Valgprogrammet vårt

Er du nysgjerrig på hva Alta Venstre mener i for eksempel “Sykehussaken”? Her kan du lese hele vårt valgprogram for 2011-2014

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


(se programmet som pdf her)

Alta Venstres program til kommunevalg 2011

FOLK FØRST

I Venstres menneskesyn ligger en overbevisning om at vi alle har evner til å skape et gode liv for både oss selv og andre. Vi tror at et mangfoldig samfunn, individuell frihet og rom for livsutfoldelse vil gi et mer medmenneskelig samfunn.

Alta Venstre vil fornye altasamfunnet ved å utvikle velferdstilbudet videre og prioritere de som trenger hjelpen mest. Venstre mener gode løsninger og kvalitet er viktigere enn hvem som leverer tjenesten.

Vi vil ha en sterkere satsing på skole og oppvekstvilkår for våre barn, en tydelig miljøpolitikk med fokus på moderne energiløsninger, og et styrket kultur- og frivillig organisasjonsliv.

Venstre bygger sin politikk på et helhetssyn på samfunnet — uavhengig av særinteresser. Interesseorganisasjoner er verdifulle bidragsytere, men viktige avgjørelser skal tas av folkevalgte i åpne demokratiske prosesser. For Venstre er det et mål at det skal være kortest mulig avstand mellom de som tar avgjørelser og de avgjørelsene gjelder.

Alta Venstre har ambisjoner, endringsvilje og tar sosialt ansvar.

ØKONOMI OG ORGANISERING

Skal vi beholde og videreutvikle det velferdstilbudet vi har i dag, og skal vi nå frem til de som ennå ikke får den hjelpen de trenger, må vi tenke nytt når det gjelder organisering av kommunen og tjenestene vi gir.

Alta Venstre vil:
Styrke de kommunale virksomhetene ved å slå sammen til større enheter der dette er hensiktsmessig. Vi ønsker en enklere organisasjonsstruktur, med tydeligere ansvarsfordeling og færre ledernivåer.
Få slutt på ufrivillig deltid. Alta kommune har alt for mange ansatte som uten å ønske det, går i små stillinger spesielt innenfor helse- og omsorgsektoren.
Legge ned den kommunale vikartjenesten.

SKOLE

Den viktigste faktoren for å lykkes med skolen er å ha en lærer i klasserommet. Lærerne må få gjøre det de er utdannet til — undervise elever.

Grunnskolene
Vi vil prioritere oppussing av skolene når økonomien åpner for nyinvesteringer. Dette skal gi elevene gode arbeidsforhold, og medfører at drifts- og vedlikeholdskostnadene går ned.

Det må være forutsigbarhet i tilbudet til elever med spesialundervisning og elever med tilpasset opplæring.

Alta Venstre vil:
Styrke tidlig innsats for elever som sliter faglig, med raskere tilgang til PP-tjenesten.
Beholde skoler i distriktene så lenge det er elevgrunnlag og foreldrene ønsker det.
At spesialpedagoger skal jobbe med elever — ikke papir.
Gi elevene bøker i alle fag.
Etablere helsesøstertjeneste i ungdomskolen
Styrke basene for elever med behov for tilrettelagt undervisning
Etablere et team som kan bistå læreren med uro og utfordringer i klasserommet, uten å måtte diagnostisere enkeltelever for å få tilbud om hjelp.
Reetablere leirskoletilbud for 7. klasse.
Frigjøre lærerne fra skjemavelde og rapporteringer, vaktmesteroppgaver og byråkratiske krav.
Styrke muligheter for etterutdanning av lærerne.
Ha mer fysisk aktivitet i skolen.
Bedre samarbeidet skole-hjem.
Erstatte høst og vinterferie med en fleksibel feriekvote for elever og lærere.
Se på skolestrukturen i kommunen, og vurdere flere 1-7 skoler og 1-10 skoler, og felles ledelse på flere skoler.

Videregående opplæring
Det må bli en slutt på å sende elever ut av kommunen for å gå på videregående skole.

