Uttalelse: En mer human asyl- og innvandringspolitikk

Det er anslått at 1500-3000 personer har vært i Norge uten lovlig opphold i mer enn fem år, stadig flere har vært her i over 10 år, og enkelte har bodd over 15 år i norske asylmottak. Svært mange av disse har fått en sterk tilknytning og tilhørighet til Norge gjennom arbeid og deltagelse i samfunnslivet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

barnehender, hender, barn

Foto: sxc.hu

En rekke europeiske land har gjennomført reguleringer slik at mennesker som bor i landet uten oppholdstillatelse har fått opphold etter nærmere definerte kriterier. Også Norge må finne frem til en slik ordning, samtidig som arbeidet med en generell rask saksbehandling intensiveres. Det må legges stor vekt på nye momenter slik som: at vedkommende har skikket seg vel, slått rot og tilpasset seg et nærmiljø, etablert nære relasjoner, skaffet seg opplæring og utdannelse, støttes av lokalmiljøet osv..

Rommet mellom nåværende lov og det menneskelige og humanitære må utvides, særlig gjelder det barn som er vokst opp i Norge uten tilhørighet til hjemlandet.

Rogaland Venstre ser retur som et viktig element i asylordningen. Returavtaler med hjemlandene til dem som får avslag på asylsøknad, er et konstruktivt tiltak. Men vi er svært bekymret over en inngått avtale med Etiopia og en påtenkt avtale med Eritrea — begge er blant de verste landene i verden når det gjelder menneskerettighetsbrudd, både i grovhet og omfang, med utstrakt bruk av grove torturmetoder og umenneskelige fengslingsforhold. Uansett hva myndighetene i disse totalitære landene sier, kan tvangsretur få katastrofale konsekvenser.

Rogaland Venstre mener også at språkopplæringen for innvandrere fra EU må styrkes. Til tross for at dette er den største gruppen av innvandrere i Norge , har disse svake rettigheter til norskopplæring. Mangel på norskkunnskaper skaper utgifter i form av tolketjenester og avstand fra den norske befolkningen ellers. Uten godt språk svekkes integreringen av denne gruppen.

Rogaland Venstre vil at:
•Personer som har vært i Norge uten lovlig opphold i mer enn fem år må få sin søknad behandlet på nytt med sikte på et lovlig opphold.
•Grensen for utsendelse av barn må settes til tre år. Hensynet til FNs barnekonvensjon og barns beste må veie tyngre enn i dag.
•Ingen skal tvangsutsendes til Etiopia og Eritrea før stortingsmeldingen om barn på flukt er behandlet.
•Papirløse asylsøkere med endelig avslag skal kunne arbeide lovlig og betale skatt inntil kjent utreisedato.
•Mennesker som ikke har andre valg enn å være i Norge må ikke miste muligheten til å bidra i samfunnet.
•UDI/UNE må pålegges å undersøke og rapportere resultat av asylpolitikken.
•Opplæringsloven endres slik at retten til norskopplæring også omfatter arbeidsinnvandrere fra EU.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**