Fra programmet: Engasjement, opplevelser og livskvalitet i hverdagen

Gjerdrum byr på et rikt og variert tilbud innen friluftsliv, kultur og idrett — kjennetegnet av et bredt engasjement og en misunnelsesverdig dugnadsånd. Deltakelse i frivillige lag og foreninger er av stor betydning for livskvaliteten til mange av våre innbyggere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstre vil legge forholdene best mulig til rette for den store frivillige innsatsen og engasjementet i våre lag og foreninger på flere måter:

Videreutvikle Kniplia som sportssenter: Kniplia er allerede en viktig møteplass for både organisert og uorganisert skisport og annen idrett, spesielt for barn og ungdom. Samtidig har Kniplia et betydelig uutnyttet potensial som sportslig aktivitetssenter til alle årstider. Venstre vil støtte opp under en fremtidsrettet videreutvikling av Kniplia som sportssenter, og mener at det bør legges til rette for å samle mer idrettsaktivitet i Kniplia.

Skiløyper og stier for alle: Venstre mener at Gjerdrum kommune skal medvirke aktivt til å få laget skiløypeforbindelse fra ungdomskolen og videre inn mot lysløypa og Ringdalsveien via området ved Kniplia. Samtidig vil vi i samarbeid med idretten skape lettere tilgang til skiløypenettet fra alle boligområdene langs åsen. Vi vil fortsette å støtte aktivt opp under idrettslagets flotte arbeid med å preparere skiløyper til glede for alle skiløperne i området, og også støtte opp under gode initiativ som bidrar til å gjøre stier og turløyper lettere tilgjengelig for flere i sommerhalvåret.

Sikre sammenhengende tur- og friluftsområder langs åsen: Marka og Romeriksåsen er av uvurderlig verdi for mange. Venstre mener at det er av stor betydning at vi i kommunens arealplaner fremover legger vekt på å sikre sammenhengende løyper, frilufts- og turtraseer langs åsen i ytterkanten av markagrensa. Dette må det tas hensyn til i en masterplan for videre boligutbygging i områdene langs åsen.

Større kommunalt ansvar for store idrettsanlegg: Både det økonomiske og sikkerhetsmessige ansvaret for flere av våre idrettsanlegg er både krevende og tyngende for idretten å bære på egen hånd. Venstre vil ha en gjennomgang med sikte på å finne en bedre balanse mellom kommunens og frivillighetens ansvar knyttet til større idrettsanlegg. Vi må sikre frivilligheten betryggende og motiverende rammebetingelser.

Idrett. Sommer og vinter

Samle mer kulturaktiviteter i og rundt kulturhuset: Kultur oppstår i møtet mellom mennesker. For å legge bedre til rette for kulturell utfoldelse og gode møteplasser, vil vi samle mer kultur og aktivitet i og rundt kulturhuset og et framtidig bygdetun.

Støtte opprettelse av et felles samarbeidsforum for frivillige lag og foreninger: Det vil bli en styrke for både kulturlivet og frivilligheten i Gjerdrum at det etableres et felles forum for samarbeid og service for lag og foreninger. Dette bør være frivillighetens eget forum – uten politisk oppnevnte deltakere. Et felles samarbeidsforum kan også bli en verdifull støttespiller for frivillighetssentralen.

Et fritidstilbud for alle våre barn og ungdommer: Alle finner seg ikke like godt til rette i de mest vanlige organiserte fritidsaktivitetene. Venstre vil derfor arbeide for at forholdene også legges til rette for utvikling av gode tilbud til barn og ungdom innen ulike former for kultur- og fritidsaktivitet. For Venstre kommer alltid barn og ungdom først. Derfor vil vi også særlig vektlegge aktivitetstilbud for barn og ungdom i tildelingen av støtte til lag og foreninger, både innen idrett og kultur.

Les hele programmet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**