Unge Venstre: Klimaproblemet krever mindre olje

Mens klimaforskerne blir mer og mer bekymret for klimaet, har den norske regjeringen lagt frem en oljemelding som innebærer økt oljeutvinning i Norge. Hvis togradersmålet skal nås med mer enn 50 prosent sannsynlighet må verden la være å utvinne tre fjerdedeler av verdens fossile ressurser, eller ha fangst og lagring av utslippene fra bruken av disse ressursene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Miljø, olje

Å satse på høyest mulig utvinning av olje i Norge er derfor klimafiendtlig, usolidarisk overfor verdens fattige, og kortsiktig. Unge Venstre vil derfor utsette utvinning av mest mulig av Norges oljeressurser til produksjonen og bruken av oljen kan gjøres utslippsfritt.

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet la et ekspertutvalg fram en rapport der mulighetene for økt utvinning på norsk sokkel ble utredet. Rapporten konkluderte med en visjon om å uke utvinningsgraden på norsk sokkel fra dagens gjennomsnitt på 46 prosent til 60 prosent. Unge Venstre mener det er bedre å øke utvinningsgraden på eksisterende felt enn å åpne nye, hittil urørte, områder for oljeutvinning. Søking i sårbare områder som Lofoten, Vesterålen og Senja, eller området rundt Jan Mayen, er svært risikofullt og bør derfor ikke forekomme. Den siste tids gigantfunn viser at oljeindustrien ikke trenger nye områder å utvinne for å sikre inntekter til Norge. Økt utvinning på gamle felt må skje uten at det fører til utslipp av skadelige kjemikalier.

Klima- og forurensningsdirektoratet er blant dem som har kritisert rapporten for å ikke ta hensyn til de konsekvensene det får for klimaet, og ønsker at det settes en grense for hvor høye utslippene kan være per produsert oljeenhet. Grensen vil forhindre for store klimagassutslipp ved norske oljefelt. At klimagassutslippene holdes lave på norsk kontinentalsokkel er vel og bra, men fullbyrder ikke ansvaret Norge har overfor omverdenen som en rik oljenasjon.

Unge Venstre mener CO2-avgiften på sokkelen må økes til 700 kr per tonn CO2 for å gjøre den mest skadelig produksjonen ulønnsom og oppmuntre til mer miljøvennlig produksjon. Unge Venstre vil be EU om tillatelse til å ta utslippene fra norsk sokkel ut av det europeiske kvotemarkedet for å sikre at utslippskutt som forårsakes av den høye CO2-avgiften ikke fører til frigjorte kvoter og økte utslipp andre steder.

Unge Venstre mener at det må kreves elektrifisering av alle oljeinstallasjoner og felt som forventes å være i drift i mer enn 25 år. Det vil bety at man kan kvitte seg med de svært forurensende gasskraftverkene som forsyner oljeplattformene med strøm. Unge Venstre vil gi Statnett overordnet ansvar for å utrede elektrifisering av sokkelen for at dette skal gjennomføres så billig og effektivt som mulig. Elektrifisering av sokkelen vil bety økt bygging av kraftkabler på land, noe som vil innebære naturinngrep. Dette må aksepteres for å forhindre store utslippsøkninger fra sokkelen.

Unge Venstre mener i likhet med Klima- og forurensningsdirektoratet at det må settes et øvre tak for maksimalt utslipp per produsert oljeenhet for å forhindre at oljefelt blir for forurensende. Regelen om nullutslipp av kjemikaler må opprettholdes for å forhindre destruktive virkninger på økosystemer i havet som vi er avhengige av i fremtiden.

Bli medlem; Venstre og/eller Unge Venstre.

Tilbake til forsiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**