Årsmeldinger 2011 og referater fra årsmøtet 2012 for Østensjø Venstre

Østensjø Venstre legger med dette fram årsmeldinger for 2011 og referat fra årsmøtet 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Årsmelding 2011 for Østensjø Venstre.

1. Tillitsvalgte representanter i bydelslaget.
På bydelslagsårsmøtet 1.12.2010 ble følgende styre valgt:

Leder: Reidar Lerdal
Nestleder: Helen Lundh Nilsen
Styremedlemmer:Stein Jarle Bø, Britt Inglingstad, Eirik Rudi Wærner

Varamedlemmer: Camilla Lindemann, Hafiz Yahya, Jørn Michalsen, Saynab Mohamud

Valgkomite: Jon Kvikne, Jon Mannsåker

Delegater til Oslo Venstres årsmøte:
Bydelslagets leder ( ikke på valg )
Helen Lundh Nilsen
Stein Jarle Bø
Britt Inglingstad
Eirik Rudi Wærner
Camilla Lindemann
Hafiz Yahya
Saynab Mohamud
Jørn Michalsen
Tone Opdahl
Arild Skjeltorp

Varadelegater til Oslo Venstres landsmøte:
Tord Songe-Møller
Knut Lutnæs
Geir Olsen
Jon Mannsåker
Pål Horsle
Bjørn Steensrud

I tillegg har følgende medlemmer vært representert i følgende organer / fora:

Jon Kvikne Leder av desisjonsnemda Oslo Venstre
Reidar Lerdal Leder av valgkomiteen Oslo Venstre
Britt Inglingstad Delegat til landsmøtet Venstre 2011
Saynab Mohamud Delegat til landsmøtet Venstre 2011
Saynab Mohamud Valgt til fast vara for Oslo Venstre til Oslo bystyre
Hallstein Bjercke Byråd etter valget 2011
Frida Blomgren Byrådssekretær etter valget 2011
Tone Opdahl Medlem av programkomite byprogram 2011-2015
Tord Songe-Møller Nestleder av nominasjonskomiteen Oslo V 2011
Britt Inglingstad Deltager landskonferansen Venstre 2011
Arild Skjeltorp Deltager landskonferansen Venstre 2011
Per Gussgård Deltager landskonferansen Venstre 2011

2. Folkevalgte i bydelen
Det henvises til BU gruppens årsmelding.

3. Organisasjon og aktiviteter
I løpet av meldingsperioden er det vært avholdt 8 styremøter og 2 medlemsmøter.
Styremøter er så langt det har vært mulig lagt i forkant av møter i BU for å samhandle styre og BU saker. På grunn av manglende beslutningsdyktighet har noen av styremøtene vært gjennomført som arbeidsmøter.

Valgkamp 2011.
Det henvises til evaluering av valgkamp

Sosiale medier.
Våre hjemmesider er oppdatert og vi har en aktiv facebookside. Facebooksiden administreres av Britt Inglingstad. Hovedansvarlig for hjemmesideoppdateringer er Reidar Lerdal. Britt Inglingstad har administratorrettigheter på hjemmesiden og er ansvarlig for oppdateringer når det gjelder BU saker i bydelen.

4. Økonomi, kontingent og medlemstall
Bydelslaget har felles økonomi med øvrige bydelslag og Oslo Venstres fylkeslag. Medlemsregisteret administreres av Oslo Venstre og kontigentinnkreving av Venstres Hovedorganisasjon. Kontigenter fastsettes av fylkes- og partiets landsmøte.

Medlemstall i laget pr. 14.11.2010 93 medlemmer, 76 betalt
Medlemstall i laget pr 31.12.2011 111 medlemmer, 87 betalt

5: Annet:
Eiendeler:
En Venstreparasoll

Østensjø 18 januar 2012

Reidar Lerdal
Bydelslagsleder

Årsmelding fra BU gruppen:

Venstre har vært og er fortsatt etter lokalvalget høsten 2011 representert med en folkevalgt representant.
Under konstituerende møte i november 2011 fikk vi komiteledervervet i Bydelsutvikling, miljø- og kulturkomiteen (BMK)

Folkevalgte i bydelen
Følgende har vært folkevalgte fra Venstre i Østensjø bydel i meldingsåret:
(forrige valgeperiode)

