INTERPELLASJON OM ÅPENHETEN I RÅDE KOMMUNE

– Råde har lagt seg midt på listen av Østfoldkommunene. Det er mest fordi andre kommuner er ennå verre — ikke fordi Råde er gode, skriver Venstres kommunestyremedlem Kjell Andre Holstad Aasheim i denne interpellasjoen om åpenheten i Råde kommune. Han ønsker å opprette en “Vær åpen”-plakat i Råde kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Kjell Andre Holstad Aasheim

Kjell Andre Holstad Aasheim
Foto: Moss Avis

INTERPELLASJON OM ÅPENHETEN I RÅDE KOMMUNE

"Hvilken kommune er Norges åpneste?" Det er hva Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg ønsket å finne ut da de startet arbeidet med åpenhetsindeksen våren 2011. Til grunn for spørsmålet lå selvsagt et ønske om at norske kommuner skal åpne seg mot innbyggerne, mediene og omverdenen. Åpne seg mot alle som ønsker å ta rede på hva som egentlig foregår i kommunen, og som ønsker å følge eller påvirke beslutningsprosessene .

Undersøkelsen tyder på at et flertall av norske kommuner på vesentlige punkter mislykkes i å legge forholdene til rette for en "åpen og opplyst samtale", slik Grunnlovens § 100 krever.

Det store flertall har regler som pålegger både politikere og ansatte munnkurv om fullt ut offentlige opplysninger. Altfor mange mangler regler som stadfester demokratiets kanskje viktigste menneskerettighet — ytringsfriheten for sine ansatte. Faren er dermed overhengende for at allmennheten aldri får kjennskap til opplysninger som klart hører hjemme i den offentlige debatten.

Undersøkelsen viser at det er store forskjeller på hvor åpne norske kommuner har valgt å være. De kommunene som får færrest poeng i denne undersøkelsen, bør gå i seg selv og spørre hvem de egentlig er til for. De som gjør det best, har lagt et godt grunnlag for det åpenhetsarbeidet som kontinuerlig må holdes ved like.

Råde har lagt seg midt på listen av Østfoldkommunene. Det er mest fordi andre kommuner er ennå verre — ikke fordi Råde er gode. For det er kun I to av de elleve kategoriene Råde får fullt. Sågar så får ikke kommunen poeng I syv av dem og kun i tre av kategoriene får Råde full pott

Råde skåret ikke maksimalt på følgende:
2. Søkefunksjon i nettjournalen (0 av 1p)
3. Informasjon om offentleglova (0 av 1p)
4. Har kommunen klikkbare møtedokumenter (0 av 1p)
6. Ytringsfrihet (0 av 1p)
7. Reglementsfestet taushetsplikt bak lukkede dører (0 av 1p)
8. Hovedregel om åpne dører i kontrollutvalg (0 av 1p)
9. Klikkbare dokumenter som ikke er unntatt fra innsyn (0 av 1p)
10. Antall dager brukt for å behandle innsynskrav (4 av 5)
11. Om stillingsutlysninger er i samsvar om offentleglova (0 av 3p)

Vårt spørsmål er som følger; Hvordan vil Ordføreren gjøre Råde kommune til en mer åpen kommune, en kommune som vil oppfylle alle disse kriteriene i løpet av 2012?

Kjell Andre Holstad Aasheim
Venstre

Forslag til vedtak;
Kommunens ansatte pålegges og forbedre rutinene rundt en åpen Råde kommune og skal jobbe ut i fra følgende retningslinjer;

Åpenhetsplakaten

Åpenhetsplakaten

VÆR ÅPEN

Veiledning for kommunale saksbehandlere i praktisering av offentlighetsloven.

1) Offentlighetsloven gir regler som sikrer borgernes rett til innsyn i offentlige organers saksbehandling og arbeid. Innsyn i kommunens arbeid er en viktig forutsetning for et åpent og demokratisk samfunn.

2) Hovedregelen i offentlighetsloven er at alle dokumenter er åpne. Ønske om innsyn i en sak er ofte knyttet til en saks aktualitet. Siden det er en offentlig (åpen) journal som danner grunnlag for innsyn, må du bidra til fortløpende journalføring. Alle henvendelser og skriv, også telefaks og e-post, bør journalføres, med mindre det dreier seg om henvendelser av privat karakter.

3) Den enkelte borgers motiv for å be om innsyn skal du ikke vurdere. Det er ikke et krav i loven at den som ber om innsyn, i et dokument eller en sak, er part eller har interesser i dokumentet eller i saken.

4) Når du mottar forespørsel om innsyn, vurder først om det er grunn til at lovens hovedregel (§ 2) bør fravikes. Vurder deretter om det er hjemmel for å unnta dokumentet. Ved eventuelt avslag, må du vise til presis hjemmel og samtidig opplyse om klageadgang.

5) Hvis offentlighetslovens hovedregel kan fravikes ut fra begrunnelse etter unntaksbestemmelsene, må du likevel vurdere om dokumentet helt eller delvis kan gjøres kjent. Du har etter loven en plikt til å vurdere bruk av «mer-offentlighetsprinsippet». Mer-offentlighet omfatter ikke opplysninger som skal unntas offentlighet på grunn av lovbestemt taushet (§ 5.a, jfr. forvaltningslovens § 13).

6) Er du tillagt innstillingsrett i sak til folkevalgt organ og har påført et dokument eller en sak «unntatt offentlighet», må du gjøre oppmerksom på at organet selv skal vurdere dette.

7) Lovens bestemmelser om unntak for “interne dokumenter” gjelder ikke innstilling fra administrasjonen når avgjørelse skal tas av kommunestyret eller fylkestinget eller av andre folkevalgte organer.

8) Offentlighetsloven regulerer dokumentoffentlighet. Kommuneloven regulerer møteoffentlighet. Lovhjemmel for å behandle en sak for stengte dører finner du bare i kommuneloven (§ 31).

KRAV OM INNSYN MÅ PRIORITERES OG BEHANDLES RASKT!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**