“Hvordan fungerer det? Del 1”: Administrativ og politisk organisering i Sande kommune

“Hvordan fungerer det?” er en informasjonsserie som vil forklare hvordan deler av det offentlige og politikse fungerer. Følg med videre i serien, som har hovedfokus på Sande kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Politisk og administrativ organisering i Sande kommune

Sande kommune er organsiert etter formannskapsmodellen. Dette innebærer at det er administrasjonen, ved rådmannen, som står for den daglige driften av kommunen. Det er rådmannens ansvar at kommunen drives i tråd med politiske vedtak. Rådmannen og hans administrasjon produserer saksfremlegg med eventuelle instillinger til behandling i formannskapet, utvalgene og kommunestyret.

org sande kommune

Foto: Ukjent


Hva er Rådmann?

Rådmannen (også kalt administrasjonssjef, før 1939 borgermester) er i Norge den høyeste administrative lederen i en kommune.

Hva er Kommuneadministrasjonen?

Administrasjonen arbeider både med kommunens hovedmål og med de nødvendige støttefunksjoner som tilsammen må til for å styre og vedlikeholde driften. Den har funksjoner som logistikk, innkjøp, betalingsformidling, personaladministrasjon, lønn, kontroller, rutiner m. m. Kommunen er også delt inn i virksomheter og kontorer som har respektive ansvarsområder.

Hva er kommunestyret?

Kommunestyret er kommunens øverste demokratiske organ. Kun folkevalgte ved kommunevalg sitter i kommunestyret. Kommunestyret i Sande har 25 medlemmer, og de forskjellige partienes representasjon er basert på valgresultatet. Om kommunens innbyggertall passerer 10.000 personer må kommunestyret, i følge kommuneloven, utvide til 27 medlemmer. Kommunestyret innsettes og velges hvert 4. år.

Kommunestyret har ÅPNE kommunestyremøter. Alle borgere oppfordres til å komme på møtene som publikum.

Kommunestyremøtene ledes av ordføreren, som håndhever regler for skikk og bruk i ordskifet, rikig gang i innlegg, interpellasjoner, replikker, spørsmål og forslag.

Hva er en kommunestyrerepresentant?

En kommuenstyrerepresentant er en person som er valgt inn i kommunestyret. Hvem som blir valgt avhenger av vedkomnes plassering på valglista og valgresultatet. Personstemmer ved kommunevalg har innvirkning på personens plassering på lista etter at alle stemmer er talt.

Kommunestyrerepresentanter er ikke lønnet, men mottar en møtegodtgjørelse tilsvarende 1% av ordførerens godtgjøring, pr år. Dette utgjør ca. 7000kr i året.

Kommunestyrerepresentanter bruker mye fritid på å sette seg inn i, og følge opp saker. I dette arbeidet er de avhengig av god kontakt med borgerne, kommunen og andre politikere.

TA KONTAKT med en kommunestyrerepresentant, dersom du har noe på hjertet som angår Sande Kommune. Du kan se en liste over representanter i Sande Avis her, eller på kommunens nettsider her.

Relative saker:

– I KST- 54/10 (kommunestyresak) den 12.08.2010 ble det foreslått å redusere antall medlemmer i kommunestyret fra 25 til 19. Forslaget ble ikke vedtatt.

– I KST- 07/10 (kommunestyresak) den 05.05.2010 bestemte kommunestyre at det skulle etableres ungdomsråd i Sande kommune.

– I KST- 35/11 (kommunestyresak) den 15.06.2011 bestemte kommunestyret at “Det startes et arbeid med siktepunkt å vitalisere lokaldemokratiet i Sande kommune.
Siktemålet er at kommunens innbyggere skal bli mer delaktige og føle seg trygge på at
de folkevalgte hører og ivaretar deres interesser Et uttalt siktemål må også være å
skape økt interesse for lokaldemokratiet i Sande.”

Slutt på “Hvordan fungerer det?” Del 1.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**