Klokt eller bare for å være vanskelig

GD kommenterer valget av utvalg i Nord — Fron kommunestyre på lederplass. GD lar det tydelig skinne i gjennom at selv om Venstre har loven på sin side, er det all grunn til å stille spørsmål til handlemåten vår. Underforstått: Er Venstre vanskelig bare for å være vanskelig? Alt må jo være mye bedre og enklere om vi også hadde innordnet oss det kommunale regelverket, om det er aldri så ulovlig?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Mikkel Dobloug

Foto: Fotobben

Nord — Fron kommunestyre har et internt regelverk som forutsetter såkalt "gjennomgående representasjon" i kommunens utvalg. Det vil si at medlemmene i utvalgene skal sitte i eller være vara til kommunestyret.

Kommuneloven er klar på at et lokalt reglement er å se på som et "bør" reglement. Noe departementet ytterligere har presisert i rundskriv H-30/94:

" ..Det enkelte parti kan sette opp en liste med forslag til kandidater som inneholder personer som ikke er medlemmer av kommunestyret, selv om flertallet i kommunestyret har vedtatt noe annet. Et vedtak i kommunestyret om “gjennomgående representasjon” blir dermed et “bør-vedtak”".

Når Stortinget finner det hensiktsmessig å definere dette som bør-vedtak, er det selvsagt fordi det er tungveiende argument for det, ikke fordi det er uklokt.

Venstre er i mot gjennomgående representasjon som prinsipp. For det første fører det til at en samler uforholdsmessig og unødvendig mye makt på få hender. Videre gjør det rekrutteringen av folk som er motiverte til å ta på seg politiske verv vanskeligere. Mange som brenner for et saksområde, for eksempel skole og oppvekst, kan være villige til å inn i et sektorutvalg, men ikke nødvendigvis å sitte i kommunestyret. En rigid praktisering av gjennomgående representasjon vil kunne medføre at enkelte må ta imot verv man ikke har interesse av eller føler at man har kompetanse til å ivareta. For Venstre er det bedre å fordele vervene slik at det ikke blir for stor belastning på få personer og at mennesker som virkelig har engasjement for et området kan få være med å påvirke.

At flere deltar i utviklingen av lokalsamfunnet er for Venstre en styrke. Når vi har gått på barrikadene for at Nord — Fron kommunestyre skal overholde norsk lov, er det heller ikke for å være vond og vanskelig. Vi har ene og alene gjort det for å sikre personer i viktige verv som både har kunnskap, vilje og tid til å jobbe for fellesskapets beste.

Så får det stå for GD sin regning å karakterisere lovlydighet, deltakelse og engasjement for uklokt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**