POLITISK SAMARBEIDSAVTALE I AUST-AGDER FYLKESTING MELLOM HØYRE, KrF, VENSTRE, SP OG PP. 2011-2015

POLITISK SAMARBEIDSAVTALE MELLOM HØYRE, KrF, Venstre, SP OG PP. 2011-2015. De 5 samarbeidspartiene vil i perioden 2011-2015 utvikle fylket videre til beste for fylkets innbyggere, for næringslivet og offentlige aktører. Vi har som mål å presentere samla forslag til budsjett og økonomiplan i perioden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Vi vil bidra til at Aust-Agder skal spille en viktigere rolle nasjonalt, og vi vil arbeide aktivt for å videreutvikle det gode samarbeidet vi har med Vest-Agder fylkeskommune og de andre fylkeskommunene. Aust-Agders innbyggere har gjennom folkeavstemming gitt fylkestinget det klare råd at vi ikke skal søke om en sammenslutning av Vest-Agder og Aust-Agder. Dette forholder vi oss til, samtidig som vi ser at det vil gi betydelige utfordringer i forhold til de kommunene som ønsker en slik sammenslutning. I en slik situasjon vil det være av avgjørende betydning at vi fortsetter arbeidet med å redusere ulempene for kommunene som ligger nærmest Vest-Agder slik at de kan oppleve at fylkesgrensa ikke representerer en unødvendig hindring for utviklingen i disse kommunene.

Investeringer:
Fylkeskommunen er inne i en periode med store investeringer ved bygging av Sam Eyde videregående skole og nytt kulturhistorisk senter i Arendal. Dette setter store begrensninger i forhold til nye investeringer. Det feltet vi må prioritere investeringer på, er veisektoren. Vi ønsker å utrede behovet for ny driftsbygning ved Åmli og Tvedestrand vg. skole avd. Holt.

Utdanning:
Vi har som mål at de videregående skolene i fylket skal levere den beste kunnskapssatsingen i landet. God etter- og videreutdanning av lærere blir viktig for å realisere dette. Vi vil styrke samspillet mellom den videregående skolen, kommunene, næringslivet og Universitetet i Agder.
Et hovedfokus innen videregående opplæring er å fortsette arbeidet for å redusere frafallet i videregående opplæring. Dette kan gjøres gjennom å fortsette satsingen på rådgivnings- og veiledningstjenesten, ved økt samarbeid med kommunene, blant annet gjennom Ny Giv-prosjektet, ved å legge til rette for mer opplæring i bedrift, og å bruke ordningen med lærekandidater mer aktivt.
Helsesøstertjenesten og arbeidet med psykiatri og rusforebyggende tiltak overfor elever i den videregående skolen må styrkes.

Vi ønsker en gjennomgang av lærlingeordninga for å oppnå bedre oppfølging og en forenkling, og vi vil ta initiativ til en tettere dialog med kommunene for å øke antall lærlinger i offentlig sektor.

Arbeidet mot mobbing må intensiveres.

Samferdsel:
For å løse utfordringene vi har på fylkesveinettet må vi være åpne for alle tilgjengelige løsninger. Samtidig må vi øke presset mot sentrale myndigheter slik at bevilgningene fra statlig hold øker. En god veiløsning for Arendal forutsetter gode planprosesser og et godt samarbeid med Arendal kommune. Veien til havna på Eydehavn er viktig for utvikling av havna og må derfor prioriteres. FV416, Risørveien, er et prosjekt som er av stor betydning for utviklinga i Risør kommune, og gang- og sykkelvei Frydendal-Østebø må prioriteres i denne fylkestingsperioden. Vi vil arbeide for å sikre trygge og gode veier, og arbeidet med gang- og sykkelveier må ha fokus i kommende periode. Vi er villige til å se på bruk av regionalutviklingsmidler og eventuelt låneopptak for å realisere viktige prosjekter innen veisektoren.
Vi har betydelige utfordringer når det gjelder veivedlikehold. Det bør vurderes flere løsninger for å redusere etterslepet på vedlikeholdet, og investeringer og drift må i større grad ses i sammenheng slik at dette ikke går ut over andre viktige oppgaver for fylkeskommunen.
E-18-utbyggingen er av sentral betydning for transporten gjennom fylket vårt. Derfor må vi være aktive i forhold til Staten slik at byggingen av ny E-18 gjennom fylket kan starte så tidlig som mulig. I den forbindelse er det også viktig at utbyggingen av Vinterkjærkrysset blir realisert. RV9 gjennom Setesdalen må fullfinansieres fra Staten. Vi vil også øke presset mot statlige myndigheter når det gjelder RV41 som er en viktig ferdselsåre gjennom fylket vårt.
Gjennom arbeidet i Jernbaneforum Sør vil vi arbeide aktivt for opprusting av Sørlandsbanen og for sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen gjennom Sørvestbanen. Dette er av avgjørende betydning for transporten i vår region og for å få mer gods over på bane.

