Er det behov for å styrke branntjenesten i Risør

Det er alltid sunt for å stille spørsmål om vi har en optimal beredskap i forhold til risiko og sårbarhet, og det er en tid siden Risør gikk fra lokal døgnkasernert brannvakt i kommunal regi til deltakelse Østre Agder brannvesen med dagkasernering og innkallingsmannskaper.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Ser vi isolert på krav om bemanning i forhold til forskriften er vi over minimum i Risør. Spørsmålet er imidlertid om dagens brannordning er fremtidsrettet og har riktig lokalisering i forhold til fremtidens behov?

Med morgendagens kommunikasjonsstruktur – ny E18 og nye tilførselsveier til f.eks Risør er det igjen behov for å ta en diskusjon om stedsplassering og døgnbemanning av en ny og fremtidsrettet bannstasjon som kan dekke østregionen på en god måte.

Risør kommune stilte tomt på Vinterkjær til disposisjon for en ny og moderne politisasjon for Østregionen – er det behov for også å tenke i tilsvarende baner for å få til en ny og moderne brannstasjon med døgnkasernering?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**