Program

Vadsø Venstre vil ha et åpent og aktivt lokaldemokrati i en pen kommune vi kan være stolte av. Se hele programmet her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Demokrati og åpenhet
Vadsø Venstre vil ha en kommune med åpne beslutningsprosesser, og gode muligheter for kontakt mellom befolkning og beslutningstakere.
Konkret: Åpen spørretime i bystyret. Styrking av Ungdomstinget. Forsøk med stemmerett til 16-åringer. Folkemøter og åpne høringer om viktige beslutninger.

Miljø og forskjønning
Vadsø Venstre vil at kommunen skal gå foran i arbeidet med forskjønning av byen, ved å ta vare på sine egne fasader og uteområder.
Konkret: En årlig handlingsplan for opprustning av kommunale friarealer og fasader.
Forlenge kloakkutslippsrør i lokale fjærområder
Tilrettelegging av lekeplasser for barn og ungdom. Benker. Sosiale møteplasser i sentrum.
Sykkel og spakstativ i sentrum.
Handlepromenade.
Utrede hutigbåt tilbud. Knytte Varanger sammen (fly, arbeidstakere, helsetransport, handel m.m)

Vadsø Venstre ønsker en god og tilgjengelig løsning for avfallssortering i Vadsø kommune.
Konkret: Stille klare miljøkrav når avfallshåndtering skal på anbud.
Vadsø Venstre vil verne om både bymiljøet og den sårbare og verdifulle naturen i kommunen.
Konkret: Ta initiativ til en plan for ny bruk av sildoljefabrikken. Si nei til etablering av oppdrett nær lakseelver. Begrense mulighetene for dispensasjon til kjøring på barmark.
* Vadsø Venstre ønsker en plan for kommunens bygningsmasse. Kommunale bygninger er viktige for byens og innbyggernes identitet.

Integrering
* Vadsø Venstre er positiv til fortsatt bosetting av flyktninger, men ønsker og gradvis å senke antall nye bosettinger. Flyktningene er både menneskelig og økonomisk en berikelse av lokalsamfunnet, men Venstre finner det etisk betenkelig at bosettingen i Vadsø — som er like stor som i Tromsø — i realiteten er økonomisk motivert. Kommunale tjenester, især helse og barnevern, opplever en mer belastning som ikke kompenseres tilstrekkelig med nye ressurser.
Konkret: At antall bosettinger gradvis senkes. At bosettingene skjer jevnt gjennom året. At en sikrer tilstrekkelige ressurser til de tjenester som opplever merbelastning.

* Konkret: Kommunen samarbeider med frivillige organisasjoner om å tilby en “innføringspakke” for så vel tilflyttende søringer som bosatte flyktninger. (“Turstier til det gode livet i Vadsø”)
* Vadsø Venstre ønsker at asylsøkere og flyktninger sikres et godt helsetilbud.
Konkret: Flyktningtjenesten skal sikre at enslige flyktninger opplever gode, støttende relasjoner.
Konkret: Sikre at helsesøstertjenesten og øvrig helsetjeneste har kapasitet og kompetanse til å gi et tilstrekkelig tilbud.
Konkret: Opprette en stilling som kommunepsykolog for voksne.

Kommuneøkonomi
Vadsø Venstre vil prioritere vedlikehold, og stå for en forsiktig linje når det gjelder investeringer og låneopptak. Bygg må ikke forfalle. Man må ta grundige vurderinger om kommunale bygg skal beholdes eller om man skal bygge nytt. Må se og vurdere om man tar vare på stilarten til det aktuelle bygget. Må også vurdere historisk verdi.
Konkret: Museumsbygget på Ørtangen bør dekkes av staten ettersom det er et statlig ansvar å sikre kvenkulturen. Man må ta en ny runde med staten. Staten må ta mer ansvar.
Vadsø Venstre ønsker å sette eiendomsskatt og tomtepriser ut fra målet om å være en attraktiv kommune å etablere seg i. Det skal være attraktivt å bo og bygge i Vadsø. Må kunne få klar og lettvint informasjon til folk.

Helse og omsorg
Pasienten står i sentrum for Vadsø Venstre helsepolitikk. Vadsø Venstre vil derfor arbeide for å styrke pasienters rettigheter, tilbud til behandling og avbyråkratisering av helsevesenet. Venstre vil gjennom sin Velferdsreform (samhandlingsreform) flytte deler av speialisthelsetjenesten til kommunenivået for å gi større verdighet og større nærhet. Pasienter skal ikke være kasteballer mellomsykehus og lokale institusjoner.
* Fortsatt satsing på hjemmebasert omsorg, kombinert med utbygging av sykehjems-/avlastningsplasser for syke og demente.
* Utrede eldreomsorgstilbud i Vestre Jakobselv.
* Støtte arbeid med interkommunale helse- og omsorgstilbud.
Støtte bokollektiv.
Folk må få tilbud om spesialisthelsetjeneste i kommunen.
Et krav om kvalitet til innbyggerne i kommunen.

Sosiale problemer

Vadsø har et stort rusmiljø, der mange unge gjør erfaringer med hasj og amfetamin. Vadsø ligger over landsgjennomsnittet for voldssaker. Distriktspsykiatrien er i ferd med å gjennomføre store nedskjæringer. Venstre mener at det gjøres for lite for å forebygge sosiale problemer, og at kommunen har vært for passiv i samarbeidet med regionale og statlige etater.
Konkret: Det bør lages en ny, offensiv handlingsplan mot rusmidler. Handlingsplanen mot vold i nære relasjoner må gjennomføres. Kommunen må være langt mer aktiv og ta initiativ til samarbeid med politiet, psykiatrien og andre etater. Kommunen må ikke stilltiende akseptere at staten utarmer sine tilbud til befolkningen i Vadsø.

Skole

* Vadsø Venstre vil satse på skolens viktigste ressurs: Lærerne. De må sikres mulighet for kompetanseheving, gode arbeidsforhold i skolene og innflytelse over egen arbeidssituasjon.
* Lærerne skal bruke tiden sin til læring. Andre yrkesgrupper må hentes inn i skolen dersom det er behov for det. Ønsker å styrke skolehelsetjenesten
* Elvene skal ha gode arbeidsforhold. Vadsø Venstre vil prioritere opprustning og vedlikehold av skolebygg.
Vadsø må kontinuerlig jobbe med å rekruttere lærere.
Vi ønsker samlet ledelse ved kommunens skoler. Kommunalsjef. Rektor åremålsstillinger. Kvalitetssikring.
Vadsø Venstre går for utbygging av begge skolene.

Næring
* Vadsø Venstre vil jobbe for at kommunen ivaretar sin rolle som tilrettelegger for næringslivet. Næringsdrivende skal sikres passende arealer for sin virksomhet, rask kommunal saksbehandling og gode, forutsigbare rammevilkår for drift.
* Vadsø Venstre vil tilrettelegge for at flere starter egen virksomhet i kommunen.

Kultur
* Sikre kulturlivet arenaer for utfoldelse.
Konkret: Tilby flere øvingslokaler. Ta tak i det "mobilt kulturhus Vadsø" foreslo. Rehabilitering/vedlikehold av idrettsanlegg prioriteres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**