Alta Venstre vil:
Jobbe for at Alta videregående skole bygges ut for å ta imot alle elever i kommunen som ønsker seg en plass her. Alta kommune må overta ansvaret for den videregående skolen dersom fylket ikke bygger ut tilbudet tilstrekkelig.
Utbedre elevheimen i samarbeid med fylkeskommunen. Den er i alt for dårlig forfatning og må totalrenoveres.

Høgskolen i Finnmark
Høgskolen er en kunnskapsbase i Altasamfunnet, og et verdifullt rekrutteringssted for kompetansearbeidsplasser i hele fylket. Alta Venstre er positiv til et tettere samarbeid med Universitetet i Tromsø, og vil at kommunen skal samarbeide med Høgskolen for å finne studietilbud rettet mot fremtidens samfunns- og næringsliv.

Vi vil i årene fremover ha spesielt fokus på tiltak som kan styrke rekruttering av studenter til sykepleier- og lærerutdanningene.

Alta Venstre vil:
Jobbe for at høgskolen fortsetter med sykepleierutdanninga i Alta.
At kommunen skal samarbeide med høgskolen om nye linjefag rettet mot fremtidige næringer i nord.
Jobbe for å etablere kvalifiseringsprogram for de som ønsker å oppfylle opptakskravene til lærerutdanning.

KULTUR

Frivillighet og engasjement er viktige fundament for trivsel og samhold. Deltagelse på ulike arenaer, det være seg idrett, kultur eller frivillig arbeid, er avgjørende for en positiv utvikling av den enkelte og for samfunnet som helhet.

Vi vil at alle kulturbygg som er spillemiddelberettiget skal kunne søke om 15 % kommunalt tilskudd.

Kulturskolen
Alta Venstre vil:
Øke tilbudet ved kulturskolen, og slå sammen Kulturskolen og Huset, gjerne også med kultursalen og biblioteket.
Legge til rette for et samarbeid mellom kommunen og private kulturskoler/tilbydere for å utvide tilbudet og korte ned ventelistene.
Styrke samarbeidet mellom skolene og kulturskolen

Idrett
Alta Venstre vil:
Tilrettelegge for fysisk aktivitet for alle aldersgrupper.
Sørge for lys i lysløypene, og så mange åpne anlegg som mulig.
Øke kapasiteten for hallidrettene.
Bygge en ishall når det er økonomi til det. Kjøle og varmebehov skal utnyttes slik at det gir gevinst for andre publikumsbygg som er lokalisert i nærheten.
Åpne for private å investere i en eventuell ny fotballstadion.
Bevare svømmebasseng i distriktene.

Språk og kultur
Alta utvikler seg til et bysamfunn og det flerkulturelle forsterkes. Ulike språk og kulturer gir mangfold til byen. Samisk, kvensk og finsk er kulturer med lange tradisjoner i Altasamfunnet, og tilveksten av nye språk og kulturer forsterker Altas rolle som et samfunn i utvikling og vekst.

Alta Venstre vil:
Jobbe for alles mulighet til å styrke og utvikle egen kultur og identitet. Vi stiller oss derfor positive til et statlig språk- og kulturfond for de norske minoriteter, og vil støtte arbeidet for å styrke samisk språk og kultur i kommunen.
Utvikle Borealisfestivalen med eksterne samarbeidspartnere for gi den et internasjonal løft.
Etablere et Kunstens hus, med nye lokaler til Kunstforeninga.
Videreutvikle Den kulturelle skolesekken og -spaserstokken.
Sørge for rimelige utleielokaler i startfase for bedrifter innenfor kulturnæringer.
Senke leien for bruk av Kultursalen for forestillinger i regi av barn og unge.

Integrering
Vi vil ha gode møteplasser og arrangementer i byen som fremmer forståelse mellom folk og mangfoldet som finnes. Vi må ta vårt medmenneskelige ansvar og øke antallet bosetting av flyktninger

VELFERD

Velferdssamfunnet måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. I Norge er det ikke lenger viktigst å gi mer til alle, men å hjelpe enkeltmennesker som trenger det. Det er derfor nødvendig å prioritere mest mulig riktig innenfor de rammene vi har for å være sikker på at det er de som trenger det mest det som får hjelp. Venstre vil gi helse- og omsorgstjenester nærmest mulig den enkelte borger og pasient.