Bydelsutvalget:
Britt Inglingstad BU-representant
Reidar Lerdal 1. BU-vararepresentant
Jon T. Kvikne 2. BU-vararepresentant
Helen Lundh Nilsen 3. BU-vararepresentant
Eirik Rudi Wærner 4. BU-vararepresentant

Utvalg under bydelsutvalget:
Utvalg: Representant: Vararepresentant
Bydelsutvikling-/Miljø
og Kulturkomiteen Britt Inglingstad Reidar Lerdal
Oppvekstkomiteen Reidar Lerdal Jon T. Kvikne
Arbeidsutvalget
(observatørstatus Britt Inglingstad Reidar Lerdal
m/tale- og forslagsrett)
Omsorgskomiteen
(observatørstatus) Ikke oppnevnt Ikke oppnevnt
Tilsynsutvalg for
hjemmebaserte tjenester Jon T. Kvikne

Driftsstyrer m.m. Representant Vararepr.

Driftstyrer komm. sykehjem:
Abildsø sykehjem Geir Olsen Arild Skjeltorp

Driftsstyrer/skolemiljøutvalg (SMU) ved skolene:
Rustad Arild Skjeltorp 3. vara. Eirik R. Wærner
Skullerud Jon Kvikne 2. vara Jon Mannsåker
Bøler Britt Inglingstad 3. vara Jon Mannsåker
Ulsrud v.g.s. Jan-Tommy Kjølberg (uavhengig)
SMU Bøler Britt Inglingstad Jon Mannsåker

Samarbeidsutvalg i barnehagene:
Langerud Arild Skjeltorp Helen Lundh Nilsen
Vassenga Jon T. Kvikne Eirik R. Wærner

Følgende ble valgt som folkevalgte fra Venstre i Østensjø bydel etter valget i september 2011

Bydelsutvalget:
Britt Inglingstad BU-representant
Helen Lundh Nilsen 1. BU-vararepresentant
Arild M. Skjeltorp 2. BU-vararepresentant
Jon T. Kvikne 3. BU-vararepresentant
Saynab Mohamud 4. BU-vararepresentant

Utvalg under bydelsutvalget:
Utvalg: Representant: Vararepresentant
Bydelsutvikling-/Miljø
og Kulturkomiteen Britt Inglingstad (leder) Tone K. Opdahl,
Gaute B. Kjellsen
Oppvekstkomiteen Saynab Mohamud Arild M. SKjeltorp
Jon T. Kvikne
Arbeidsutvalget
(observatørstatus Britt Inglingstad Arild M. Skjeltorp
m/tale- og forslagsrett)
Omsorgskomiteen
(observatørstatus) Jon T. Kvikne Gaute B. Kjellsen
Tone K. Opdahl
Tilsynsutvalg for
hjemmebaserte tjenester Jon T. Kvikne

Driftsstyrer m.m. Representant Vararepr.

Driftstyrer komm. sykehjem:
Abildsø sykehjem Geir Olsen Arild Skjeltorp

Driftsstyrer/skolemiljøutvalg (SMU) ved skolene:
Rustad Arild Skjeltorp 3. vara. Eirik R. Wærner
Skullerud Jon Kvikne 2. vara Jon Mannsåker
Bøler Per Gussgard 3. vara Jon Mannsåker
SMU Bøler Per Gussgard Jon Mannsåker

Samarbeidsutvalg i barnehagene:
Langerud Arild Skjeltorp Helen Lundh Nilsen
Vassenga Jon T. Kvikne Eirik R. Wærner

Idrettens samarbeidsutvalg (ISU) Britt Inglingstad

Saker av betydning fra BU-gruppen i 2011

Venstre er sammen med Høyre og FrP i mindretall i bydelen. Som opposisjonsparti, med en representant, søkes det samarbeid med de øvrige partiene i bydelen, fortrinnsvis på borgerlig side.
Venstre møter til formøte sammen med Høyre og FrP før hvert møte i Bydelsutvalget.

