Blir det to identiske Venstrelister i Agderfylka i 2013?

Fylkesårsmøtet i Venstre på Lindesnes fyr 4. februar vedtok med stort fleirtal å arbeide vidare med forslaget om å stille identiske stortingslister i dei to fylka. Nå skal forslaget ut til høyring i lokallaga. Om nominasjonsmøta i november vedtar forslaget vil Venstre i Agder skrive ny politisk historie.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Her er vedtaket:
“Nominasjonsnemndene i Aust-Agder og Vest-Agder Venstre gis følgende mandat:
1. Å arbeide i fellesskap som en nominasjonsnemnd for at det stilles lik Venstreliste i begge fylker til stortingsvalget i 2013, med tilnærmet likt antall kandidater fra begge fylker.
2. Å avklare innen 01.04.12 om det er tilstrekkelig støtte i lokallagene for en slik liste og å drøfte dette med fylkesstyret.
3. Å videre gjennomføre en åpen nominasjonsprosess til en eller to valglister der alle medlemmer, og de utenfor partiet som ønsker det, får anledning til å uttale seg om kandidatene.
4. Å komme med en innstilling til liste eller lister senest en måned før nominasjonsmøtet.
Saken ble første gang tatt opp som orienteringssak på styremøte i desember 2011. Den kom til behandling på styremøte i januar 2012”
fvn.no skriv om saka i dag.

Her er heile sakspapiret:
FORMELLE RAMMER RUNDT "ET VENSTRE FOR HELE AGDER"

Nytt Venstre, nytt Agder!
Venstre mener landsdelen vår er tjent med å se Agder under ett. Derfor arbeider vi som et felles fylkesstyre, og vi har gjennom valgkampen kjempet for Et Agder. Nå ønsker vi å fremme de politikerene vi mener har hjerte for, og gjennomslagskraft for hele Agder. Derfor foreslår fylkesstyret en felles liste i både Vest og Aust Agder. Vi vil ha en liste som blir toppet av de mest respekterte og dyktigste Venstrefolkene i landsdelen, samme hvor de bor.

Om vi gjør dette gjør vi noe helt nytt i norsk politisk historie. Enkeltpersoner har stått på flere lister, men aldri hele lister med de samme kandidatene i to fylker. Dette er mulig etter valgloven. Det formelle her er sjekket også med Kommunal- og regionaldepartementet.

Utgangspunktet er at den som har stemmerett er valgbar:
§ 3-1. Valgbarhet ved stortingsvalg
(1) Valgbar til Stortinget og pliktig til å ta imot valg er alle som har stemmerett ved valget, og som ikke er utelukket eller fritatt.
Dette er forskjellig fra kommune- og fylkestingsvalgene, her er det krav om at en bor i kommunen eller fylket en skal velge representanter til.

Listen kan maksimalt ha 10 navn om den skal være lik i begge fylkene.
Dette følger av lovens 6-2 som sier at maksimaltallet er tallet på representanter og seks til (går ut fra at utjamningsmandatet i hvert fylke hører med til tallet på repr.). Siden det bare er fire som skal velges fra Aust-Agder, må dette gjelde for Vest-Agder-listen også, om den skal være lik.
§ 6-2. Antall kandidatnavn på listeforslaget
Ved stortingsvalg skal listeforslaget være utfylt i rekkefølge med navnet på så mange kandidater som det skal velges representanter til Stortinget fra fylket. Forslaget kan i tillegg inneholde inntil seks andre navn.

For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen

Blir en kandidat innvalgt fra flere fylker, avgjør kandidaten selv hvem hun eller han vil representere:
§ 11-9. Underretning til de valgte stortingsrepresentantene
(1) Etter å ha mottatt melding fra riksvalgstyret skal fylkesvalgstyret underrette de valgte representantene og vararepresentantene om valget og opplyse om retten til å søke om fritak fra valg.
(2) Er en kandidat blitt valgt til representant eller vararepresentant fra flere fylker, avgjør vedkommende selv hvilket valg som mottas.* Skriftlig erklæring om hvilket valg som mottas skal sendes vedkommende fylkesvalgstyrer innen tre dager etter at underretning om valget er mottatt fra fylkesvalgstyrene. Gir ikke vedkommende underretning som nevnt, anses valget mottatt i det fylket hvor vedkommende er stemmeberettiget, eller — hvis vedkommende ikke er stemmeberettiget i noen av fylkene — det fylket som kommer først i alfabetisk orden. Blir det valget vedkommende har mottatt kjent ugyldig, kan vedkommende avgi ny erklæring.
* Anders Lange stod øverst både i Akershus og Oslo i 1973, kom inn begge steder og valgte Oslo, opplyser Kommunaldepartementet.

