Venstre-gjennomslag i oppvekststyret

I tirsdagens behandling av handlingsplan og budsjett 2012-2015 fremmet Venstres Eva Kvelland to viktige forslag. Forslaget om en årlig skolepolitisk debatt i bystyret vil følge saken frem til behandlingen i desember, mens forslaget om å prioritere tidlig innsats og spesialpedagogiske tiltak, ble en del av utvalgets vedtak i budsjettsaken. – Det forplikter å være oppvekstpolitiker, sier Kvelland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


– Vi må ha sektordebatter. Debatter som ikke bare handler om tautrekking av ressurser mellom sektorene, men som er en politisk debatt om hva vi vil med skolen i Kristiansand, sier Kvelland.

Oppvekststyret var enig med Venstre representant i at den årlige kvalitetsmelding er en god anledning til å drøfte innholdet i Kristiansandskolen:

– Kommunen er pålagt å utarbeide en årlig kvalitetsmelding for grunnskolen. Den har som formål å beskrive status og grad av måloppnåelse knyttet til ulike sider av grunnopplæringen i Kristiansand, innenfor seks forhåndsdefinerte områder. Seneste kvalitetsmelding ble presentert som en del av årsrapporten for skolesektoren. Kvalitetsmeldingen gir skoleeier en mulighet til å gjennomføre en overordnet debatt om innholdet i Kristiansandskolen, og bystyret bør årlig drøfte status og utfordringer for skolesektoren i kommunen, med særskilte fokusområder for hvert år. Dette kan gjøres etter modell fra blant annet Stavanger.

Følgende konkrete forslag fra Venstre ble av oppvekststyret vedtatt oversendt bystyrets behandling:

“1. Kvalitetsmeldingen skilles ut fra årsrapporten og suppleres med et utfordringsbilde for Kristiansandskolen. Meldingen leveres for skoleåret — ikke kalenderåret, og får navnet "Kvalitets- og utviklingsmelding for Kristiansandskolen".
2. Behandlingen gjennomføres etter følgende tentative årshjul:
a. Februar/mars: Oppvekststyret behandler og vedtar særskilte temaer for det gjeldende skoleårets melding, etter forslag fra oppvekstdirektøren. Pålagte rapporteringer følger årlig meldingen, uavhengig av tema.
b. August: Oppvekststyret behandler og sender meldingen videre til bystyret.
c. Oktober/november: Bystyret drøfter meldingen gjennom en generaldebatt om Kristiansandskolens innhold, kvalitet og utfordringer. Meldingen foreslås tatt til orientering av bystyret. Oversendelsesforslag som fremmes i drøftingen går via rådmannen til oppvekststyret. Ved hensikt sendes forslag til andre utvalg i kommunen.
d. Oppvekststyret (eller eventuelle andre utvalg) gjennomgår og behandler aktuelle oversendelsesforslag fra bystyrets drøfting.
3. Bystyret ber oppvekststyret om å behandle og vedta endelige rutiner for utforming og behandling av "Kvalitets- og utviklingsmelding for Kristiansandskolen".”

Oppvekststyret samlet seg også om Venstres forslag til tillegg til vedtak i budsjettsaken:

"Oppvekststyret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen for arbeidet med tidlig innsats, det spesialpedagogiske tilbudet og de tilrettelagte tiltakene for barn med særlige behov i oppvekstsektoren. Oppvekststyret anmoder bystyret om å sørge for en omprioritering innenfor forslag til handlingsplan og budsjett 2012-2015 som muliggjør en økning i driftsrammen til oppvekstsektoren, tilgodesett nevnte formål."

Venstres Eva Kvelland ser på enigheten som et tegn på at vi har valgt et oppvekststyre som vil være sektorpolitikere og som vil kjempe for sektoren.

– Nå tar jeg det for gitt at oppvekstpolitikere fra alle partier vil ta med seg og kjempe for begge disse sakene inn i sine partigrupper og frem mot bystyrets endelige behandling i desember, avslutter Kvelland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**