Holstad Aasheim (V) ønsker mer åpenhet i Råde kommune

Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg ønsket, gjennom åpenhetsindeksen som startet våren 2011, å finne ut av hvilken kommune som er Norges åpneste. Venstres Kjell Andre Holstad Aasheim mener Råde kommunes resultater er altfor dårlige, og fremmet derfor interpellasjon om saken i kommunestyret torsdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Kjell Andre Holstad Aasheim

Kjell Andre Holstad Aasheim
Foto: Moss Avis

– Norsk Presseforbunds grunn for spørsmålet lå selvsagt et ønske om at norske kommuner skal åpne seg mot innbyggerne, mediene og omverdenen, forteller Holstad Aasheim. – Undersøkelsen tyder på at et flertall av norske kommuner på vesentlige punkter mislykkes i å legge forholdene til rette for en "åpen og opplyst samtale," fortsetter han.

Det viser seg at det er store forskjeller på hvor åpne norske kommuner har valgt å være. – Råde har lagt seg midt på listen av Østfoldkommunene. Det er mest fordi andre kommuner er enda verre — ikke fordi Råde gjør en god jobb. For det er i kun 3 av de 10 kriteriene som blir vurdert, at Råde får full pott. Råde får 0 poeng i 6 av kriteriene og scorer 4 av 5 i en kategori, sier Holstad Aasheim.

Holstad Aasheim stilte følgende spørsmål til ordfører Rene Rafshol: "Hvordan vil Ordføreren gjøre Råde kommune til en mer åpen kommune, en kommune som vil oppfylle alle kriteriene i løpet av 2012?"

– Jeg synes redegjørelsen fra Ordføreren var grei. Noen av punktene hadde kommunen allerede tatt tak i, mens andre må det jobbes mer med. Det passet veldig godt at kommunestyret bestemte seg for å videreutviklet og utsatte kommunikasjonsstrategi-saken i kveld, for mitt forslaget til vedtak vil passe veldig godt inn i nettopp Råde kommunes kommunikasjonsstrategi, avslutter Kjell Andre Holstad Aasheim

Holstad Aasheims forslag til vedtak som nå vil bli foreslått lagt inn i Råde kommunes kommunikasjonsstrategi;

Kommunens ansatte pålegges og forbedre rutinene rundt en åpen Råde kommune og jobber ut i fra følgende retningslinjer;

VÆR ÅPEN
Veiledning for kommunale saksbehandlere i praktisering av offentlighetsloven.
1) Offentlighetsloven gir regler som sikrer borgernes rett til innsyn i offentlige organers saksbehandling og arbeid. Innsyn i kommunens arbeid er en viktig forutsetning for et åpent og demokratisk samfunn.
2) Hovedregelen i offentlighetsloven er at alle dokumenter er åpne. Ønske om innsyn i en sak er ofte knyttet til en saks aktualitet. Siden det er en offentlig (åpen) journal som danner grunnlag for innsyn, må du bidra til fortløpende journalføring. Alle henvendelser og skriv, også telefaks og e-post, bør journalføres, med mindre det dreier seg om henvendelser av privat karakter.
3) Den enkelte borgers motiv for å be om innsyn skal du ikke vurdere. Det er ikke et krav i loven at den som ber om innsyn, i et dokument eller en sak, er part eller har interesser i dokumentet eller i saken.
4) Når du mottar forespørsel om innsyn, vurder først om det er grunn til at lovens hovedregel (§ 2) bør fravikes. Vurder deretter om det er hjemmel for å unnta dokumentet. Ved eventuelt avslag, må du vise til presis hjemmel og samtidig opplyse om klageadgang.
5) Hvis offentlighetslovens hovedregel kan fravikes ut fra begrunnelse etter unntaksbestemmelsene, må du likevel vurdere om dokumentet helt eller delvis kan gjøres kjent. Du har etter loven en plikt til å vurdere bruk av «mer-offentlighetsprinsippet». Mer-offentlighet omfatter ikke opplysninger som skal unntas offentlighet på grunn av lovbestemt taushet (§ 5.a, jfr. forvaltningslovens § 13).
6) Er du tillagt innstillingsrett i sak til folkevalgt organ og har påført et dokument eller en sak «unntatt offentlighet», må du gjøre oppmerksom på at organet selv skal vurdere dette.
7) Lovens bestemmelser om unntak for “interne dokumenter” gjelder ikke innstilling fra administrasjonen når avgjørelse skal tas av kommunestyret eller fylkestinget eller av andre folkevalgte organer.
8) Offentlighetsloven regulerer dokumentoffentlighet. Kommuneloven regulerer møteoffentlighet. Lovhjemmel for å behandle en sak for stengte dører finner du bare i kommuneloven (§ 31).

KRAV OM INNSYN MÅ PRIORITERES OG BEHANDLES RASKT!

Se hele interpellasjonen her.

Tilbake til forsiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**