Start på et nytt kollektivtilbud

Mandag denne uke ble den nye skyttelbussruten mellom Stokke stasjon og Borgeskogen næringsområde åpnet. Bussen som vil være et tilbud for de ansatte og besøkende til Vestfolds største arbeidsplass med nærmere 2.000 ansatte. Tilbudet er et samarbeid med Stokke kommune, Vestviken Kollektivtrafikk og Vestfold fylkeskommune, og kom i stand etter et forslag fra Kåre Pettersen (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Buss Vestfold Miljo

Foto: Kåre Pettersen

Som leder av fylkets hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø var Kåre Pettersen (V) med på å markere oppstarten av skyttelbussen til Borgeskogen.

Det er fylkeskommunen som er med på å støtte forsøket økonomisk med 975.000. Dette som følge av et budsjettvedtak i fylket for 2010 hvor fylkestinget ønsket å kunne gi støtte til utprøving av helt nye ruter som ikke faller innenfor Vestviken Kollektivtrafikks ordinære bevilgningsrammer og som kan føre til økt kollektivandel.

Tidligere har det vært bevilget midler fra samme budsjettpost til skyttelbuss mellom Høgskolen på Bakkenteigen og Skoppum stasjon samt til Tønsberg kommune for utprøving av et tilbud med helårs nattbuss fra Tønsberg.

For Stokke kom søknaden som resultat av kommunens behandling av klima og energiplan høsten 2010 med bakgrunn i et forslag fremmet av Kåre Pettersen,

At søknaden var relatert til klima og energiplaner har på en måte sammenfallende interesse med det arbeidet som pågår i fylket knyttet til et omfattende regionalt samarbeid med alle14 kommunene om en regional plan for bærekraftig arealpolitikk — RPBA (regional plan for bærekraftig arealutvikling. I planen inngår også delplaner for næringsliv og arbeidsplasser, byer og tettsteder samt en delplan for styrket kollektivtrafikk.

I planene omtales også Vestfold som GSK fylket (gang-sykkel og kollektivfylket) hvor det er ønskelig å få til en atskillig større andel reisende over på gang sykkel og kollektivtransport.

Det forsøket som nå settes i prøvedrift her i dag, er derfor viktig på mange måter.

E

Borgeskogen

Foto: Kåre Pettersen

r folk villige til å endre sine reisevaner dersom det legges til rette for det? Borgeskogen er Vestfolds største næringsområder med rundt 2.000 arbeidsplasser og egner seg derfor godt for en slik utprøving.

Det er en kjensgjerning at det tar tid å endre innarbeidede vaner, så derfor viktig med en lang prøveperiode med informasjon og tilrettelegging for reisende, slik vi ser her i Borgeskogen.

Venstre håper dette forsøket vil vise seg å bli godt benyttet og ønsker framtidige brukere, næringslivet, Stokke kommune, operatør og Vestviken Kollektivtrafikk lykke til i månedene som kommer.

Saken er også omtalt i nettutgaven til Sandefjords Blad.

For mer informasjon om rutetilbudet, klikk deg inn på Vestviken Kollektivtrafikks nettisder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**