Stenging av Fættenkrysset i Verdal

I Verdal Venstre har vi stor forståelse for at de som bor på Fætten er fortvilt over utsiktene til at krysset mot E6 blir stengt når vegen fra industrimrådet står ferdig, sier Venstres gruppeleder i Verdal kommunestyre. Ved å lese oppslaget i TA på tirsdag vil noen undre seg over at ingen uttalte seg mot slik stenging. Imidlertid var ikke dette tema i kommunestyret mandag den 30.01. Det saken denne gangen dreide seg om var en mindre endring inne på industriområdet. Derfor tok ikke Venstre ordet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Brita Kleven Thorsvik sier at da reguleringssaken for Ørin sør var i kommunestyret i februar 2008, var Venstre ikke fornøyd med den innstillinga som forelå

Venstre foreslo at når det gjaldt vegføringen til/fra Fættenområdet måtte den vurderes på nytt i samarbeid med vegsjefen, selv om vi var klar over vegsjefens holdning om at krysset skulle stenges. Vi mente også at krysset ikke måtte stenges før en hadde funnet en løsning som er tilfredsstillende for innbyggerne på Fætten.

I Venstres forslag lå også at vi ville at Fættaskogen skulle reguleres som friområde og vi ønsket at industriområdet ikke skulle utvides sørover og inn i Fættaskogen. Vi mente videre at grensen mot sør skulle vedtas da, slik at vi unngikk .at skogen forsvant bit-for-bit.

Thorsvik beklager at det bare var SV som støttet Venstres synspunkt. I debatten i 2008 ble det imidlertid sagt fra AP at de ville sette trykk på å få vurdert gangbru over E6. Hva har AP gjort i den forbindelse, spør hun? – Dersom vegen stenges uten at det er laget løsninger for de som sykler eller går, hvem tror at de myke trafikkantene ikke kommer til å bruke samme vegkryss som landbruksmaskinene når de skal sørover, undres hun.

– Etter mitt skjønn er det fortsatt ikke funnet noen god løsning på utfordringene for de som bor på Fætten, sier Brita Kleven Thorsvik. Kanskje burde Venstre ha kommentert dette i siste kommunestyre, men ingen liker omkamper – og spesielt ikke når synspunktene ikke er en del av saken som er oppe til behandling. Hun understreker til slutt at hun forventer at løsninger for de myke trafikkantene som skal sørover, tas opp til behandling før vegen stenges.

Til orienering:

Venstres forslag i febr. 2008:
1. Gjenværende skogbelte fra E6 til strandområdet som ikke er regulert til industri, gis grønn farge på kartet og omtales som friområde og ikke som buffersone mot industriområdet.

2. Det som i dag er regulert som i dag er regulert som industriområde sør for Havnevegen blir grensen for industriområdet sørover. Administrasjonen bes aktivt finne alternative industriarealer til Ørinområdet på annet område i kommunen, samt lage en plan for eksisterende bedrifter som ikke må ligge på Ørin, alternative tomter, for eksempel i Skjørdalen ved Ecopro.

3. Vegføringen til/fra Fættenområdet vurderes på nytt i samarbeid med vegsjefen. Fættenkrysset må ikke stenges før en har funnet en løsning som er tilfredsstillende for innbyggerne på Fætten. Før en stenger krysset må en utrede flere alternative løsninger, blant annet muligheten for å legge en veg langs E6 fram til vegkryss RV 72 i tillegg til vegen nordover til industriområdet. En bør videre utrede muligheten for å lage en undergang under E6 som kan a gang/sykkeltrafikken samt finne en løsning for landbruksmaskiner som i dag krysser E6.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**