V og Sp med offensivt budsjettforslag

Venstre og Sp la i dag fram felles budsjettforslag ved fylkesutvalgtes budsjettbehandling. -Det er verdt å merke seg at vi fant plass til mange nye og gode tiltak samtidig som vi har bedre budsjettbalanse enn både samarbeidspartiene (H, Frp og KrF) og Ap, sier Venstres medlem i fylkesutvalget Runolv Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstre og Sp la i dag fram et budsjettforslag som vil sikre fortsatt god økonomistyring i fylkeskommunen.
Forslaget viser at budsjett 2012 og handlingsprogram 2012-2015 vil få stort overskudd og et driftsfond (reserve) på 123 millioner kroner i 2015. Til sammenligning har forslaget fra H, Frp og KrF et fond på 111 millioner kroner i 2015, mens Arbeiderpartiets forslag bare vil gi 50 millioner kroner på driftsfondet. Fondets størrelse i dag er på ca. 90 millioner kroner.
Forslaget fra Venstre og Sp fikk kun de to partienes stemmer.

Runolv Stegane

Foto: Torbjørn Tandberg

– Det er jo litt oppsiktsvekkende at det er Venstre og Sp som i størst grad legger opp til god økonomistyring og ligger nærmest rådmannens faglige vurderinger og forslag. Fylkeskommunen står framfor enorme investeringer i årene framover. Derfor er det viktig å styre mot solide overskudd, slik at vi får mindre behov for låneopptak, sier Runolv Stegane.

Venstre og Sp slutta seg til rådmannens forslag i 15 punkter, men foreslo 15 punkter i tillegg:

16. I 2012 settes det av inntil kr. 800.000 ekstra for å opprettholde tilbud om VG1 Idrettsfag ved Rosthaug videregående skole. Det innledes en prosess overfor skolen for å vurdere det totale linjetilbudet. Det settes foreløpig av 1 million kroner ekstra årlig for perioden 2013-2015. (Jf. rådmannens forslag pkt. 11.)

17. Ål videregående skole, avdeling Lien, sikres tilstrekkelige ressurser for å kunne bli en pilot som fagskole innen fjellandbruket.

18. Buskerud fylkeskommune tar initiativ til en vurdering av å etablere Fjell-Norge, på tvers av fylkesgrenser, som en egen reiselivsdestinasjon i innlandet!

19. Avkjøring fra RV 35 i Åmot (Sigdalsvegen) sikres planleggingsmidler. (Jf. brev fra statsråd Kleppa)

20. Til ytterlige oppgradering av FV 287, parsellen Foss-Bergerud, settes det av inntil 8 millioner kroner i 2012 for å få vegstandard opp på samme nivå som ved tidligere utført oppgradering på FV 287.

21. For å hindre sterk takstøkning fra 01.01. 2012 og reduksjon av kollektivtilbudet, økes rammen til Buskerud Kollektivtrafikk AS med 6 millioner kroner i 2012. (Jf. brev fra BK AS av 09.11. 2011.)

22. Det tas umiddelbart nytt initiativ overfor Regjeringen for å få godkjent opprettelse av eget utbyggingsselskap for bygging av Ringeriksbanen, der det kan hentes finansiering utenfor statsbudsjettet.( Jf. tidligere vedtak i fylkestinget i 2008 og 2009 og utbygging av Botniabanan i Sverige.)

23. Det tas umiddelbart ny kontakt med Regjeringen for å få godkjent oppstart av et eget selskap for vegutbygging og finansiering i Buskerud, der det gis mulighet til å hente penger utenfor statsbudsjettet. Jf. tidligere vedtak i fylkestinget.

24. Det tas umiddelbart initiativ overfor Regjeringen med krav om at nasjonalanlegget for skiflyging i Vikersund sikres midler til investering og drift gjennom statsbudsjettet.

25. Tilskudd til store idrettsarrangementer økes med kr. 300 000.- i 2012.

26. Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse får i oppdrag å utrede et offentlig skulpturprosjekt over hele Buskerud, etter modell av Skulpturprosjekt Nordland.

27. Avsatte lønnsmidler til kulturkort for ungdom overføres til Den kulturelle skolesekken i videregående skole.

28. Tilskudd til verneverdige bygninger (private) økes med kr. 100 000 årlig i perioden 2012-2015.

29. Det settes av kr. 50 000.- til videre arbeid med det flerkulturelle Buskerud. Tilskudd til Serbia (Obrenovac) reduseres tilsvarende.

30. Fylkestinget og alle fylkeskommunale organer vedtar å praktisere “mer offentlighet” som prinsipp. Åpenhetsplakat, innført i 2005, vurderes på nytt og “markedsføres” overfor alle medarbeidere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**