Hadsel Venstre’s program til Kommunevalget 2011

Det er enkelt å skrive en liste over alt man vli ha gjennomført. Dessverre er det slik at ingen partier, uansett størrelse er i stand til å oppfylle en smørbrødliste med løfter og forpliktelser i løpet av en periode. Vi i Hadsel Venstre mener mye om mangt, men har prioritert følgende punkter ved årets valg.
Men spør oss gjerne 🙂

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Næringsliv

De fleste bedrifter begynner i det små, med 2-3 arbeidsplasser, og brorparten av dem igjen fortsetter slik. I en oppstartsfase er det viktig at disse bedriftene får hjelp til søknader om støtte og tillatelser, informasjon om relevante lover og regler etc.
Venstre ønsker å styrke kommunens næringsavdeling for å stimulere til etablering av bedrifter og arbeidsplasser.

Kjøpet av hurtigrutens hus byr på mange spennende muligheter. Derfor ønsker Venstre å tilrettelegge for at også næringslivet kan dra nytte av dette. Den digitale 3D-teknologien muligjør videokonferanser, kurs og opplæring ved at f.eks. foredragsholder befinner seg i Oslo, mens de ansatte sitter i Hadsel. Dette kan føre til store besparelser i reiseutgifter og tidsbruk.

Skole

Venstre vil vurdere om dagens skolestruktur er hensiktsmessig for best mulig læringsutbytte for elever i ungdomsskolen. Skolebudsjettet er en stor og tung del av kommunens budsjett, og dermed blir det enda viktigere å disponere pengene på best mulig måte. Det er viktig at vår ungdomsskoler holder en høy faglig standard, både for elever og lærere. Dette samt økonomiske besparelser vil være viktige faktorer i en eventuell endring av dagens skolestruktur.

Venstre ønsker tiltak for å gjenreise respekten for lærerne. Det skal være en stabil voksenperson som bestemmer i klassene, ikke elevene. Venstre ønsker å bidra til å redusere lærernes administrative oppgaver, samt å styrke kvaliteten på skolenes administrasjon. På denne måten kan lærerne bruke mer tid på elevene.

Videre ønsker Venstre å flytte fokus på spesialundervisning til barnetrinnet. På denne måten vil man kunne avdekke behovene på et tidligere tidspunkt, og igangsette nødvendige tiltak.

Miljø

Venstre vil ha en total gjennomgang av energibruken i Hadsel Kommune. Målsetningen er å avdekke områder hvor energibruken kan og bør moderniseres og effektiviseres. Vi tror at det er et stort forbedringspotensiale på dette feltet, og at den økonomiske og miljømessige gevinsten er betydelig.

Venstre ønsker også å jobbe for at Hadsel Kommunes bilpark blir skiftet ut med nye hybrid- og elbiler, så langt det lar seg gjøre. I tillegg til den miljømessige gevinsten, vil et slikt innkjøp kunne bidra til økt kompetanse hos de lokale forhandlerne, og stimulere til økt salg av denne type biler.

Venstre vil i perioden gå inn for at en evt. utbygging av Sykehusbukta, skjer på en måte som ivaretar det estetiske miljøet. Dette betyr et enhetlig uttrykk langs hele strandlinjen, samt fokus på utsikt og ferdsel langs sjøen.

Venstre går inn for at det utarbeides en helhetsplan for både Stokmarknes og Melbu sentrum. Det må legges større vekt på vedlikehold og fornyelse, som igjen skaper bedre trivsel og identitet for innbyggerne.

Venstre går inn for å stanse utplanting av gran, og redusere/fjerne eksisterende granskog. Granas naturlige vekstområde er sør om Saltfjellet, og utplantingen har i stor grad ødelagt eksisterende underskog, og redusert det naturlige mangfoldet.

Barn og Ungdom

Tilbud og aktiviteter for barn og unge er en viktig faktor, både for å hindre utflytting, men også for å bidra til befolknings-vekst. Ungdomsklubbene er en av de få møtestedene hvor ungdommen kan treffes i frie og naturlige rammer. Vi ønsker derfor å øke antall årsverk i ungdomsklubbene fra 1,3 til 2.

Det må settes større fokus på oppvekstvilkårene i Hadsel Kommune. Alle barn og unge skal kunne ha en trygg og god oppvekst, uavhengig av kjønn, religion eller etnisk tilhørighet. Økt satsing på skolehelsetjeneste, lavterskeltilbud for barn og unge, og lettere tilgang på informasjon og hjelp.

Det er tilgjengeligheten, og ikke nødvendigvis antallet aktiviteter og tilbud som er viktig. Venstre ønsker derfor å jobbe for et utstrakt samarbeide mellom lag, klubber og foreninger. I tillegg er det viktig at politi, skole, og hjem deltar aktivt i dette samarbeidet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**