skole og hjem
tidlig i skoleløpet avklare forventninger mellom foreldre og skolen
øke satsingen på elektronisk kommunikasjon mellom skole og hjem

3.4 BYEN MED ET MANGFOLD AV GODE BARNEHAGER
Med full barnehagedekning på plass mener Fredrikstad Venstre at neste mål må være å øke kompetansen og mangfoldet i Fredrikstad-barnehagene. Byen vår trenger fleksible barnehager med god pedagogdekning og med variert innhold. Vi ønsker kvalitet og valgfrihet i barnehagetilbudet.

Barnehagen skal være et sted for lek, kreativitet og hvile. Men barnehager er også et pedagogisk tilbud. Avdelingsledere i Fredrikstad må derfor være kvalifisert til å lede barnehager. Fredrikstad Venstre ønsker å utvikle kvaliteten i barnehagene, samt sikre at byen i løpet av perioden 2011—2015 får tilstrekkelig mange kvalifiserte pedagoger. En god barnehage er viktig for språkutviklingen og integreringen av barn med minoritetsbakgrunn.

Fredrikstad Venstre ønsker flere barnehager med mer fleksible åpningstider. Samtidig er det viktig at kommunen signaliserer at barn ikke bør ha for lange dager og tilbringe for mye tid i barnehagen. Utvidete åpningstider i Fredrikstad må derfor kombineres med maksimaltid i barnehagen, både pr. døgn og pr. uke. Vi ønsker også å øke andelen av menn som jobber i barnehagene i Fredrikstad, og vi vil at kommunen utformer en plan for å rekruttere flere menn.

Gode barnehager ser det enkelte barn.

Fredrikstad Venstre vil:

gi større frihet til den enkelte barnehage for hvordan de organiserer tilbudet
tillate flere barnehager med fleksible åpningstider kombinert med regler om maksimal oppholdstid
vurdere å innføre gratis kjernetid for barn som har særskilt behov for barnehage
sikre pedagogdekningen i barnehagene
øke andelen menn i barnehagene

3.5 BYEN MED EN SKOLEFRITIDSORDNING SOM GIR MENING
Fredrikstad Venstre ønsker at skolefritidsordningen fremdeles skal være et frivillig tilbud. Dette betyr at det skal være et tydelig skille mellom det som er skole, og det som er SFO. Leksehjelp og andre pedagogiske læretiltak skal holdes innenfor skolen, og ikke blandes sammen med SFO. Samtidig bør det på et overordnet plan være samsvar og samarbeid mellom den enkelte skole og dens tilhørende SFO.

Fredrikstad må få en rammeplan for SFO med konkrete krav til innhold og kvalitet. Det er et mål for Fredrikstad Venstre at SFO integreres bedre til den enkelte skoles helhetlige plan, og at skolens rektor har det overordnede ansvaret for pedagogisk samordning med SFO.

En god skolefritidsordning er mer enn en oppholdsplass.

Fredrikstad Venstre vil:

at SFO skal være et frivillig tilbud som skiller seg fra skolen
lage en egen rammeplan for SFO med krav til innhold og kvalitet
legge til rette for at samarbeidet mellom den enkelte skole og SFO blir bedre
at SFO-lederne skal ha pedagogisk bakgrunn

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**