Mikkel Dobloug har blitt nyvalgt leder i Kontrollutvalget

Lux et Veritas er latin og betyr ganske enkelt lys og sannhet. Det er dette kontrollutvalget har som oppgave de neste fire årene med Dobloug som nyvalgt leder. Kontrollutvalgets oppgaver er å holde tilsyn med kommunens virksomhetsområder, og sjekke at alt går riktig for seg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Kontrollutvalget skal ha sitt aller første møte den 22.november. Der skal utvalget skisse ut en plan for hva utvalget ønsker å jobbe med i perioden, og hva slags revisjon som skal utføres. Planene for dette forelegges kommunestyret til godkjenning når utvalget har sondert hvilke områder som skal føres tilsyn med.

Mikkel Dobloug

Foto: privat

Kontrollutvalget er kommunens vaktbikkje, eller enklere sagt din og folkets vaktbikkje i kommunen. Utvalget har sitt mandat i kommunelovens § 77 og egen forskrift. Kommunestyret får seg forelagt kontrollutvalgets rapporter og tar stilling til oppfølging.

Kontrollutvalget kan ikke drive med partipolitikk.
Men mange av de sakene kontrollutvalget behandler har politiske sider og politiske konsekvenser. Dette gjelder blant annet saker som handler om bemanning, omorganiseringer, privatisering, prioritering av hvilke kontroller som skal foretas med mer.
Kontrollutvalget kan ikke overprøve de politiske prioriteringer som er foretatt av fylkeskommunens folkevalgte organer. De kan heller ikke overprøve vedtak truffet av administrasjon som er forankret i hjemmel i delegert myndighet.

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan
Utvalget kan dermed ikke behandle klager på enkeltsaker. Kommunene har egne klageorgan som tar slike saker, som oftest er det formannskapet, eller en egen klagenemd.
På den annen side kan kontrollutvalget på eget initiativ eller på bakgrunn av konkrete saker vurdere om kommunens egne retningslinjer og sentrale lover/forskrifter følges av forvaltningen.

Tre viktige oppgaver
Kontrollutvalget skal påse at administrasjonen gjennomfører vedtak som kommunestyret har fattet, og påse at utførelsen er i samsvar med de politiske ønsker og intensjonen i vedtaket.

Utvalget skal også påse at politikere ikke handler i strid med lovverk og forskrifter og gjøre politikere oppmerksomme på eventuelle overtredelser i saker som blir besluttet i kommunestyret. Dette er ikke å regne som omkamper, da vedtak fattet imot lover og forskrifter er ugyldige i utgangspunktet. Det er derfor viktig at kontrollutvalget tidlig griper fatt i saker der det er begått feil, slik at kommunestyret kan fatte ny beslutning innenfor loven og regelverk.

Utvalget skal også føre tilsyn med kommunens forvaltning og oppgaver, og melde ifra aventuelle avvik til kommunestyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**