Kulturhistorisk stedsanalyse for Mortensenkvartalet

Riksantikvaren har bevilget 100 000 kroner til Risør kommune for å undersøke begrensninger og muligheter i Mortensenkvartalet når det gjelder å bevare kulturhistoriske kvaliteter og fremme bærekraftig utvikling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Riksantikvaren gir midler til kulturhistorisk stedsanalyse for Mortensenkvartalet

Riksantikvaren gir midler til kulturhistorisk stedsanalyse for Mortensenkvartalet
Foto: Risør kommune

Bakgrunn for en slik DIVE-analyse er et ønsket om å revitalisere Risørs historiske bysentrum.

Riksantikvaren peker i sitt brev at det er et stort ønske om å lage en kvalitativt god analyse som gir et best mulig grunnlag for å gjøre gode avveininger av hvilket handlingsrom som finnes i Mortensen-kvartalet. Analysen vil følge DIVE-metodikken og legge opp til medvirkning fra huseiere og ulike lag og foreninger i Risør. Det skal lages et sluttprodukt i form av en trykksak. Denne vil bli distribuert til ulike parter etter nærmere avklaring i prosessen.

Hovedmål:
Å undersøke begrensninger og muligheter i Mortensen-kvartalet når det gjelder å bevare kulturhistoriske kvaliteter og fremme bærekraftig utvikling.

Delmål:
• å oppnå en god dialog med huseierne i kvartalet
• å innhente mest mulig historisk faktakunnskap
• å gjennomføre en faglig kvalitativt god analyse
• å foreta faglig funderte avveininger av handlingsrommet i kvartalet
• å formidle analysen til huseiere, innbyggere, politikere, fylkeskommunen og Riksantikvaren
• å tydeliggjøre DIVE-metodikken som et verktøy som kan brukes andre steder

Riksantikvaren er opptatt av å få fram gode eksempler der det er gjennomført kulturhistoriske stedsanalyser etter DIVE-metoden. Selve metoden krever imidlertid kunnskap om analyseprosessen.

Opplæring er viktig
For å få et godt resultat forutsetter Riksantikvaren at DIVE- prosessens innhold og logikk følges, og vil kunne gi råd om prosess og innhold, og vi anbefaler at det gjennomføres et DIVE-kurs i forkant for kommunen og eventuelt flere deltakere i løpet av 1. kvartal 2012 skriver Riksantikvaren bl.a.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**