Årsmelding 2011 Oppdal Venstre for politisk møtevirksomhet

Stort engasjement av lite parti

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


ÅRSMELDING FOR OPPDAL VENSTRE I 2011
FRA KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP

(Fram til valget 2011 var Ingrid Mellem enslig Venstrerepresentant i Oppdal kommunestyre. Etter valget har vi to!! Gerd-Mette Vatne Drabløs og Trygve Sande.)

Venstre kan se tilbake på året 2011med stolthet og glede. Det var valgår, og Venstre hadde som målsetting å få inn to representanter i kommunestyret. Vi hadde en bevisst strategi på å satse på yngre politikere, og få disse synlig i valgkampen. Vår strategi og vår politikk viste resultat, og vi fikk inn to flotte småbarnsforeldre. Gerd Mette Drabløs og Trygve Sande.

Våren 2011 var sterkt preget av at det var valgår, og det gjorde seg gjeldende for samtlige partier i både forslag og politiske vedtak ut over våren. Venstre har i sitt valgprogram signalisert et sterkt ønske om mer åpenhet og demokrati i politikken, og har etterspurt mer samarbeid og oppgaveløsning på tvers av partier og seksjoner, og på den måten vist vår visjon om at «vi setter folk først».

Venstre har i perioden vært svært aktiv, og ser nytten av å stille spørsmål og fremme forslag i aktuelle saker. På samme måte utnytter Venstre muligheten til å fremme saker ved interpellasjoner. Forslag og spørsmål er med bakgrunn i partiets program, og i størst mulig grad forankret i planverket. Slik det partipolitiske samarbeidet fungerer, med samarbeidskoalisjoner i flertall, kan det være vanskelig for et mindretall å få sine forslag vedtatt. På tross av det har vi i perioden oppnådd å få mange saker igjennom. Uansett om våre saker ikke har fått flertall, så har vi oppnådd oppmerksomhet rundt saken, og i noen tilfeller at saken har kommet opp ved en senere anledning, men da foreslått av andre.

Året 2011 startet med E-verksaka og uenighetene i kommunestyret rundt forståelsen og konsekvensene av eierskapet til Drivakrafta. Venstre forholder seg til avtalen fra 1972 som sier at Oppdal kommune er eier av Drivarettigheten, og kan ikke uten videre godta at E-verket i sine regnskaper registrerer rettigheten som sin eiendom, slik skattemyndigheten påpeker.
Venstre ønsker at sikkerhet og miljø skal vurderes og vektlegges i valg av ny E6 gjennom sentrum, og har i den sammenheng, sammen med Høyre, stilt spørsmål og fremmet forslag om konsekvensutredninger, spesifisert på miljø og sikkerhet.
Venstre er opptatt av langsiktighet i plan- og økonomistyringen, og har foreslått klare mål som kan brukes i resultatoppfølgingen.

Venstre har i perioden fått vedtatt forslag om endring og lik behandling av tilslutning til kommunens strømavtale, politikeropplæring ang. eierskap, tillegg til rådmannens tilrådning i tilbakemeldingen i høringen rundt ny Folkehelselov og Helse- og omsorgslov, og i skolestrukturspørsmålet fikk Venstre flertall i at foreldrene må bli hørt.
Venstre har stilt spørsmål ang. ekspropriasjon av Gjevilvassveien, strømprisene i Midt-Norge, gjenvinning/gjenbruk, temperaturendringer/katastrofer, fjernvarme og strømsparing.

I februar 2011 fikk en tverrpolitisk arbeidsgruppe, bestående av samtlige partier utenom Ap og Krf, flertall i kommunestyret til å revidere det vedtatte BOAS – prosjektet fra 2008, som omfattet 17 nye boenheter ved BOAS. Dette prosjektet mente vi var utgått på dato og måtte revideres før et nybygg kunne igangsettes. Gruppen fikk 48 dager på arbeidet, og leverte etter bestilling. Mellem skrev rapporten som ble lagt frem som saksutredning for kommunestyret.

Kommunestyre den 13.04.11.
Det reviderte skisseprosjektet fra den tverrpolitiske arbeidsgruppen ble enstemmig vedtatt.

Formannskapet den 24.03.11
"Trygt hjem for en 50-lapp"
Venstre fikk vedtatt at tiltaket ikke kunne stoppes, slik rådmannen tilrådde, fordi at ordningen ikke var misbrukt etter gjeldende retningslinjer, og at budsjetterte midler ikke var oppbrukt.

Formannskapet den 26.05.11
Venstre foreslo at Landsfestivalen i gammeldansmusikk skulle tildeles kr 50.000,-.
Vi fikk ikke flertall. Det ble tildelt et mindre beløp.
Under budsjettregulering I, i samme møte, foreslo Venstre at stillingen som hjemmekonsulent (husmorvikarstillingen) skulle oppjusteres til 100 % stilling, og at biblioteket skulle tildeles kr. 80.000,- til delfinansiering av kjøp av leseapparat for mikrofilm. Disse forslag ble nedstemt.

