Unge Venstre: Mer demokrati nå!

Unge Venstre vil sikre mer demokrati og mer åpenhet i det norske samfunnet, ved å gjennomføre en demokratisk reform av Staten, valgsystemet og kommunestrukturen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Skuleval

Foto: Vg.no

Den liberale, demokratiske staten er folkets verktøy for å forvalte makt, løse uenigheter, fordele og forvalte fellesskapets ressurser og for å sikre borgernes virksomme frihet. Staten skal ha som hovedoppgave å sikre trygghet, like muligheter og valgfrihet for innbyggerne. Statens oppgaver skal være mindre enn i dag. Unge Venstre mener at beslutninger skal tas så nær folket som mulig. Vi vil styrke det lokale demokratiet i kommunene og redusere antallet kommuner. Det er ikke et problem dersom dette fører til større variasjon i tjenestetilbud fra kommune til kommune, men et tegn på at lokaldemokratiet lever.

Et demokratisk samfunn må ha klare grenser mellom staten, det sivile samfunnet og markedet. Statens lovgivende, dømmende og utøvende makt må være adskilt, og det skal være en klar fordeling av deres kompetanse og arbeidsoppgaver. Unge Venstre mener at ingen posisjoner skal gå i arv, og at dagens monarki derfor må erstattes av en republikk der folket velger statsoverhode. Stortingets kontroll av Regjeringen må styrkes, blant annet ved at Stortinget skal utnevne ombud og tilsyn som skal ivareta borgernes interesser.

Utjevningsmandater er i dag lite forutsigbart for både velgerne og partier. Derfor vil Unge Venstre at partiene skal stille med nasjonale lister for utjevningsmandater. Partiene må arbeide for åpne nominasjonsprosesser før valg. Det er viktig at et demokratisk samfunn legger til rette for deltakelse fra så mange som mulig, og Unge Venstre mener at stemmerettsalderen skal senkes til 16 år i alle valg.

Rettferdig representasjon er et grunnleggende prinsipp for et levende demokrati, og Unge Venstre mener at dagens valgordning må reformeres. Hver stemme skal være like mye verdt. Unge Venstre mener at velgerne skal kunne stryke og kumulere kandidater både ved stortings- og lokalvalg. Ved Stortingsvalg og fylkestingsvalg må antall kumuleringer som trengs for at listen endres reduseres fra henholdsvis 25 % og 8 % til 5 %. Stemmetillegget til forhåndskumulerte kandidater ved kommunevalg bør også reduseres til 5 %. Det vil gi velgerne en reel mulighet til å påvirke hvem som representerer dem. Valgordningens delingstall skal endres, slik at første deletall ved stortingsvalg skal være 1, i stedet for 1,4. Slik vil representasjonen på Stortinget bli mer rettferdig, og borgernes makt større.

Offentlighet er viktig for demokratiet, fordi det er med på å sikre åpenhet og innsyn i hvordan makt blir utøvd. De samme reglene om offentlighet og innsynsrett som gjelder for forvaltningen skal også gjelde for Stortinget og partigruppene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**