Psykisk helse hos unge

I en uttalelse fra årsmøtet forventer Troms Venstre at psykisk helse prioriteres på linje med fysisk helse når Samhandlingsreformen iverksettes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Uttalelse fra Troms Venstres årsmøte 5. feb 2012

Psykisk helse hos unge

36.000 nordmenn under 30 år er varig uføretrygdet eller på arbeidsavklaringspenger, halvparten av disse er uføre som en følge av psykisk sykdom. I løpet av en 20-årsperiode har tallet uføre under 30 år økt med 20 prosent. Økningen skjer i psykiske lidelser, og tallene er urovekkende. Nå må vi ta psykisk helse på alvor.

Selv i 2012 er det langt mer tabu å snakke om psykisk helse enn det er å snakke om fysisk helse. Én av tre som mottar uføretrygd for psykiske lidelser sier de aldri har søkt hjelp for problemene sine tidligere. Går en for lenge uten tilbud om hjelp vokser problemene seg større, og en vil trenge mer omfattende behandling.

Kunnskap, åpenhet, tilgjengelighet
Det er særlig to ting Troms Venstre mener er viktig for personer som har kommet i den situasjonen at de har fått en psykisk lidelse. Det ene er økt kunnskap og åpenhet, det andre er lett tilgjengelige lavterskeltilbud.

Lavterskeltilbudene er dessverre altfor dårlig utbygd i dag. Det er langt lettere å hindre at vanlige livsproblemer utvikler seg til psykiske lidelser dersom den enkelte får tilbud om hjelp tidlig, derfor må hjelpen bli mer tilgjengelig. Mange trenger ikke noe tilbud i spesialisthelsetjenesten, men ville kunne fått god nok hjelp på et lavere nivå. Et godt hjelpe- og informasjonstilbud i skolene er viktig for å kunne drive effektiv skadereduksjon, derfor trenger vi å styrke og oppdatere helsesøstertjenesten.

Likestill fysisk og psykisk helsearbeid
Når samhandlingsreformen blir innført får kommunene et større ansvar for helse, og Venstre mener at det er viktig at kommunene prioriterer psykisk helsearbeid i like stor grad som fysisk helse. Både forebygging, behandling og rehabilitering bør i hovedsak skje på kommunalt nivå. Fastlegen og den kommunale psykiske helsetjenesten må samarbeide tett med helseforetakene, slik at all type behandling kan foregå i trygge rammer.

Det er store ressurser å spare på å ta tak i problemene tidlig, både samfunnsøkonomisk og for den enkelte. Derfor vil Venstre at kommunene skal prioritere lett tilgjengelig psykisk helsehjelp og informasjon for ungdom, gjennom ulike lavterskeltilbud i og utenfor skolen. Venstre vil arbeide for forebyggende tiltak og avstigmatisering av psykiske lidelser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**