Venstre tar småbedriftene på alvor

Det må bli enklere å skape sin egen arbeidsplass.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


De fleste har i sommer tatt ferie med god samvittighet, men det er ikke slik for alle. Mange gründere i Østfold og Sarpsborg som driver småbedrifter er blant dem som ikke ser seg i stand til å ta fri. Dette er mennesker som skaper arbeidsplassene vi trenger i framtiden. Venstre vil føre an i arbeidet for å gjøre livet lettere for dem som skaper ny virksomhet og nye arbeidsplasser. Venstre vil bedre grunnlaget for både den regionale og kommunale næringspolitikken.

Sarpsborg Venstre går i tog

Foto: Jarl M. Andersen, SA

Venstre har lenge vært bekymret over situasjonen for de aller minste bedriftene. Vi vil ønske regjeringen velkommen etter for at kravet om aksjekapital settes ned til 30 000 kr. Mange er organisert som enkeltpersonforetak. Venstre har gjennom en rekke forslag pekt på nødvendigheten av å bedre tryggheten for disse. Et dårlig sikkerhetsnett ved sykdom skaper så mye usikkerhet at det må gjøres noe med straks. Venstre foreslår utenom bedre sosiale rettigheter for gründere og selvstendig næringsdrivende, en rekke andre tiltak: Rett til dagpenger ved ledighet. Rett til bunnfradrag på linje med minstefradrag for selvstendig næringsdrivende. Gjøre det enklere å ansette nummer to i en enkeltmannsbedrift. Redusert rapporteringsplikt, og gjennom skatte- og avgiftsstimuli.

For Venstre er det å få endret disse forholdene også en del av vår tids kvinnekamp. Det er kvinnene som i framtiden skal skape mange av de nye bedriftene. Akkurat som kampen for lik lønn for likt arbeid og status for kvinnedominerte yrker, gjelder det å legge forholdene til rette for at flere kvinner kan bli sin egen arbeidsgiver. Skal vi få dette til er det avgjørende at vi har gode ordninger som gjør at kvinners risiko ved egen næringsvirksomhet ikke er større enn mannens. Kun rundt hvert fjerde enkeltpersonsforetak er eid av en kvinne. Det er svært sannsynlig at dette blant annet har sammenheng med at regjeringspartiene ikke sikrer bedre rettigheter ved egen og barns sykdom for dem som ønsker å starte enkeltpersonsforetak. Regjeringens siste forslag om å forby utbytte fra barnehagedrift føyer seg inn i rekken av gründer- og kvinnefiendtlig næringspolitikk.

SV har tidligere slått fast at man skal motarbeide at folk skaper egne små bedrifter: «..vi har ikke behov for å gjøre det enda mer attraktivt å drive enkeltpersonforetak på bekostning av vanlig tilsetting.», har SVs stortingsrepresentant Lars Egeland uttalt. La SV stå som eksempel på hvilke kår småbedrifter har i dag under det rød-grønne styret vi har.

Venstre tror på skapende mennesker. Vi ønsker å legge til rette for at kreativitet og nyskaping kan finne sted. Mens SV opplever nye bedrifter som en «trussel», oppfatter Venstre disse som helt nødvendige for Norges framtid. Det burde være unødvendig, men viser seg altså nødvendig, å minne om at alle store bedrifter en gang har vært små. Vi ønsker å gjennomføre en politikk basert på respekt for dem som ønsker å skape verdier og nye arbeidsplasser. Vi er overbevist om at et mangfoldig og nyskapende næringsliv er avgjørende for at Norge, Østfold og Sarpsborg skal lykkes i en stadig mer globalisert økonomi. Da trenger vi en kraftig politisk kursendring, og et større Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**