Et liberalt blikk på bystyremøtet i oktober 2011

Posisjonen er endret i Bodø Bystyret. Bodø er blitt BORGELIG med Venstre som en viktig lagspiller. Venstre er godt fornøyd med de posisjoner det nye bystyre valgte oss inn i.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 De styrene partier i Bodø 2011-2015

De styrene partier i Bodø 2011-2015

Det har vært et valg og Bodø bystyre har fått en ny sammensetning av politiske partier og representanter.

Venstre er fornøyd med de posisjoner våre folkevalgte ble valgt inn i. Terje Cruickshank ble i dette konstituerende bystyremøtet valg inn i formannskapet og Ida Johnsen

Ida Johnsen

Ida Johnsen
Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde, Pressefoto

fikk 1.vara til den nye Levekårskomiteen. Videre er våre folkevalgte eller medlemmer representert i organisasjonsutvalget, representantskapet for IKSene, råd for funksjonshemmende og ruspolitisk råd. Mange arenaer for å påvirke den politiske dagsorden, utøve politisk påvirkning og bidra til en positiv utvikling i vår kommune.

Første møtet etter valget er et konstituerende møte. Formannskap, ordfører, varaordfører og de viktigste komiteene og utvalgene skal velges på grunnlag av valgresultatet. Det ligger noen få saker i sakskarten, men det er valgene dette første bystyret i første rekke og primært omhandler.

Som kjent har Venstre vært i forhandlinger med Høyre, Frp, Krf og SP. Sammen har disse fem partiene dannet en samarbeidsplattform som har gitt et godt grunnlag for at Bodø bystyret i perioden 2011-2015 vil ha en borgelig posisjon med Høyre i ordførerstolen. 12 år med sosialistisk styre og AP i ordførerrollen er brutt!

Gleden var selvfølgelig stor og det er med stor ydmykhet og ny giv undertegnede nå starter på sin andre periode i bystyret, og denne gangen i posisjon og med fast formannskapsplass. Som en posisjonspartner gir denne perioden store muligheter for å påvirke og være med på å dra Bodø over i en ny borgelig retning, noen av visjonene for den nye retningen finner man i

Nyholmenerklæringen

Nyholmenerklæringen. Men med posisjon og makt kommer også ansvar og mange utfordringer. Så der er med stor ydmykhet og stor bevissthet Venstre nå inngår i et posisjonssamarbeid.

Alle representantene i det nye bystyret var enige om at valgene ble gjennomført ved bruk av avtalevalg. Dette innebærer at en midlertidig valgnemnd bestående av representanter fra alle de politiske partiene har hatt møter på forhånd og fordelt verv og posisjoner i forhold til de forskjellige grupperingene. Dette innebærer også at selve valgene kan relativt raskt gjennomføres. Alternativet er forhåndstallsvalg – gir som oftest samme resultatet, men tar vanvittig mye mer tid å gjennomføre. Avtalevalg gjør også at alle representantene, utenom ordfører og varaordfører, blir enstemmig valgt til sine tillitsverv og posisjoner. Dette gir grobunn for et bedre samarbeidsklima, samt en respektfull og konstruktiv holdning til politiske motstandere.

At de to største partiene Høyre og Frp fikk henholdsvis ordfører og varaordfører er bra og viser en positiv respekt for valgresultatet. Undertegnede er meget glad for dette ble raskt avklart under forhandlingene, som i overraskende liten grad har handlet om «posisjoneringer», men mer om å kunne gi de posisjoner og verv etter det representantene har ønsket og ytret interesse for.

Som nevnt innledningsvis er det primært valg det konstituerende bystyremøtet omhandler. Det var noen «vanlige» saker også på dagens sakskart, men ganske så ukontroversielle og tilnærmet alle sakene ble enstemmig vedtatt uten de store debattene. Tertialrapportene og orienteringen om den økonomiske situasjonen hittil i år viser signaler på store utfordringer innen Helse- og sosialsektoren, men en kommune som med stor sannsynelighet fortsatt vil ha eget handlingsrom i tiden framover også etter regnskapsavslutningen for 2011. Den mest spennende saken på dette bystyrekartet var trolig referatsaken/ orienteringssaken «Eierutvaglets rapport». Det blir spennende å følge med på hvordan Eierutvalget endelige anbefalinger vil ende.

Terje Cruickshank
Gruppeleder Bodø Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**