Fylkesbudsjettet: – Skole og miljø er viktigst

Venstre har lagt frem sitt alternative budsjett for fylkeskommunen i 2012. – Vi prioriterer skole og kollektivtrafikk, samtidig som vi er ærlige på hva vi kutter. Det er jeg stolt av, sier gruppeleder Per Magnus Finnanger Sandsmark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstre prioriterer tre områder i vårt alternative budsjett:

1. En skole for kunnskap og like muligheter

 Per Magnus Finnanger Sandsmark er fornøyd med et budsjett som prioriterer skole og miljø, samtidig som Venstre er ærlige på hvor vi vil bruke mindre penger.

Per Magnus Finnanger Sandsmark er fornøyd med et budsjett som prioriterer skole og miljø, samtidig som Venstre er ærlige på hvor vi vil bruke mindre penger.
Foto: Helge Eek

Den viktigste ressursen i Østfold er menneskene. Om vi ikke gir menneskene muligheten til å utvikle seg, muligheten til å finne seg selv og det yrket som passer dem så gjør vi ikke jobben vår. Gjennom en offensiv satsing på læreren vil vi styrke Østfoldskolen på lang sikt. Derfor prioriterer vi videreutdanning av lærere fremfor mer kortsiktige tiltak i skolen.

2. Miljøvennlige løsninger på trafikkutfordringene
En satsing på informasjonstiltak, nye bussruter og hyppigere avganger i Mosseregionen og Nedre Glomma er nødvendig for å sikre trafikksikkerheten og miljøet i disse regionene. Trafikkproblemene kan ikke bare løses av nye veier, også færre biler på veiene er nødvendig. Da må vi skreddersy et kollektivtilbud som passer for de som skal til og fra arbeid.

3. Økonomisk ansvarlighet og flere arbeidsplasser
Fylkeskommunen styres godt og har en sunn økonomi. Likevel mener Venstre at det ikke er riktig å bruke utbyttet fra Østfold Energi til driften og vil gradvis avvikle dette. Dette utbyttet bør deles likt mellom regional utviklingsfond og avsetning til disposisjonsfondet for å sikre stabile utviklingsvilkår for Østfold gjennom trygg fylkesøkonomi og flere nyetableringer i attraktive regioner.

Venstre slutter seg til rådmannens budsjett, med følgende endringer:
Videreutdanning av lærere +7,5 millioner
Busstilbudet — informasjon og økt rushtilbud +5,0 millioner
Regionalt utviklingsfond +4,0 millioner
Disposisjonsfondet +4,0 millioner

Fylkesveger, drift og vedlikehold — mindre økning -7,5 millioner
PC til lærlinger og lærekandidater -3,8 millioner
Frokost- og fruktordningen i vg.skoler -3,5 millioner
Folkehelse -2,7 millioner
Internasjonalt samarbeid -2,6 millioner
Skjeberg folkehøgskole -0,4 millioner

VERBALFORSLAG
1. Det legges frem en videreutdanningsplan for skolene for å kartlegge kompetansen innen både fag og pedagogikk, og legge en langsiktig plan for å øke kompetansen i de videregående skolene. 30-30-30-modellen skal vurderes (30 studiepoeng i året, 30 % redusert undervisningstid og 30 % egenfinansiering).
2. Næringsutviklingstiltakene som administreres av Østfold fylkeskommune må samordnes med tanke på å redusere administrasjon og målrette tiltakene mot de næringene som har størst potensiale for vekst i Østfold.
3. Alle busstopp i Østfold skal kartlegges og det settes i gang en plan for opprustning av busstoppene, med skur og ruteinformasjon.
4. Fylkesrådmannen starter dialog med NSB og Ruter om felles pendlerkort og sonesystem.
5. Rutetilbudet med buss i Nedre Glomma og Moss/Rygge må målrettes med tanke på arbeidspendlere, og koordineres med toget.
6. Tidsbegrensningen på skolebusskortet fjernes. Taket på antall turer per dag videreføres.
7. Alle fylkeskommunale nybygg skal bygges etter passivhusstandard.
8. Alle fylkeskommunalt eide kjøretøy samt Østfold kollektivtrafikk skal bruke lav-/nullutslippsteknologi innen 2015.
9. Østfold fylkeskommune skal fortsatt støtte opp om utviklingen av "Hydrogenfabrikken" som kunsthall.
10. Det tas initiativ til en opptrappingsplan for helsesøstre i videregående skole, i samarbeid med samtlige Østfoldkommuner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**