Venstre løfter klima i høringsuttalelser

Nes kommune skal komme med to høringsuttalelser i forbindelse med strategiarbeid for Osloregionen. Venstre har sørget for at klima blir vektlagt i de to uttalelsene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Åse Birgitte Skjærli

Foto: Birger Areklett

Åse Birgitte Skjærli var vara for Øystein Smidt da formannskapet behandlet sakene og sørget for å gi uttalelsene

Vil ha utvikling av Kongsvingerbanen
Denne første høringsuttalelsen handler om felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen. Rådmanns forslag til uttalelse vektla ikke Nes eller Kongsvingerbanen i denne sammenheng, noe Venstre reagerte på. Åse Birgitte fremmet derfor forslag til nytt avsnitt i uttalelsen:

Nes kommune mener det er riktig å ha fokus på utvikling av Kongsvingerbanen for å få gods over på bane. Dette vil bidra til nullvisjon om ingen døde eller hardt skadde på veger i regionen. Mer gods på bane vil også bidra i kommunens klima- og energiplan for å minske utslipp fra kjøretøy.

Forslaget ble enstemmig vedtatt i formannskapet.

Ønsker samordnet klimapolitikk
Den andre høringsuttalelsen omhandlet forslag til fornyelse av Osloregionens strategier.

I rådmannens forslag til innstilling sto det:

Det fremgår ikke av det oversendte materiale begrunnelser som tilsier at Osloregionen bør prioritere området “Samordning av strategier innen klimapolitikk” per i dag.

Venstre mener denne setningen er uheldig, og vi ser en rekke fordeler ved å samordne klimapolitikken i regionen. Åse Birgitte foreslo derfor å stryke denne setningen. Dette ble vedtatt med 10 mot 1 stemmer av formannskapet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**