Sykehus
Befolkningsutviklingen i Alta tilsier at det vil være samfunnsøkonomisk og pasientfaglig "lønnsomt" med en kraftig oppbygging av sykehustjenester i Alta by. De øvrige helsetjenestene og oppbygging av disse må sees i sammenheng med samhandlingsreformen som trer i kraft 2012.

Vi ønsker en nytt sykehus i Alta, og en ny sykehusstruktur i Finnmark. Hammerfest og Alta kan ha et felles "Vest Finnmark sykehus", med bygninger på hvert sted. Begge stedene skal ha akuttmottak, fødeavdelingen skal flyttes til Alta og at røntgenavdelingen i Alta skal være døgnbemannet.

Psykiatri, rusomsorg og barnevern
De som trenger velferdstjenestene og hjelpen vår mest, havner stadig lenger ned på prioriteringslisten til kommunen.

Manglende kommunalt tilbud innen psykisk helse skaper isolasjon og ensomhet, lengre ventelister innen spesialisthelsetjenesten, og en lengre vei tilbake til samfunnet. Ved den kommunale psykiske enheten haster det med bedre bemanning.

Barnevernet trenger å styrke innsatsen i hjemmene, og bedre samarbeid med andre instanser som er involvert i barns ve og vel.

Innen rusomsorg trengs det en større innsats, både på forebyggende arbeid og ettervern

Omsorgstjenester
Vi vil ha større bruk av hjemmebaserte tjenester og et nærmere samarbeid med frivillige organisasjoner. Vi ønsker å øke antall avlastningsplasser og hjelp i hjemmene, slik at de eldre i større grad kan føle trygghet ved å bo hjemme. Det vil på sikt være viktig å få bygget et nytt stort sykehjem, for å møte den store eldrebølgen med nok antall sengeplasser, bedre drift og turnusordninger.

Bistand
Mange mennesker har behov for bistand og tilrettelegging av hverdagen. Vi vil ha økt fokus på universell utforming av offentlige og private bygg og tjenester.

Alta Venstre vil:
De eldre skal få bo hjemme lengst mulig
Øke antall demensplasser i sykehjemmene, og øke kompetansen innen geriatri.
Samle de hjemmebaserte tjenester i en virksomhet og i ett inntakskontor.
Bedre de hjemmebaserte tjenester i distriktene.
Styrke psykisk helsevern for barn og voksne.
Styrke psykiatrisk enhet med flere stillinger.
Etablere et døgnbemannet ambulant team innen psykiatri for barn og voksne.
Øke bruk av behandlingsplasser for psykiatri og rus i Finnmark fylke.
Vurdere kommunal overtakelse av Jansnes.
Opprette en stilling som ruskonsulent med ansvar for å koordinere arbeid mellom politi, barnevern øvrige kommunale/statlige tjenester.
Satse forebyggende barnevern — øke innsatsen i hjemmene, samarbeide med andre faginstanser, og i mest mulig grad unngå plassering av barn på institusjon.
Styrke helsesøstertjenesten i skolene for at det skal bli enklere å ta kontakt med hjelpeapparat for familier som sliter. Barnevernssaker handler om barns beste, men inkluderer en hel familie om en skal lykkes.
Etablere møteplasser/integrering/vei tilbake til samfunnet i samarbeid med frivillige organisasjoner.
Ta i bruk statlige ordninger for å få uføretrygdede tilbake til arbeidslivet i den grad de kan det. Å være deltaker i samfunnet er avgjørende viktig for selvrespekt og likeverd.

SAMFUNN OG NÆRINGSLIV

Vi er avhengig av å ha et variert og sterkt næringsliv for å utvikle velferdssamfunnet videre. Det skal være enkelt å starte sin egen bedrift og skape nye idéer, verdier og arbeidsplasser, og Alta skal oppleves som en ja-kommune for nyetablerere.

Tomter
Alta er et attraktivt sted for etablering av nye virksomheter, og må legge til rette for videre vekst innenfor privat sektor. Vi må ha en politikk som sikrer næringstomter nok til de som ønsker å etablere ny virksomhet, eller som ønsker å utvide eksisterende.

