Forslag til økonomiplan lagt fram

Fylkesrådmannen i Akershus la 26. oktober fram forslag til årsbudsjett for 2012 og økonomiplan fram til og med 2015. Samferdselssektoren som prioriteres i økonomiplanen, og spesielt kollektivtrafikken prioriteres i forslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


(Denne artikkelen er hentet fra www.akershus.no)

 Det foreslås en realvekst på 43 mill. kr i Ruters driftstilskudd for å finansiere en forventet vekst på 10 prosent i kollektivtrafikken i 2012.

Det foreslås en realvekst på 43 mill. kr i Ruters driftstilskudd for å finansiere en forventet vekst på 10 prosent i kollektivtrafikken i 2012.
Foto: Christoffer Biong

Fylkesrådmannens forslag har en årlig budsjettramme på ca 6,4 mrd. kr i perioden 2012-2015. Investeringene i perioden er på 1,6 mrd. kr, det vil si investeringer for 330-430 mill. kr hvert år i perioden. Investeringer er prioritert både innenfor utdanning og fylkesveier.

Mer til kollektivtrafikk

Det foreslås en realvekst på 43 mill. kr i Ruters driftstilskudd for å finansiere en forventet vekst på 10 prosent i kollektivtrafikken i 2012. Ny pris- og sonestruktur får full budsjettvirkning fra 2012. Ruter får i denne forbindelse 20 mill. kr i økt driftstilskudd fra fylkeskommunen, 40 mill. kr fra Oslopakke 3 og 20 mill. kr i kompensasjon for bortfall av skyssinntekter for elever i videregående skole.

Det foreslås en økt bevilgning på 33 mill. kr i 2012 til dekkelegging på fylkesvegene. Dette reduserer dekke-etterslepet med 10 prosent.

Forslag til samferdselsplan for Akershus 2012-15 er lagt til grunn for investeringsbudsjettet for fylkesveier. Foreslått finansiering fra fylkeskommunens budsjett er på 749 mill. kr i perioden. I tillegg kommer bruk av bompengemidler fra Oslopakke 3, slik at samlet investering i fylkesveiene er 1,3 mrd. kr i perioden. Store kollektivtiltak som Kolsåsbanen og kollektivbetjening til Fornebu finansieres i sin helhet fra bompenger med 1,1 mrd. kr.

Rehabilitering av skolebygg og satsing mot frafall

Innen utdanning prioriteres oppfølging av investerings- og rehabiliteringsplanene for skolebyggene. Samlet for perioden er investeringene innen utdanning på 752 mill. kr. Jessheim videregående skole er tatt ut av investeringsporteføljen da fylkestinget har vedtatt at dette skal gjennomføres som OPS-prosjekt (offentlig-privat samarbeid). Dette reduserer det samlede investeringsnivået.

I denne økonomiplanperioden er det ikke noen vesentlig vekst i antallet 16 — 18 åringer, slik at det ikke er behov for noen utbygging av kapasiteten innenfor videregående opplæring. De videregående skolene styrkes med 7 mill. kr til økt ledelsesressurser, med helårseffekt fra 2013 på 15 mill. kr. I tillegg er det lagt inn kompensasjon for økte pensjonsutgifter i Statens pensjonskasse på 9,6 mill. kr i 2012, og 5 mill. kr til kompetanseheving for lærere.

Satsing mot frafall bl.a. gjennom prosjektet Ny Giv og kompetanseutvikling av skoleledere og lærere er viktige satsingsområder i 4- årsperioden.

Næringsutvikling, folkehelse og kultur

Det foreslås 35,6 mill. kr til tiltak knyttet til plan, næring og miljø. Plan, næring og miljø er svært viktige områder der fylkeskommunen i samarbeid med andre utvikler regionen og utløser betydelige beløp fra andre finansieringskilder. Det er foreslått 3 mill. kr til å etablere nytt næringsselskap sammen med Oslo kommune, 3 mill. kr til utvikling av strategi for regional satsing på klimavennlige energibærere, herunder hydrogen, og dessuten 3 mill. kr til plansamarbeid om areal og transport med Oslo kommune og staten. Det foreslås 10,9 mill. kr til regionalt og internasjonalt samarbeid i 2012 og 22,4 mill. kr til næring og nyskaping.

Det foreslås avsatt 122,2 mill. kr til kultur, folkehelse og frivillighet i 2012, dvs. en realøkning på 1,7 mill. kr. Økningen gjelder 0,7 mill. kr til videreføring av Pilegrimsleden/historiske veifar og 1 mill. kr. til Akershusmuseet, herunder støtte til å opprettholde driften ved Tertitten. I tillegg er lagt inn 5 mill. kr til Prøvescene dans i Bærum i 2012. Tilskudd til frivillige organisasjoner opprettholdes på samme reelle nivå som i 2011.

Befolkningsvekst betyr flere tannpasienter

Behovet for tannhelsetjenester øker i takt med befolkningsveksten. I 2012 disponerer tannhelsetjenesten en netto driftsutgiftsramme på 180 mill. kr. Det er en realøkning med 7,5 mill. kr fra 2011, eller 4,5 prosent.

Økende lånegjeld

Akershus fylkeskommune har et høyt investeringsnivå i 4-årsperioden. Følgen av dette er en økning av lånegjelden med 38 prosent fra 2011 til 2015, fra 2,3 mrd. kr til 3,2 mrd. kr Dette gir fylkeskommunen betydelig økte renter og avdrag. Fylkeskommunens rente- og avdragsutgifter øker med 34 mill. kr i 2012, og i ØP-perioden er økningen beregnet til 115 mill. kr.

Økonomiplanen skal behandles i fylkesutvalget 10. november og vedtas i fylkestinget 15. desember.

Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2012-2015 (pdf)

Presentasjoner av budsjettforslaget (pdf)

Fylkesrådmannens forslag til samferdselsplan 2012-15 (pdf)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**