Under behandlingen av bydel Østensjøs høringsuttalelse til Skolebehovsplanen 2012 – 2022 i BU-møte mandag 20. juni fremmet vi forslag om en utredning av kapasitetsøkning innenfor bydelens søndre del (Bøler, Rustad, Skullerud) og ny samlingssal i Østensjø skoles gamle gymsal som ble tatt inn i den fellesuttalelsen som bydelen sendte inn.
I forbindelse med at Statens Vegvesen har planlagt en sykkelvei fra Skulleruddumpa til Abildsøkrysset, (sykkelrute E6-Enebakkveien) gjennom Bjørnsenskogen i randsonen til Østensjø Miljøpark har vi gått sterkt ut med å ivareta det sårbare biologiske mangfoldet rundt Østensjøvannet samt at vi mener at den foreslåtte trase i liten grad oppfyller kravene til transportsyklistene fra nabokommunen og heller ikke er et tilskudd til sykkelveier i bydelen og ikke noe godt alternativ for syklister fra Skullerudområdet).

Det foreligger 2 andre traseforslag, hvorav Østensjø Venstre mener at alternativet med å anlegge sykkelveien i Enebakkveien vil være det beste. Enebakkveien mellom Abildsø og Skullerud er trafikkbelastet, men er hyppig brukt av syklister til og fra Skullerudområdet og syklister som kommer fra Klemetsrud. Å legge sykkelveien igjennom Bjørnsenskogen vil forlenge sykkelturen for disse, og vil ventelig kun bli et tilbud til rekreasjonssyklister.

Østensjø bydel går 2012 i møte med stramme budsjettrammer.
I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2012 ble det fremlagt et felles forslag fra Høyre, FrP og Venstre hvor bl.a. midler til Østensjø Barne- og Ungdomsteater ble vedtatt.
V fikk også på tampen av året gjennomslag for at observatørstatus i utvalg og komiteer skal honoreres på lik linje med øvrige komitemedlemmer.

Østensjø, 4. januar 2012
Britt Inglingstad
Gruppeleder BU

Referat fra Årsmøtet 18.1.2012:

ÅM 01/11 Konstituering

01.01 Registrering av fremmøtte
Til stede: Julie Sletten, Britt Inglingstad, Tord Songe-Møller, Tone Opdahl, Hafiz Yahya, Jarl Sveinung Rasmussen, Bjørn Steensrud, Reidar Lerdal, Jon Kvikne, Arild Skjeltorp, Eirik Rudi Wærner, Frida Blomgren.

01.02 Godkjenne innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden godkjent.

01.03 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

Reidar Lerdal ble valgt til møteleder, Tone Opdahl til referent og Jon Kvikne og Julie Sletten til protokollunderskrivere.

ÅM 02/11 Aktuelle politiske saker

02.01 Aktuelle politiske saker
Arild Skjeltorp innledet om velferdsutvalgets program «En bedre helsepolitikk for den enkelte». Foreløpig mangelfullt ift. barnevern og fattigdom. Arild koordinerer endringsforslag, som sendes Oslo Venstre innen 7. februar.

Frida Blomgren (byrådssekretær) orienterte om aktuelle saker i bystyret og Byrådet.
Drosjeforskrift på vei
Skjenkeforskrift innført
Fremmer snart sak om luftkvalitet (redusere antall dieselbiler, ikke datokjøring)
Forslag om å åpne Oslofjord-tunnelen (mindre risikabelt enn trafikk gjennom Oslo sentrum). Dialog med Samferdselsdepartementet om miljøfartsgrenser, tungtrafikk og midler til å dekke sprekken til Økern-tunnelen.
Lørensvingen T-banestasjon øverst på Oslopakke 3-lista. Vil gi økt frekvens på linje 3. Manglerud-tunnelen høy prioritet blant veiprosjektene. Manglerud har ti ganger så høyt nivå av svevestøv som neste målestasjon.

