Unge Venstre ønsker større valgfrihet i skolen

Unge Venstre vil ha en videregående skole som forbereder elevene på fremtiden. Da må timeplanen være tilpasset elevenes ønsker, evner og behov. Derfor vil Unge Venstre redusere antall obligatoriske fag, gi skolene mulighet til å opprette egne programfag og profiler og innføre nasjonalt fritt skolevalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Unge Venstre

Sveriges utdanningssystem likner på det Unge Venstre foreslår, der man har et nasjonalt minimumskrav i noen kjerneemner og at fagvalget i studieforberedende opplæring styres av opptakskravene i høyere utdanning og elevenes egne ønsker. Her har også skolene stor frihet til å opprette egne programområder, fag og profiler, tilpasset skolens, lokalsamfunnets og elevenes evner, ønsker og behov.

I dagens yrkesopplæring må flere av de obligatoriske fellesfagene erstattes av valgfag og med større fagspesialisering tidligere i skoleløpet. Opplæringen må i mye større grad enn i dag kombinere teori med praktisk øving og opplæring. Unge Venstre vil at det skal være mulig å begynne i videregående opplæring når som helst. Kontakten mellom elever og lærebedrifter må styrkes tidlig i opplæringsløpet, og det må bli mer lønnsomt for bedriftene å ta inn lærlinger. Slik vil Unge Venstre minske frafallet i norsk videregående opplæring.

 UV-leder Sveinung Rotevatn.

UV-leder Sveinung Rotevatn.

Unge Venstre vil:
* Redusere fellesfagene i videregående opplæring til norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag, og likestille årstimetallet i fellesfag med det det i dag er for yrkesfagene.

* Gi institusjonene i høyere utdanning frihet til å styre kravet til hvilke fag og hvor stort omfang av hvert fag man må ha for å ta utdanningen, gjerne i samarbeid med relevante bransjer. I de store offentlige yrkene bør fagdepartementene sette tilsvarende krav.

* At det utarbeides læreplaner for fag innen yrkesopplæringen med et årstimetall som gjør det mulig for elever i studieforberedende programmer å ta fagene.

* At fellesfagene på studieforberedende utdanningsprogrammer skal avsluttes på Vg1, slik at det blir lettere å velge skoler med ulike profiler i inn- og utland.

* Skoleeier skal kunne tilpasse deler av læreplanene til sin skoles behov med godkjenning av direktoratet.

* Det bør likevel beholdes et grunnleggende krav om faglig forsvarlighet

* Fjerne krav om fordypning i ett programområde på studieforberedende programmer.

* Gi skoleeiere stor frihet til å utarbeide egne fagprofiler.

* Gjøre kravet om normaltimetall til en norm, slik at elever som trenger færre eller flere timer for å nå kompetansemålene skal ha muligheten til dette.

* Åpne for flere midlertidige arbeidsavtaler for elever i fag- og yrkesopplæringen

* Fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger og øke lærlingtilskuddet

* Styrke rådgivnings- og veiledertjenestene for å sikre mindre frafall.

Tilbake til forsiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**