Kollektivtransporten må få økt fokus. I god tid før nåværende avtaler avsluttes, og nye avtaler skal inngås, vil vi gjennomgå alternative organisasjonsformer. Flybusstilbudet må gjennomgås og forbedres.

Kultur og miljø:
Vi har mange viktige kulturinstitusjoner i fylket vårt. Et sterkt og robust kulturliv i Aust-Agder danner grunnlag for vekst, livskvalitet, glede og tilhørighet. En målsetting må være at vi videreutvikler disse slik at de kan styrke bevisstheten rundt vår kulturarv, og at institusjonene får en mer sentral plass i menneskers hverdag. Det nye kulturhistoriske senteret i Arendal vil spille en sentral rolle i denne sammenhengen — sammen med de andre museene og kulturinstitusjonene. Det blir en viktig oppgave å ta vare på kystkulturen og historie knytta til heiområdene. Fredete og verneverdige bygninger og gamle kulturminner må forvaltes slik at de kan fortelle historier for ettertiden.
Vi vil øke støtten til friluftsrådene og støtte regionale senter for idrettsanlegg. Dette er gode tiltak for å styrke folkehelsen.
Det er også et potensial for å utvikle sammenheng mellom kultur og næring slik at dette kan gi flere opplevelsestilbud både overfor Aust-Agders befolkning og besøkende til fylket.
Vi vil ha økt fokus på landbruksnæringens plass og bidra til å øke satsingen på bioenergi. Dette er viktig for å realisere våre miljømål, blant annet for økt bruk av fornybare energikilder, og for å gi flere arbeidsplasser i distriktene. Matjord er en begrensa ressurs og må derfor i størst mulig grad vernes. For øvrig vil vi ha et fokus på mulighetene for å bygge ut andre miljøvennlige energikilder som vannkraft og vindkraft under forutsetning av at dette ikke går ut over viktige natur- og friluftsinteresser. Vi vil arbeide for å få laget en vindkraftplan for Aust-Agder. Målet er at Aust-Agder skal bli Norges fremste fylke på fornybar energi.
Vi ønsker en størst mulig lokal forvaltning av verneområder. Når det gjelder innsigelser, vil det være ulike oppfatninger i koalisjonen.
Frivillig sektor er en betydelig samfunnsaktør, og vi vil se på muligheter for å styrke de frivillige organisasjonene gjennom økte bevilgninger og bidrag som kan lette arbeidet for disse organisasjonene. Vi vil øke støtten til barne- og ungdomsorganisasjoner og satse på festivaler og kulturarrangementer som har blitt landsdelens varemerke.
Vi vil vektlegge miljøprofil ved fylkeskommunale anskaffelser, og arbeide for at all fylkeskommunal virksomhet blir klimanøytral med lavest mulig bruk av klimakvoter.

Næring og sysselsetting:
Samarbeidspartia har en klar målsetting om å styrke næringslivet i fylket i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune, statlige instanser, kommunene og næringslivets aktører. Distriktene har en spesiell utfordring, og vi vil i perioden legge mye vekt på å utvikle de delene av fylket som har størst utfordringer med levekår og etablering av nye arbeidsplasser. Vi vil spesielt arbeide for at det blir etablert statlige arbeidsplasser i Østregionen. Aust-Agder Næringsselskap må spille en aktiv rolle i etableringen av nye arbeidsplasser.
Vi vil arbeide aktivt for at Sørlandet Sykehus, Arendal, skal videreutvikles, og at sykehuset skal beholde akuttfunksjoner og et bredt tilbud for øvrig.
Vi har også som mål at alle deler av fylket har tilfredsstillende mobildekning og er villige til å bruke regionalutviklingsmidler for å oppnå dette.
Folkehelse og levekår
Vi vil fortsatt arbeide for å ivareta vår rolle som koordinator innen folkehelse. Fylket scorer lavt på levekårsindeksen, og vi vil spesielt ha fokus på det store antallet unge uføre i fylket vårt.

Det er et overordna mål å finne fram til de beste løsningene for fylket vårt, og vi har en klar ambisjon om å søke et bredt samarbeid i fylkestinget for å realisere dette.

For samarbeidspartia:
Bjørgulv S. Lund (H), Jon-Olav Strand (KrF), Øystein Haga (V), Kåre Gunnar Fløystad (SP), Odd Victor Jørgensen (PP)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**