02.02 Saker til Oslo Venstre
Bør knytte sammen skiløypene rundt Lutvann, for å gi flere turmuligheter. Tord Songe-Møller kontakter Alna Venstre, og utarbeider forslag til årsmøtet i Oslo Venstre.
Bør oppgradere turveien fra Godlia T-bane til Oppsal Arena. Avklare mulig feil med overvannsavledningen fra Trasop Arena. Britt Inglingstad tar saken videre til Bymiljøetaten og/eller bydelsadministrasjonen.
Bør bedre trafikksikkerheten, særlig i Skullerud-området der det er stor utbygging. Britt Inglingstad følger opp saken i BU. BU skal sette ned et trafikk- og fremkommelighetsutvalg.
Bør satse mer på kollektivtrafikken — mangel på T-banevogner, overfylte busser, økte priser, dårlig informasjon ved uregelmessigheter og kun

informasjon på norsk. Opp til hver enkelt å fremme forslag til årsmøtet.
Organisering og prioriteringer av kollektivtrafikken. Sikrer vi oss mot korrupsjon? Klart sikkerhetsansvar? Opp til hver enkelt å fremme forslag til årsmøtet.
Positive erfaringer med datoparkering for å få måkt veiene i bydelen. Bør brukes mer. Opp til hver enkelt å fremme forslag til årsmøtet.
Postens etablering i Oppsal-senteret gir mye trafikk og opptar mange parkeringsplasser. Opp til hver enkelt å fremme forslag til årsmøtet.
Ledige lokaler ved Østensjø skole bør brukes til skoleformål. Britt Inglingstad følger opp i BU.

ÅM 03/11 Årsmelding
Styrets og BU-gruppens årsmelding for 2011 ble presentert og godkjent, med mindre justeringer. Årsmeldingene blir oppdatert av leder Reidar Lerdal.

Valgkampevalueringen ble også gjennomgått. Godt gjennomført valgkamp, mange aktive og godt resultat. Neste gang skal vi jobbe mer med å aktivisere flere av de nye medlemmene.

Det ble også orientert om styrets arbeid og året som gikk. God valgkamp, godt organisert, mange involverte, medlemsvekst, godt oppdaterte nettsider, aktiv facebookside, flere medlemsmøter, god deltakelse på Oslo Venstres årsmøte, god dialog med Oslo Venstre. Styrearbeidet må bli bedre i 2012. Flere styremedlemmer må møte for å gjøre arbeidet enklere og sikre et vedtaksdyktig styre.

ÅM 04/11 Innkomne forslag
Ingen innkomne forslag.

ÅM 05/11 Hovedretningslinjer for virksomheten

05.01 Aksjonsuke
Bydelasaksjon under bydelsdagene i mai

05.02 Møter og aktiviteter
5. juni er miljødagen, da organiserer vi T-baneaksjon.
Medlemsmøte om klima- og energiplanen, som er et initiativ fra oss. Eirik Rudi Wærner sa seg villig til å innlede om hva en slik plan bør inneholde. Dugnad for å drodle videre om ideer, for å få BU i gang. Invitere Ola Elvestuen.
Medlemsmøte om trafikk og tilgjengelighet. Høstmøte, da er arbeidet i BU godt i gang.
Åpent møte om Manglerudtunnelen.
Sommerfest hos Frida Blomgren/Hallstein Bjercke.
Styret utvikler en helhetlig møteplan.

ÅM 06/11 Valg

06.01-06.05
Valgkomiteen ved Jon Kvikne orienterte om valgkomiteens innstilling.

Følgende personer ble valgt for 2012:

Bydelslagsleder: Reidar Lerdal

Nestleder: Helen Lundh Nilsen

Tre styremedlemmer: Arild Skjeltorp, Britt Inglingstad, Eirik Rudi Wærner

Tre varamedlemmer: 1. Gaute Kjellsen, 2. Julia Sletten, 3. Ole Laurits Hjørungnes

Valgkomité: Jon Kvikne og Jon Mannsåker
Varamedlemmene ble oppfordret til å møte på alle styremøter.

06.06
Følgende personer ble valgt som delegater til Oslo Venstres årsmøte:
Helen Lundh Nilsen
Britt Inglingstad
Eirik Rudi Wærner
Arild Skjeltorp
Gaute Kjellsen
Julia Sletten
Ole Laurits Hjørungnes
Saynab Mohamud
Tord Songe-Møller
Tone Opdahl

I tillegg er bydelslagsleder automatisk utsending.

Følgende varadelegater ble valgt:
Bjørn Steensrud
Frida Blomgren
Marcus Rawcliffe
Jon Mannsåker
Geir Olsen

Styret fikk fullmakt til å utvide varalisten hvis det skulle bli behov.

Referent
Tone Opdahl (sign)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**