Referat fra styre- og medlemsmøte Frogner Venstre mandag 14.11.11

Frogner Venstre vedtok på styre- og medlemsmøte 14.11.11 å etablere aksjonskomiteer for Frognerstranda og Bygdøy Allé. Aksjonsgruppene skal bidra til at Frognerstranda bevares som friområde og at Bygdøy Allé omgjøres til miljøgate. Frogner Venstre drøftet også skolebehovsplanen, samarbeidet mellom bydelslaget, bydelsutvalget og bystyregruppen – samt nye medlems- og kommunikasjonstiltak. Her er referatet fra møtet 14.11.11.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Tilstede:
Marika Nilsen, Håkon Krogenæs, Thomas Syversten, Andreas Dobloug, Einar Kjerschow, Marit Kamøy og Anne-Lise Bergenheim.
Til organisasjonspunktet i tillegg:
Naomi Røkkum og Ingvill Elvestad.

Konstituering av BU:
Frogner Venstre har som resultat av forhandlingene fått nestledervervet i Bydelsutvalg Frogner, hvilket også inkluderer Arbeidsutvalget. Oppnevningen gjelder for hele fireårsperioden hvilket gir gode muligheter for profilering av Venstrepolitikk.
Christoffer Tørris Olsen, som også er gruppeleder for V i BU, skal inneha dette vervet. Ordningen med to komiteer som forbereder sakene til bydelsutvalgsmøtene opprettholdes. Christoffer Tørris Olsen er oppnevnt som medlem av Miljø-og byutviklingskomiteen (MIBU) og Natasza P. Sandbu er oppnevnt som medlem av Helse-, unge, -sosial-og kulturkomiteen(HUSK).
Oppnevning til driftsstyrene kommer som info på neste styremøte i desember.

Politiske saker:
Skolebehovsplanen og Uranienborg skole v/Anne-Lise og Andreas.
Kontakten mot bystyregruppa opprettholdes. Det er nedsatt tverrpolitisk arbgruppe i bystyret som skal levere sin innstilling 30. november. Julianne Ferskhaug, Venstres medlem i kultur-og utdanningskomiteen, sitter i arbeidsgruppen. BU Frogner skal behandle skolebruksplanen 22. november. FAU på Uranienborg skole arangerte sist uke folkemøte og streik – med stor oppslutning!
Et åpent politisk møte i sakens anledning på Venstres initiativ vurderes. Bystyregruppas holdning til sakens innhold sjekkes ut før vi går videre med møteplanene. NB!Tempo høyt!
Ansvar: Anne-Lise og Andreas.

Frognerstranda under bakken – nytt om tunnellengder v/Einar
EU-regler for tunnellengder kan medføre problemer for bevaring av Frognerstranda som fri- og grøntområde. Det er etter Frogner Venstres mening viktig å komme tidelig inn med forslag til løsning for å sikre Filipstads grøntområder. Reguleringsplanen for Filipstad skal legges frem tidelig i vårsemestret 2012. Fjordbykontoret er sentral aktør. Venstre følger nå opp sitt initiativ fra den lokale valgkampen på Frogner og etablerer en aksjongsgruppe under ledelse av Einar Kjerschow hvor også Håkon Krogenæs og Anderas Dobloug blir med. Christoffer Torris Olsen forespørres.
Ruseløkka og Skillebekk beboerforening som deltok i vårt panel sammen med byplansjefen og havnedirektøren på møte 18 august kontaktes – sammen med Naturvernforbundet og Frognerstrandaaksjonen.

Bygdøy alle som miljøgate v/Anne-Lise
Anne-Lise kommer tilbake med et initivativ knyttet til Frogner Venstres tidligere engasjement og bystyrets høring i sakens anledning.

Svømmebasseng stengt pga manglende midler til opprustning ved Ruseløkka skolev/Tore og Anne-Lise
Tidligere BU-vedtak om istandsetting av svømmebassenget og Utdanningsetatens manglende oppfølging av saken oversendes BU-gruppa til behandling.

Organisasjonsaker:
Oppfølging av lokalpolitisk nettverksmøte lørdag 22 oktober – om kontakt mellom BU og bystyrestyregruppe v/ Naomi Røkkum og Ingvill Elvestad
Styret drøftet mulighetene for å bygge opp hensiktsmessige kontakt- og kommunikasjonslinjer mot bystyregruppa. Viktig med kontinuerlige kontaktmuligheter og deltakelse fra Frogner Venstre i møtesammenheng i Rådhuset for å sette rammer og skape møteplasser. Bydelslaget er opptatt av å benytte det handlingsrommet som skapes når f.eks Venstre taper en sak i bystyret – da er det mulighet for å ta ut “kredden” i bydelen.

Webredaktør og webredaktørens oppgaver v/Marit Kamøy og Andreas Dobloug
Webredaktør Marit Kamøys forslag (utdelt) ble gjennomgått og godkjent – den nye webredaktøren tar sikte på å publisere nye oppslag minst to ganger ukentlig og ønsker også å ta i bruk kalender- og profilfeltene på websiden. Målsettingen er at Frogner Venstre skal ha den beste bydelslagswebsiden!!
Oppslagene kan også presenteres som pressemeldinger.
Tilleggsforslag:Frogner Venstres pris som ledd i bydelslagets ombudsrolle! Vi deler ut to priser: En næringslivspris og en miljøvernpris.
Prisene deles ut årlig til en person eller institusjon/firma som har utmerket seg lokalt i vår bydel. Styret vil sammen med medlemmene i Frogner Venstre, utarbeide kriterier for prisene.

Medlemspleie og kontingentinnkreving v/Anne-Lise Bergenheim
En oversikt pr. 18 oktober viste at det er behov for en viss opprydding i medlemslisten.Pr. Medlemstallet er 234 medlemmer hvorav kun 141 betalende….
Håkon og Anne-Lise organiserer en ringerunde.

Neste møte er mandag 5. desember fra 18.15-20.00 OBS! merk tiden! Kommer tilbake til sted.

Referent: Anne-Lise

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**