Rødts næringspolitiske kvaler

Rødt er motstander av det vi trenger mer av i Risør, skriver Risør Venstres ordførerkandidat Dag Jørgen Hveem bl.a. i et tilsvar til Rødts Kari Vibe og minner samtidig om hvilke verdier partiet Rødt tufter sin politikk på i sitt nye arbeidsprogram. Et program som ikke nødvendigvis gjør at gamle AP-velgere synes et samarbeid med Rødt er greit.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Privat næringsutvikling gir trygghet for folk flest og er til beste for Risør. Det skal vi stimulere sier Dag Jørgen Hveem

Privat næringsutvikling gir trygghet for folk flest og er til beste for Risør. Det skal vi stimulere sier Dag Jørgen Hveem

Kari Vibe hevder at jeg fremstiller Rødt som motstander av næringsliv og utvikling. Om vi skal tro partiets arbeidsprogram, er det mer enn fristende å mene dette, skriver Venstres ordførerkandidat, Dag Jørgen Hveem, i dette tilsvaret.

Rødts næringspolitiske kvaler

Kari Vibe forsøker i ABB lørdag å klargjøre Rødts standpunkter og verdigrunnlag knyttet til næring og utvikling. Prinspippet er, ifølge Vibe, at «de samfunnsmessige hensynene og allmenne interessene alltid skal gå foran».

Rødts verdigrunnlag er det forsvinnende få som deler i dette landet. For sikkerhets skyld bør vi minne velgerne om hva partiets verdier er tuftet på. Her fra Rødts nye arbeidsprogram:

«Arbeiderklassen kan ikke styre samfunnet etter sine egne interesser innafor rammene av kapitalismen og den private eiendomsretten. Derfor må det skje en revolusjon der arbeiderklassen gjør staten til sitt redskap for grunnleggende systemendringer, og tar styringa over bankene, de store selskapene og de sentrale institusjonene i samfunnet».

Videre står det i programmet at lederne i Arbeiderpartiet (og SV) «arbeider i kraft av sin posisjon for å få kapitalismen til å bestå», og at de «bruker partiene som redskap for å holde arbeiderklassen i ro», og så: «Tiltroen til sosialdemokratiske partier er et viktig hinder for at arbeiderklassen skal søke politisk makt over samfunnsutviklingen».

Det er et slikt verdigrunnlag som gjør det svært vanskelig for mange av oss å ta på alvor Rødts næringspolitikk.

Sammenfallende interesser
Vibe og Rødt vil bare ha næring som er «til beste for fellesskapet» og som «stemmer overens med partiets verdigrunnlag» — som jeg refererte til ovenfor. I min verden er det som oftest sammenfallende interesser mellom en næringsvennlig politikk og samfunnsmessige hensyn. Når det av og til foreligger motstående hensyn, mener Venstre at en utvikling må være tuftet på en fornuftig balanse mellom næring og samfunn. Rødts balansepunkt står partiet ofte alene om.

Utbygging gir tilgjengelighet
Kari Vibe nevner Holmen som eksempel på politisk uenighet. Rødt ville kun ha helårsboliger og næring. Det ville ha vært det samme som å ønske utbygger god tur hjem. Arbeiderpartiets Per Lunden flagger i partiets ferske valgavis enighet med de borgerlige partier i Holmen-saken. Trolig har Per etter hvert fått med seg mange av sine partifeller i den saken. Bra!

En utbygging på Holmen og i Flisvika vil gjøre strandsonen på disse områdene tilgjengelig for allmennheten, i motsetning til i dag. Dette er viktig for Venstre.

Industrivirksomhet viktig
Vibe mener vi heller bør vie industriområdet på Akland mer politisk oppmerksomhet. Området har stor oppmerksomhet, både politisk og administrativt. At dette ikke er like synlig i media, er trolig fordi det er stor politisk enighet om tilretteleggingen og satsingen på Akland. Den skal om nødvendig forsterkes.

Industrivirksomhet betyr mye for Risør og østregionen, og veksten i IMS på Akland, som forleden ble synliggjort i AAB, er gledelig. Det skal legges stadig bedre til rette for næringsvirksomhet av ulik art i hele kommunen.

Vi skal stimulere
For ordens skyld: Jeg frykter selvsagt ikke noen revolusjon fra Rødt, som i Risør har hyggelige folk i bystyret. Disse kommer tidvis med gode enkeltforslag og innspill i debattene.

Men retningen på politikken, og verdigrunnlaget, er jeg fullstendig uenig i. Rødt er motstandere av det vi trenger mer av i Risør. Kall det gjerne kapitalisme. Jeg kaller det privat næringsutvikling og arbeidsplasser. Som gir trygghet for folk flest og er til beste for Risør. Og det skal vi stimulere.

Dag Jørgen Hveem, Venstre
Ordførerkandidat
3. kandidat til fylkestingsvalget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**