Alta må legge til rette for økt tilflytting. Dette betyr satsing på boligtomter, og å ha en høy utnyttelsesgrad av sentrumsnære arealer. Vi må også sikre at det finnes tilstrekkelig med boliger til de som ikke kommer seg inn i det ordinære boligmarkedet, og til nyetablerere. Venstre ønsker også å bygge ut boligfelt i nærområder med eksisterende skolestruktur.

Infrastruktur og E6
Veivedlikehold og veiutbygging er det delte ansvarsforhold og eiere av. Venstre mener de som eier veien som må ta ansvar for vedlikehold og standard. Dette betyr at Staten selv må ta ansvar for å få E6 gjennom Alta i den stand en Europavei bør ha.

Venstre ønsker ikke bompengefinansiering av statens veg E6 gjennom Alta, og det er derfor uaktuelt å slå E6 sammen med finansieringen av andre veiprosjekter i kommunen.
Venstre ønsker i høyes mulig grad å verne om dyrkbar jord ved bygging av nye veier, og vil derfor vurdere alternative traséer for avlastningsveien dersom det åpner seg en mulighet for dette.

Distrikt
Alta Venstre ønsker levende bygder i kommunen. Utvikling av bygdene er avgjørende dersom en skal holde folketallet oppe og forhindre fraflytting. Bygdene må få tilgang på utviklingsmidler og ha forutsigbarhet når det gjelder transport, skoletilbud og omsorgstjenester.

Eiendomsskatt
Alta Venstre vil trappe ned eiendomsskatten på private boliger og næringsliv trinnvis, ettersom den økonomiske situasjonen til kommunen bedrer seg.

Primærnæringer
Landbruk, fiskeri og bergverk er viktige næringer i Alta kommune. Alta Venstre vil være restriktiv i forhold til omdisponering av dyrkbar jord, og samtidig være positive til nye muligheter ved uproduktiv jord og tiltak i LNF områder.

Det skal være lettere å få omdisponert gamle låver og driftsbygninger om ikke lenger i bruk i ordinært landbruk, til andre næringsformål.

Alta kommune er en av de største fiskerikommunene i Finnmark, og det er avgjørende betydning å få på plass et fiskemottak i kommunen igjen.

Vi ønsker at Alta skal bli et kompetansesenter for ny bergverksindustri i Finnmark.

Reiseliv
Samarbeide med lokale reiselivsbedrifter og styrke Alta som reiselivsdestinasjon.

Gatelys og veier
Alta venstre vil satse på en modernisering av gatelysene, slik at alt er koblet opp til et sentralt system som kan regulere bruken av energi og lys ettersom lysforholdene skifter.
Sette av midler til vedlikehold av veiene våre.

Alta Venstre vil:
Jobbe for å tilrettelegge for nye industritomter
Samarbeide med reiselivsnæringen om destinasjon Nordlysbyen og trekke inn attraksjoner i distrikts-Alta som del av denne reiselivssatsingen
Føre en innovativ landbrukspolitikk, som gir landbruket muligheter til å utvikle seg.
Jobbe for bedre flyforbindelser fra Alta internt i fylket og nasjonalt.
Få tilbake Snøhvit-ekspressen 007.
Bedre kollektivtilbudet, både buss og båt, slik at befolkningsgrunnlag og næringsliv kan stabilisere seg i distrikts-Alta
Være en aktiv samarbeidspartner med lokalt næringsliv.
Være gode på rådgivningssiden når det gjelder nyetablerere i Alta.
Øke takten på vedlikehold av kommunale veier og -bygg.
Sette av utviklingsmidler til distrikts-Alta.
Utvide tilskuddsordningen for butikk i distrikt til også å gjelde Kviby, Talvik og Langfjorden.
Trappe ned eiendomsskatten.
Arbeide for etablering av fiskemottak, og god nok kommunikasjon mellom mottak og fiske industri.
Tilrettelegge for rimelige kontorer for utleie for bedrifter i etableringsfasen
Satse på kulturnæringer
Bli en fairtradekommune

MILJØ

Vi skal bevare naturen, miljøet og ressursene våre for sikre oss selv og våre barnebarn en ren fremtid. Norge må være i front og satse på fornybar energi, utvikle og ta i bruk ny teknologi.

