Klager inn vedtak 075/11

Nord Fron Venstre ble nektet sine rettmessige plasser etter et godkjent og korrekt utført valg, som ble avholdt mandag 12.09.2011 iht lov om valg til kommunestyrer i Norge. Flertallet av de nyvalgte kommunstyrerepresentanter i Nord-Fron kommune har innført prinsippet om gjennomgående representasjon. Venstre er i prinsipp imot slike ordninger, da Venstre er et åpent iberalt parti som grunnla de prinsipper det norske demokrati er tuftet på. Venstre mener at et av de viktigste demokratiske prinsipper i samfunnet er at makt skal spres og balanseres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Med bakgrunn i de grove overtramp og tydelige lovbrudd som er utført av Nord Fron kommunestyrets flertall, klager Nord Fron Venstre inn hele vedtak 075/11 inn for fylkesmannen til lovelighetskontroll med følgende begrunnelse.

Krav om lovlighetskontroll etter kommuneloven §59.

Viser til vedtak i Nord — Fron kommunestyre i kommunestyresak 075/11.

Nord — Fron kommunestyre har vedtatt reglement for de ulike utvalgene i kommune. I reglementet for Plan og næringsutvalget § 1 heter det at "minst 4 av medlemmene skal vere medlemmer av formannskapet, dei 5 andre er medlemmer eller varamedlemmer i kommunestyret".

I fellesreglementet for de andre utvalgene heter de i §2 at " blir valde av kommunestyret og blant kommunestyremedlemmene/varamedlemmene for den kommunale valperioden".

De aktuelle utvalgene er utvalg som er hjemlet i Kl §10. Kl §14 regulerer hvem som er valgbare til denne type utvalg.

Valget til både Plan- og næringsutvalget og Landbruks-, utmarks- og miljøsaker skjedde etter forholdstallprinsippet (jfr Kl §36). Med "hjemmel" i kommunens reglement avviste først ordføreren, så flertallet i kommunestyret, Venstre sine lister til begge utvalgene. Med resultat at Venstre står uten representasjon i begge, til tross for at vi har tre medlemmer i kommunestyret.

Departementet har behandlet spørsmålet om gjennomgående representasjon i Rundskriv H – 30/94:

" § 36 – kommunestyrevedtak om at de som skal velges ved forholdsvalg til faste utvalg skal velges blant kommunestyremedlemmene, er ikke bindende for mindretallet i kommunestyret
Sak nr 94/5965. Brev av 21.10.94
Ved forholdsvalg til faste utvalg velges medlemmene på grunnlag av listeforslag innlevert av de politiske partiene, jf. kommuneloven § 36 nr 1. Det enkelte parti bestemmer selv hvilke personer det ønsker å føre opp på listen, under forutsetning av at disse oppfyller valgbarhetsvilkårene i kommuneloven § 14.
I forhold til disse reglene vil ikke et kommunestyrevedtak om at medlemmene av faste utvalg skal velges blant kommunestyremedlemmene, være formelt bindende for mindretallet i kommunestyret. Det enkelte parti kan sette opp en liste med forslag til kandidater som inneholder personer som ikke er medlemmer av kommunestyret, selv om flertallet i kommunestyret har vedtatt noe annet. Et vedtak i kommunestyret om “gjennomgående representasjon” blir dermed et “bør-vedtak”".

På bakgrunn av dette ber de undertegnede om lovlighetskontroll etter Kl § 59 av overforstående valg.

I valget til Utvalg for helse- oppvekst- og kultursaker var Venstres liste i samsvar med det kommunale reglementet, og ble godtatt. Venstre fikk dermed et medlem i utvalget. Dessverre er vedkommende ikke Venstre sitt primærønske. Etter knallhardt press i valgkomiteen, der det bl.a. ble truet med at Venstre ble stående utenfor alle utvalg om vi ikke innrettet oss lik flertallet mente var rett, bøyde Venstre av. Resultatet ble at en person som på grunn av studier ikke har mulighet til å skjøte vervet slik det bør skjøttes ble valgt. Undertegnede ber derfor om at også vedtaket om valg til dette utvalget blir underlagt lovlighetskontroll.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**