Kommunestyret den 15.06.11
Under budsjettregulering I i kommunestyret fremmet Venstre samme forslag som i formannskapet, og med tillegg til forslag om utarbeidelsen om Skiltplan for Oppdal sentrum til en pris på kr. 35.000,-
I samme møte behandlet kommunestyret Handlingsprogram for 2012-2015
hvor Venstre hadde flere forslag til samfunnsdelen på måleindikatorer, slik som
at sykefraværet hos medarbeiderne i kommunen skulle settes til mindre enn 6%, andel frafall i videregående skole skulle settes til mindre enn 2%, antall ansatte med mindre enn 50% stilling skulle reduseres slik at de som går i deltid, men ønsker hel eller større stilling oppgraderes før nytilsettinger.
Venstre fikk ikke flertall for disse målindikatorene i Handlingsprogrammet, men ser i ettertid at våre forslag blir tatt opp fra andre partier som enkeltsaker.
Som forslag til framskrivning av dagens driftsnivå fremmet Venstre;
på nytt forslaget om å øke stillingen til hjemmekonsulenten til 100 % stilling
at helligdagstillegget i hjemmetjenesten skulle innarbeides i rammen
å redusere ventelistene ved kulturskolen
en økning i antall lærlingeplasser i kommunen
å øke rammen for legevaktordningen for å opprettholde egen legevaktordning
For å finansiere våre forslag foreslo Venstre tiltak til omstilling og effektivisering som at;
godtgjørelse til folkevalgte og ordfører reduseres og tilpasses fylkesnivået
reduksjon i ressurser som brukes til ledelse på rådmannsnivået
Blilyst-samarbeidet avvikles og avsatte midler i næringsfondet brukes til mer styrt næringsutvikling
utleie ved Oppdal Skysstasjon påskyndes
salg av eiendommer og grunneiendommer som er regulert til utbyggingsformål vurderes
salg av eiendommen hvor Rosenvik er leietaker vurderes
Til investeringer i perioden 2011-2014 foreslo Venstre å;
rehabilitere Drivdalen- og Midtbygda skole som tidligere planlagt
flomsikringstiltaket flyttes fra 2013 til 2015
renovering kullsjøen friluftsområdet iverksettes i 2012
elevkantine på U-skolen forprosjekteres i 2012
Etter valget
Kommunestyret den 19.10.11
Konstituerende møte. Vi fikk inn Gerd-Mette i formannskapet, Hans Bøe i
Driftsutvalget, Sebastian Schmidt som 2. vara i bygningsrådet og Trygve
Sande som 2. vara i formannskapet. Dessuten Ingrid Mellem i Eldrerådet.
Eirik Lien sitter i Råd for funksjonshemmede gjennom FFO/Norges
Handicapforbund
Venstre ved Trygve foreslo at “museets venner”/Museumslaget skulle få en
fast plass i styret for Oppdalsmuseet, framfor kun møterett. Dette ble
enstemig vedtatt.

Kommunestyret den 02.11.11
Interpellasjon fra Venstre v/Trygve i E-verksaken. Forslag om utsettelse av
valg av nytt E-verkstyre til etter relevant info var gitt nye
representanter, falt med 11 mot 14 stemmer.
Forslag om at rådmannen skal orientere det nye kommunestyret om status i
E-verksaken ble vedtatt, og rådmannen skal legge fram saken som grunnlag for
søksmålet om eierrettighetene til Drivakrafta.
Forslag fra Venstre v/Gerd-Mette i høringsforslaget til politimesteren i
Sør-Trøndelag. Ber om at det vektlegges i uttalelsen at vaktområdet har
lang utrykningstid, og at utkanten bør styrkes med de funksjoner som
tilhører et lensmannskontor. Dette forslaget trakk vi etter at vi ble
bondefanget av ordføreren, og oppfordret til å tenke “taktisk”

Kommunestyret den 30.11.11
Venstre ved Trygve foreslo å utsette detaljregulering av Hovdinntunet til
det forelå en masterplan for området.
Etter samtaler med AP ble vi enige om å støtte et relativt tilsvarende
forslag som ble utformet av Olav Bjørndal, om å ikke godkjenne
bygningsrådets innstilling, og at forslaget om igangsetting av masterplan
for området, ble oversendt formannskapet. Vi fikk sammen stoppet en svært
forringende utbygging av Hovdinntunet, og fikk være med å initiere
masterplan.
Venstre ved Gerd-Mette foreslo Ingrid Mellem til utvalg som skal se på
Eierskapsmelding for Oppdal Kommune. Ingrid fikk plass i utvalget.

Kommunestyret den 14.12.11
Budsjettmøtet
V v/Gerd-Mette foreslo at pof øker Fysak-koordinatorstilling med 20 % for å
beholde en 50 % stilling etter at prosjektmidler falt bort. Forslaget falt.
Interpellasjon fra V og H v/ Gerd-Mette og Ingvill Dalsegg Snøfugl om å se
på en løsning med nettbrett/papirløst kommunestyre. Enes om forslag sammen
med ordføeren, som blir vedtatt: Det settes ned et utvalg som ser på en god
elektronisk løsning for Kommunestyret og utvalgene. Utredningen legges fram
i god tid før behandling av økonomiplan for 2013-16. Trygve får plass i dette utvalget.

Oppdal 30.01.12

Ingrid Mellem Trygve Sande Gerd Mette Vatne Drabløs

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**