FORHOLDET TIL VEDTEKTENE I VENSTRE
Vedtektene legger ansvaret for å starte og drive nominasjonsprosessen til fylkesstyret (-styrene i vårt tilfelle). Selv i en prosess med sikte på å få fram en felles V-liste for Agder, må det gjennomføres to parallelle prosesser, slik at alt er korrekt etter valgloven. Men det er ingenting i veien for at to nominasjonskomiteer kan arbeide sammen om å få fram en liste vi kan stille til valg i begge fylkene med de samme kandidatene.
"Fylkesstyret skal i mellomvalgår før hhv. stortings- og fylkestingsvalg sette i gang en åpen nominasjonsprosess og sørge for at nominasjonsmøtet blir holdt innen utgangen av februar (i valgåret). Nærmere regler om nominasjonsprosesser utarbeides av landsstyret."

Argumenter for:
Venstre ser holder fast med å se Agder under et. Vi vil ha en liste som blir toppet av de mest respekterte og dyktigste Venstrefolka i landsdelen samme hvor de bor. Vi ønsker kandidater som har gjennomslagskraft i hele Agder, samtidig skal listen selvfølgelig ivareta kjønnsbalansen.

Mange forhold påvirker hvor partiene får sine utjevningsmandater. En utviklingen i retning av at så mange som fire partier ser ut til å kunne få en oppslutning på fire -seks prosent, vil gjøre dette enda mer uforutsigbart. En sterk liste vil øke sannsynligheten for at Venstre gjør et godt stortingsvalg på Agder.

Argumenter mot:
Ved å stille en felles liste kan listen være toppet av en kandidat som ikke er så kjent i nabofylket. Dette kan virke fremmed for noen lag i forhold til å "selge inn" en fremmed kandidat til sine lokale velgere.

Et annet argument er geografi, og hvorvidt kandidatene på topp vil makte å dekke hele Agder som nedslagsfelt.

Prosess
Saken ble første gang tatt opp som orienteringssak på styremøte i desember 2011. Den kom til behandling på styremøte i januar 2012.
For fylkesstyret er det viktig at fylkesårsmøtet 4. februar 2012 gir nominasjonsnemdene sterke føringer for en felles liste — eller eventuelt forkaster ideen.

Vedtak fra fylkesstyremøte 11.1.12: Fylkesstyret ber valnemnden og fylkesårsmøtet legge til rette for en prosess for felles stortingsliste i Agderfylkene ved stortingsvalget 2013.
Vedtatt mot en blank stemme.

Dersom det fremmes en felles liste tar fylkesstyret sikte på at det avholdes et felles nominasjonsmøte som vedtar en endelig innstilling til liste, og at det umiddelbart deretter avholdes separate nominasjonsmøter i tråd med valgloven som formelt nominerer i henholdsvis Aust- og Vest-Agder.

Fylkesstyrets innstilling til vedtak:
Nominasjonsnemdene i Aust-Agder og Vest-Agder Venstre gis følgende mandat:
1. Å arbeide i fellesskap som en nominasjonsnemd for at det stilles lik Venstreliste i begge fylker til stortingsvalget i 2013, med tilnærmet likt antall kandidater fra begge fylker.
2. Å avklare innen 01.04.12 om det er tilstrekkelig støtte i lokallagene for en slik liste og å drøfte dette med fylkesstyret.
3. Å videre gjennomføre en åpen nominasjonsprosess til en eller to valglister der alle medlemmer, og de utenfor partiet som ønsker det, får anledning til å uttale seg om kandidatene.
4. Å komme med en innstilling til liste eller lister senest en måned før nominasjonsmøtet.
Saken ble første gang tatt opp som orienteringssak på styremøte i desember 2011. Den kom til behandling på styremøte i januar 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**