Venstre med ny interpellasjon om opprusting av lekeplasser

Varaordfører og leder i Risør Venstre, Jan Einar Henriksen fremmer på ny interpellasjon om opprusting av lekeplasser. Det er viktig å ha fokus på barnefamiliers oppvekstmiljø der hvor de bor og derfor fremmer jeg på nytt interpellasjon om oppgradering av lekeplassene i Hasdalen og ved Kjæret sier Henriksen som også inviterer bystyret til å fatte et positivt vedtak på bystyrets septembermøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Barns oppvekstvilkår er veldig viktig dersom vi skal legge forholdene tilrette for økt bosetting sier Stian Lund (V)

Barns oppvekstvilkår er veldig viktig dersom vi skal legge forholdene tilrette for økt bosetting sier Stian Lund (V)
Foto: Runar Nes

Les Interpellasjonen, som først ble oversendt til ordføreren pr epost 20. juni, og som 21. september på nytt ble sendt ordføreren:

Ordfører

Risør Venstre ønsker at Risør sentrum skal være en "levende" bydel med beboere i alle aldre. Vi registrerer med glede at det i området rundt Hasdalen og Storgata, Kragsgata etablerer seg flere barnefamilier og det er en svært positiv trend vi håper vil fortsette.

Samtidig ser vi at barneparken i Hasdalen, og for så vidt også den ved Kjæret, er i en slik forfatning at det nå kreves oppgradering for at den skal fremstå som et godt sentrumsnært alternativ for så vel beboere som besøkende. Risør kommune har lagt ned millioner på opprusting av gateløp og fortau. Risør Venstre mener gode og attraktive lekeplasser bidrar til å heve kvaliteten i sentrum, og mener det vil være fornuftig å oppjustere de eksisterende lekeparkene, som jo også er lett tilgjengelige for besøkende.

Risør Venstre ber derfor ordføreren ta opp denne interpellasjon i bystyrets septembermøte 2011, og ber i tillegg om at saken også tas opp til diskusjon.

Bystyre inviteres til å vedta følgende forslag:

Risør bystyre ber rådmannen iverksette nødvendige tiltak slik at lekeplassene i Hasdalen og ved Kjæret får en god opprustning av arealene og at det etableres nytt godkjent utstyr/eksisterende utstyr rustes opp.

Rådmannen bes fremme forslag til inndekning og formannskapet gis fullmakt til å fatte nødvendige politiske vedtak om budsjettdekning av kostnadene.

For Risør Venstre
Jan Einar Henriksen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**