Fra programmet: En skole for kunnskap og en god start i livet

Skolens viktigste oppgave er å gi den enkelte elev et best mulig kunnskapsnivå, gode grunnleggende ferdigheter og tro på egne evner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Derfor er kvaliteten på kunnskapsformidlingen og læringsmiljøet i skolene våre så viktig for å gi alle våre barn og ungdommer en god oppvekst og en god start i livet.

Atriet i Gjerdrum ungdomsskole

Atriet i Gjerdrum ungdomsskole

Både gode skolebygg og frukt og grønt er viktig, men for Venstre er innholdet og kvaliteten i undervisning og læringsmiljø langt viktigere. Vi vil gjenreise respekten for læreren og fagkunnskapen og styrke læreryrket. I skolehverdagen er det også viktig at lærerne får konsentrere seg om å være lærere, og slippe å være byråkrater. Vi ser på kunnskapsrike lærere som byggmestere i et moderne kunnskapssamfunn.

Venstre vil:
Gi tilstrekkelige og forutsigbare økonomiske rammer for drift av skolene våre: Skolene i Gjerdrum har mange gode kvaliteter, men de har budsjettmessig levd på smertegrensen for lenge, og er fortsatt underbemannet på lærere og spesialpedagoger. Dette bidrar til høyt sykefravær, overdreven bruk av midlertidige vikarer, og gjør det krevende å gi alle elever riktig tilpasset undervisning og oppfølging. Venstre vil fortsatt gå foran med å prioritere skolen i budsjettene og bidra til en tilstrekkelig økning i bevilgningene til skolene våre.

Styrke læreryrket og kvaliteten på læringsmiljøet: Som ledd i arbeidet med å styrke skolen går Venstre inn for:
– Å gi lærerne et bedre og mer systematisk etterog videreutdanningstilbud, med styrket finansiering fra staten.
– Å styrke spesialundervisningen slik at elever med spesielle behov gis best mulig støtte — tidligst mulig.
– Prioritere utdanning av flere og bedre lærere fremfor flere skoletimer per dag og ordninger med frukt og grønt.
– Skifte ut uegnet og utdatert skolemateriell.

Satse på entreprenørskap i skolen: Vi vil stimulere til at entreprenørskap, kreativitet og foretaksomhet får sin naturlige plass i skolehverdagen, og bidra til at det å drive elevbedrift blir en lærerik og stimulerende opplevelse for alle.

Bygge ny Gjerdrum barneskole: Som ledd i sentrumsutviklingen på Ask går Venstre inn for å planlegge realisering av ny Gjerdrum barneskole i nærheten av den nye ungdomsskolen, med sikte på oppstart i 2016/17. Dette vil skape et samlet oppvekstområde med mulighet for effektiv sambruk av både skoleog idrettsanlegg.

Bygge et nytt og større svømmeanlegg og en ny idrettshall i forbindelse med en ny Gjerdrum barneskole: I forbindelse med planleggingen av en ny Gjerdrum barneskole vil Venstre også utrede mulighetene for å realisere et kombinert svømmeog idrettsanlegg i nærheten av skolene.

Støtte opp om kulturskolen: Vi vil at flere av våre barn og ungdommer skal få mulighet til å delta på kulturskolens aktiviteter. Kultur er viktig for både oppvekstmiljø og livskvalitet.

Ha et fullverdig barnehagetilbud for alle: Venstre vil legge til rette for at det til enhver tid skal finnes et godt barnehagetilbud for alle barn, et tilstrekkelig lokalt kompetansemiljø, og en god balanse mellom private og kommunale tilbud.

Skape en «småjobbsentral» for ungdom: Vi ønsker å styrke våre ungdommers muligheter til å utføre praktiske oppgaver og småjobber for både eldre, familier med behov for barnepass, samt kommunale og private virksomheter i kommunen gjennom satsing på en «småjobbsentral» som formidler oppdrag, gjerne i regi av Frivillighetssentralen.

Støtte arbeidet for å få en videregående skole i bygda: En videregående skole vil gi et løft for hele kommunen, og bidra til at ungdom som ønsker det slipper å flytte ut av bygda eller måtte ta til takke med de ofte dårlige kommunikasjonsmulighetene som tilbys for å komme til andre nærliggende videregående skoler.

Les hele programmet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**