Spør om forurensning i småbåthavna

Til mandagens bystyre har Thove Bringaker (V) lagt inn et grunngitt spørsmål til ordfører hvor det spørres om kommunens håndtering av forurensning på sjøbunn i kommunens småbåthavn. Spørsmålet har sin bakgrunn i Klima og forurensningsdirektoratets krav til eier og drivere av havner

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Holmestrand havn

Holmestrand havn
Foto: Dale Robert Cariveau

Spørsmålet fra Thove Bringaker har følgende tekst:

Forurensning av sjøbunnen i småbåthavner.

Jeg viser til skriv fra Klima- og Forurensningsdirektoratet av 14. september 2011 til kommuner og båtforeninger, som minner om at de som eier, utleier og driver av havner – inkludert småbåthavner har plikt til å sørge for at driften ikke skader miljøet.

Jf. Forurensningsforskriftens kapittel 20, skal alle havner ha utarbeidet en avfallsplan for avfall som oppstår fra og på båter i drift/bruk og som leveres i havnen. Det rettes spesiell oppmerksomhet mot kjemikalierester, bunnstoff, batterier og spillolje.

1. Har Holmestrand kommune forsikret seg om at det er iverksatt tiltak som sikrer at kjemikalier og farlig avfall, som følger med driften og opplag av båter håndteres miljømessig forsvarlig jf. Forurensningsloven?
2. Har Holmestrand kommune, som havn — og grunneier av opplagsplasser for fritidsbåter etablert en ordning, som fører tilsyn med aktiviteten, inkludert eventuell forsøpling?

Jeg ønsker også samtidig å få lov til å stille spørsmål vedrørende driften av den kommersielle havna.
Viser her til Forskrift av 1. juni 2004 nr. 931, som omhandler begrensning av forurensning/forurensningsforskriften § 20 -5 og 20 -6, som sier at havneansvarlig skal etablere, ut fra behov, mottak og driftsordninger og etablere ordninger for viderehåndtering av avfall og lasterester med mer.

1. Har Holmestrand kommune etablert gode rutiner for dette?

Thove Bringaker august 2011


Thove Bringaker
Holmestrand Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**