Alta kommune har et nasjonalt ansvar for villaksen og lakseelvene, og må ta forholdsregler for å sikre en god forvaltning av denne ressursen.

Energi
Venstre vil at Alta skal bli en foregangskommune innen energiøkonomisering og bli et klimavennlig samfunn. Kommunen må ha en aktiv rolle som tilrettelegger av nye moderne energieffektive løsninger når det gjelder bygg og energiforbruk.

Alle nye kommunale bygg skal ha passivhusstandard. For eksisterende bygg hvor det er behov for rehabilitering, skal kommunen oppgradere bygninger slik at de gir bedre energiytelser, komfort og inneklima så langt det er mulig.

Ved anbud bør det konkurreres på kvalitet og innhold framfor pris. Mer fokus og kontroll på planlegging skal redusere budsjettsprekk og byggefeil.

Venstre vil forsere oppgradering av eksisterende bygg gjennom i inngå EPC-kontrakter (Energy Performance Contracting) hvor sparte energiutgifter finansierer investeringene.
Venstre vil søke samarbeid med næringsliv og offentlige byggforvaltere om energiledelse og reduksjon av byggefeil ved nybygg.

Miljøvern
Venstre ønsker en miljøvennlig kommune som ivaretar natur og ressursgrunnlag for kommende generasjoner. Det betyr at vi må stille strenge krav til de aktører som vil utnytte naturressursene våre, legge beslag på arealer, eller på andre måter planlegger inngrep i naturen.

Det er den som med sin aktivitet utsetter naturen for miljøfarlig adferd, som må betale det det koster å sikre naturen mot forurensning og skade. Dette gjelder alle næringsaktører.

Oppdrettsnæringa er blitt en viktig aktør i kommunen, og står for flere arbeidsplasser i distriktet og i sentral Alta. Oppdrettsnæringa må ikke komme i konflikt med eksisterende næringer eller på noen måte true den naturlige balansen i naturen. Det er viktig å forebygge sykdomsspredning og forhindre at oppdrettslaks blander seg med villaksen. Alta kommune har et nasjonalt ansvar for villaksen og lakseelvene, og må ta forholdsregler for å sikre en god forvaltning av denne ressursen.

Kollektivsatsing
Vi vil doble satsingen på kollektivtrafikk i byen med hyppigere avganger og hensiktsmessige ruter. Skal folk velge kollektiv, må dette være et attraktivt tilbud. Fylket er ansvarlig for kollektivtilbudet i Alta by, og må sørge for at byen har nødvendig infrastruktur, av miljøhensyn og for å minske andelen privatbilisme inn i byen.

Kollektivtilbudet i distriktene må forbedres betraktelig, slik at næringsliv og bofaste får mulighet til utvikling og vekst.

Vi vil bygge sykkelstier mellom Alta by og nærområdene.

Alta Venstre vil:
Stille strengere krav til miljø og sikkerhet for oppdrettsnæringa, og kreve at næringa går over til lukkede anlegg og innføre nulltoleranse for rømninger.
Jobbe for at sentrale myndigheter bidrar med forskningsmidler som i samarbeid med oppdrettsnæringa skal utvikle sikrere oppdrettsanlegg.
Øke antallet bybussavganger og innføre lavere billettpriser for barn og ungdom.
Kreve en mer rettferdig fordeling av fylkets midler til kollektivtrafikk, for å bedre kolektivtrafikken til Alta by og bygdene i Altafjorden.
Innføre passivhus standard på alle nye kommunale bygg. Oppgraderinger av eksisterende bygningsmasse skal ha lavenergistandard som utgangspunkt.
Kartlegge kommunal bygningsmasse i forhold til energibruk og iverksette plan for oppgradering av alle kommunale bygg.
Legge til rette for moderne energiløsninger i nye boligfelt.
Innføre gratis parkering for el-biler.
Gå over til mer miljøvennlige biler, som el-biler, i kommunens bilpark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**